„Устойчиво развитие на екосистемите чрез внедряване на методи за мониторинг и биологичен контрол” е пълното наименование на проект на Оперативна група по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020.

Агроиновации: Биостимуланти за повишаване на добивите

Дейностите на Оперативната група в България, с координатор Опора Заден България ООД, който ще изпълнява своя проект на обща стойност от 328 283евро в периода 2020-2023 г., ви представяме в 202 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации. 

Целта на проекта на Оперативната група е оптимизиране на управлението на неприятели чрез екологични подходи и екосистемни услуги, намаляване на употребата на пестициди, опазване на биоразнообразието и производство на безопасни храни без остатъчни вещества от пестициди. 

В земеделските стопанства ще бъдат интродуцирани конкретни биоагенти, което ще доведе до увеличаване на биоразнообразието, създаване на благоприятни условия за ползване на екосистемни услуги, намаляване на риска от развитие на резистентност у неприятелите спрямо препаратите за растителна защита, редуциране на употребата на пестициди, респективно остатъчни вещества в продукцията, опазване на водите от замърсяване с пестициди и минимизиране на риска от отравяне на пчелни семейства.

Ще бъдат създадени нови модели светлинен капан и „уловка имитираща цвят“. Те ще подобрят наблюденията върху появата и популационната динамика на неприятелите и ще прецизират и подобрят етапите и методите на контрол. След това те ще се внедрят в практиката за масово улавяне на неприятелите, като алтернативен метод на химичната борба. 

В помощ на земеделските стопани ще бъде разработено уеббазирана платформа за бързо идентифициране на най-често срещаните икономически важни неприятели по съответните култури и възможности за тяхното управление. Приложението ще позволи определяне на неприятели и вземане на решение за контрол в полеви условия за най-кратък срок. 

Ще бъдат изготвени брошури и листовки за използваните биоагенти, капани и уловки, които да популяризират извън рамките на оперативната група екологичните предимства, практики и условия на биологичния контрол. Ще се разработят теоретични и практически методи за растителнозащитни стратегии за производство на здравословни и свободни от пестициди земеделски храни.

202  брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!