В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ще ви запознаем с дейността на още една оперативна иновативна група в Италия.
 
 
Сформираната по мярка 16.1 от ПРСР „IRRINET DSS“ работи по проект за интеграция на данни за почви, земеделски култури и климатични особености.
Интересът към внедряването на сензори за наблюдение на системата почви-вода от производителите и организациите на производителите на европейско ниво е все по-голям. Независимо от това все още липсва интеграция на данните и достъпност, както и реална полза за земеделските производители по отношение на спестяването на вода. Такава е и тенденцията в италианския регион Емилия-Романа. 
 
 
Оперативната група „IRRINET DSS“ работи по проект, свързан с интегриране както на информация от мрежите на метеорологичните станции, така и сензори в частни земеделски стопанства с модела на водния баланс. Партньори по проекта са Воден консорциум в Болоня, Изследователският център по селскостопанско производство в Чезена и шест земеделски производителя. Бюджетът на проекта е 199,949 евро, а срокът на изпълнението е за периода септември 2016 – март 2019 г.
 
Проектът цели интегриране на сензорите за почвите, отглежданите култури и околната среда в рамките на регионалния център за управление на напояването, което ще позволи на фермерите да се възползват от повишената надеждност на наблюдаваните данни и да автоматизират интеграцията на данните и взаимодействията в портала IRRINET.
 
Сред очакваните резултати по проекта са събраните данни за околната среда от частните сензори и метеорологичните станции да бъдат интегрирани към IRRINET DSS. Очаква се също така да се изградят връзки между портала и метеорологичните и почвените сензори, намиращи се в пилотните ферми, както и да се изработят пакети от консултантски услуги за планиране на напояването въз основа на идентифицираните във фермите нужди. 
 
Към момента тече втората година от полевите изпитания на участниците в оперативната група. От началото на изпълнението на проекта досега, шест стопанства с частна сензорна мрежа вече са интегрирани в IRRINET. Протоколите за интегриране и валидиране на данните са във фаза на тестване и калибриране. 
 
31 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“