Увеличаване на производителността на селскостопанското производство чрез повишаване на ефективността и устойчивостта на използването на водата за напояване е темата, по която работи Оперативната група PRO-Production в Словения, която ви представяме в 107 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

 

Агроиновации: Автоматично почистване в свиневъдството


PRO-Production е словенска Оперативна група, която разработва и насърчава система за подпомагане на вземането на решения за напояване с цел увеличаване на производителността на използване на водата на ниво ферма.

„Трябва да се имат предвид ключовите фактори, за да се постигнат най-добри резултати при напояването: свойства на почвата, фаза на отглеждане на растенията, съдържание на вода в почвата, прогноза за времето, подходящо време и количество на приложената вода“, казва Матяж Главан, асистент по планиране на околната среда в Биотехническия факултет на Университета в Любляна и координатор на Оперативната група.

„Неоптимизираното напояване увеличава използването на вода и следователно също намаляването на хранителните вещества, разходи и въздействие върху околна среда и водните екосистеми”, допълва координаторът на PRO-Production.

Матяж Главан обяснява, че „ниската селскостопанска производителност в Словения често е свързана с ниска ефективност на използването на поливна вода“, с други думи, количеството вода, използвано за производството на определен добив, е по-високо в сравнение с други страни с по-напреднал опит при напояването. Според него сега фермерите нямат професионална технология и трябва да разчитат на собствената си оценка, когато напояват. Това често води до това, че земеделските производители прилагат твърде много вода или започват напояването твърде късно и в твърде малки обеми.

„Това оказва отрицателно въздействие върху производителността - и върху количеството, и върху качеството като цяло, тъй като намалява количеството на продавания продукт и също така намалява пазарната стойност на културата, а разходите за производство са високи. В резултат на това средните словенски земеделски стопани понастоящем не са достатъчно конкурентоспособни на пазара на храни", допълва още експертът.

Въвеждане на система за подпомагане на решенията за напояване

 

Оперативната група PRO-Production ще увеличи производителността на използването на водата на ниво ферма, чрез въвеждане на система за подпомагане на вземането на решения за напояване. Тя се ръководи от Университета в Любляна и включва Геоложката инспекция на Словения, Изследователския институт по хмела и пивото, Камарата на земеделието и горите, Информационните системи „BO-MO Словения“, две агробизнес компании и четири семейни ферми. Консорциумът по проекта си сътрудничи и със словенската Агенция по околна среда.


В рамките на изпълнението на проекта, Оперативната група първо ще определи основните свойства на почвата и растенията, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на изискванията за напояване. След това те ще използват тези знания, за да адаптират, оптимизират и модернизират съществуващата система за подпомагане на решенията за напояване IDSS-SPON, разработена по проекта ViVaCCADAPT, финасиран по LIFE+. Следователно, системата ще анализира нуждите от вода за растенията, капацитета за задържане в почвата, реалното съдържание на вода в почвата и прогнозите за изпарение и валежи. Оперативната група ще изпробва използването на тази система в няколко различни системи за отглеждане: производство на плодове (ябълки и череши), зърно (царевица), хмел, зеленчуци (домати, картофи, зеле) и грозде.

Лука Хонзак, разработчик на системата IDSS-SPON обяснява: “Включените земеделски производители ще инсталират устройства за мониторинг в реално време на водното съдържание в почвите (TDR сонди) в своите ферми. Изискванията за напояване (мм вода на ден) ще бъдат предложени на ниво ферма, въз основа на петдневен модел за прогноза на времето чрез IDSS-SPON, който ще се управлява от словенската агенция по околна среда.

Полезен и образователен инструмент

 

Използването на IDSS системите цели да улесни управлението на напояването във стопанствата и да ги подготви да бъдат по-устойчиви, когато са изправени пред тежки климатични условия. 


“Проектът PRO-production не само ще подобри техническото оборудване на земеделските стопанства, но и значително ще повиши нивото на приложимите познания на земеделските производители в областта на професионалното използване на водите за напояване", категорична е Марина Пинтар, професор по управление на земеползването в Биотехническия факултет на Университета и инициатор на проекта.

„На тестовите ферми, а по-късно и на други стопанства, ние се надяваме да намалим консумацията на вода за напояване, да предотвратим стреса от суша, да намалим използването на торове, да намалим излужването и емисиите на парникови газове, както и повишаване на качеството и количеството на прибраните култури, по-ниски производствени разходи и следователно повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители в Словения”, обяснява още Марина Пинтар.

„Комбинацията от леки песъчливи почви и повтаряща се лятна суша през последните две десетилетия ни принудиха да инсталираме напоителни системи. Въпреки това, липсата на познания за напоителните техники, времето, почвените условия и нуждите на растенията означава, че трябва да насърчаваме системите за цифровизация и подпомагане на вземането на решения, които ще ни позволят да отговорим на нуждите от вода за растенията за оптимален растеж и количество и качество на реколтата”, казва Боштян Ференчак, технолог в едната агробизнес компания, която участва в Оперативната група.

Споделен опит


Създаването и поддържането на инфраструктурата за измерване на водното съдържание на почвата и прехвърлянето на данни в IDSS SPON се извършва в рамките на тригодишния проект, който ще продължи до края на 2021 г. Съгласно партньорството със словенската Агенция по околна среда, след изпълнението на проекта системата ще бъде предоставена на институцията. Така опитът с новия IDSS ще бъде разпространен сред други земеделски производители и други заинтересовани страни като студенти, експерти, широката общественост и други чрез работни срещи в демонстрационни ферми, публични лекции и конференции, с помощта на видео обучения, печатни материали и други комуникационни канали.

 

107 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!