Конкретните теми на тематичните мрежи, финансирани по европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ се избират от партньорите по проекта и са съобразени с нуждите на земеделските и горските стопани, като при необходимост обхващат и веригата на доставки.
 
 
Темите могат да бъдат свързани с продукти или сектори, например обработваеми култури, плодове, птицевъдство и др., или с по-широки теми, например ротация на културите, енергетика, прилагане на определени директиви на ЕС, конкретни земеделски практики, къси вериги на доставка и др. В 57 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ  реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме два примера за тематични мрежи, които работят на територията на ЕС.
 
Тематичната мрежа Fertinnowa се занимава с иновативно управление на напояването при насаждения с фертигация - към водата за поливане са добавени хранителни вещества. Проектът има за цел да подобри качеството на водата, да направи водоползването по-ефективно и да намали въздействието върху околната среда. Елс Беркмус, един от участниците в проекта в Белгия казва, че тези цели отразяват много точно основните искания на растениевъдите.
 
 
„Fertinnowa започна от самите фермери, имайки предвид, че от 2011 г. фламандското правителство има програма, която помага на фермерите да подобрят управлението на водите и използването на торове“, пояснява белгийският учен. Впоследствие сравнително проучване установява, че в зеленчукопроизводството, овощарството и производството на декоративни цветя в множество държави-членки имат сходни проблеми. Проучването показва също така, че в цяла Европа има много полезни познания, които обаче са разпръснати и не се използват достатъчно. Така партньорите по проекта избират темата, по която ще се фокусират.
 
Тематичните мрежи подготвят практическа информация, която лесно се разбира и прилага. С помощта на проектите недостатъчно използвани познания се превръщат в готови за ползване препоръки. Тъй като фермерите и другите производители са партньори от самото начало, резюметата от практиката и другите изготвени материали са по-полезни за тях, което води и до по-добро разпространение и разбиране. А информацията остава достъпна и след края на проекта, обяснява още Елс Беркмус.
 
Winetwork, друга тематична мрежа, е посветила усилията си на борбата със стъблените болести и златистото пожълтяване по лозата, които застрашават бъдещето на винопроизводството в ЕС. „Искахме проектът да се занимава с много конкретни теми, а не с общи въпроси на винопроизводството“, споделя Ерик Серано от Френския институт за лозата и виното. Winetwork е плод на голямата тревога на лозарите във Франция и в цяла Европа, породена от изключително опасните болести по лозята. През ноември 2013 г. решихме да кандидатстваме, защото смятахме, че тематичните мрежи са правилния подход, за да се намери решение на такъв мащабен проблем, допълва още Ерик Серано. 
 
 
Тематичните мрежи представляват особен вид проекти с множество участници по „Хоризонт 2020“. Задължително условие е в тях да се съчетават взаимно допълващи се знания – научни, практически и в други области, като сътрудничеството трябва да е за целия срок на проекта. Партньорствата в тематичните мрежи трябва да бъдат добре балансирани и да отговарят на целите на проекта, казва Ерик Серано.
 
Партньорите във Winetwork бяха избрани с предварително определен подход. Включихме 11 партньори, най-много по двама от държава, за да се получи добра комбинация от опит, методи и проблеми, както и от партньори със специфични познания в конкретни научни области, комуникационни средства и пр. Освен това работният ни план използва за пример предишен проект по INTERREG и това ни позволи на всички партньори да работят заедно, обменяйки опит и преодолявайки трудностите, породени от различните езици, които използваме, разказва още Ерик Серано.
 
57 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“