Цифрова платформа, разработена във Франция структурира и координира потока от информация между операторите в селскостопанския сектор, за да им даде възможност безопасно да разработват иновативни цифрови услуги, предназначени предимно за фермерите и секторите, съпътстващи селскостопанското производство.
 
 
Това е темата на 81 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
API-AGRO е френска платформа за обмен на данни и алгоритми. Тя помага на всички заинтересовани страни в селското стопанство да споделят своите цифрови данни по сигурен и лесен начин и да се свързват с други лица в агрохранителната верига. Платформата е създадена от различни публични и частни партньори, включително френската мрежа на земеделски и технически институти (ACTA) и френските земеделски камари.
 
Цифровата платформа също така предлага възможност за използване на данни за разработването на софтуер за управление на стопанството, който може да бъде полезен за земеделските производители, като например приложения за различни видове изчисления, необходими на фермера, както и инструменти за подпомагане на вземането на решения от страна на земеделските стопани. Например, едно цифрово приложение, разработено чрез платформата API-AGRO, дава на земеделските производители подкрепа при вземането на решения по управлението на техните зърнени култури.
 
„Ние организираме и осигуряваме потока от информация между различните оператори в селскостопанския сектор“, казва продуктовият мениджър Тео-Пол Хезебрук. „Ние подкрепяме всички участници, като организираме и провеждаме различни събития като уебинари, хакатони и оказваме помощ за цифрови проекти. Ако платформата за данни вдъхне увереност и е лесна за използване, тя може да стимулира доставчиците на данни да използват максимално своите данни и да използват иновативни цифрови услуги с конкретни ползи за селскостопанските производители и други в сектора“, допълва той.
 

Как работи платформата?

 
Платформата API-AGRO осигурява достъп до различни ресурси - масиви от данни и API* и подобрява тяхната видимост - публична, ограничена, частна, тяхната достъпност и експлоатацията им от трети страни. Платформата API-AGRO избира хранилища, които насърчават оперативната съвместимост на данните и могат да бъдат използвани като стандарти за разработване на софтуер за управление на земеделските стопанства или селскостопански приложения.
 
Технологичната платформа е сигурен източник на информация посредством непрекъснатата актуализация, свързана с интеграцията на API-AGRO с различни европейски мрежи за обмен на данни.
 
Платформата за обмен на данни е насочена, както към земеделските производители, така и към широк кръг от заинтересовани страни, свързани с агрохранителната верига, например – лица и компании, събиращи и обработващи данни, редактори на алгоритми, издатели на цифрови услуги, стартиращи компании, клъстери по конкурентоспособност, регионални инкубатори. Платформата предоставя възможност за работа в мрежа в среда с надеждни данни, достъп до структурирани и квалифицирани данни, възможност за видимост, експозиция и оценка на наличните данни и алгоритми, различни по вид консултации. 
 
Квалифициран пазар на данни и алгоритми
Платформата API-AGRO предлага каталог с референтни данни от хетерогенни източници на селскостопанска продукция. Алгоритмите (API) са инструментът за издателите на цифрови услуги, особено за StartUp, за съвместно разработване на нови уеб и мобилни приложения за цифрово земеделие.
 
Интерактивен и персонализиран интерфейс
Порталът API-AGRO е лесен за използване и се състои от няколко интерфейса, които позволяват данните да бъдат достъпни в реално време, в суров вид или чрез API , тематични търсения или дори експорт на масиви от данни. 
 
Сигурен и контролиран достъп и споделяне
За да се осигури достъп, API-AGRO предлага дефинирането на етична и правна рамка и използването на лицензи, позволяващи спазването на собствеността на данните и алгоритмите в съответствие с търговската политика, определена от техния собственик.
 
*Какво е API - Application Programming Interface
 
В компютърното програмиране API, съкращение от Application Programming Interface - интерфейс за приложно програмиране е набор от дефиниции на подпрограми, комуникационни протоколи и инструменти за изграждане на софтуер. В общи линии това е набор от ясно дефинирани методи за комуникация между различните компоненти. Един добър API улеснява разработването на компютърна програма чрез предоставяне на всички градивни елементи, които след това се събират от програмиста. Спецификацията на API може да има много форми, но често включва спецификации за рутинни процедури, структури от данни, класове обекти, променливи или отдалечени повиквания. API може да бъде за уеб-базирана система, операционна система, система от бази данни, компютърен хардуер или софтуерна библиотека.
 
81 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!