Мрежа от европейски демоферми, която насърчава рентабилните стратегии за Интегрираното управление на вредителите е фокусът на действие на проекта IPMworks. Проектът, който се изпълнява от консорциум от 31 партньори от 16 европейски държави, координиран от Френския национален изследователски институт по земеделие, храни и околна среда (INRAE ) и е финансиран по „Хоризонт 2020“ ви представяме в 222 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Целта на IPMworks е да насърчи приемането на стратегии за интегрирано управление на вредителите (IPM), базирани на мрежа от земеделски производители в целия ЕС, които да постигнат по-нататъшен напредък във възприемането на IPM чрез взаимно обучение и съвместни усилия и да демонстрират пред други фермери че цялостното интегрирано управление на вредителите „работи“. 

Това реално позволява ниска зависимост от пестициди, по-добра борба с вредителите, намалени разходи и повишена рентабилност. IPMWORKS координира съществуващите мрежи, популяризиращи IPM, и ще стартира нови центрове в региони или сектори, където пионерите на интегрираното управление на вредителите и все още не са асоциирали в някоя от съществуващите групи от ферми.

Съветниците, координиращи центровете, имат важна роля в улесняването на обмена на знания и обучаването на фермерите да намират свои собствени решения за IPM и организирането на местни демонстрационни дейности. IPMWORKS стимулира достъпа до платформата „IPM Decisions“ и ще предостави информация за методите за управление на тези процеси в стопанствата. Проектът събира данни за сравняване на стратегиите за IPM и споделя резултати и материали за разпространение чрез канали, широко използвани от земеделските производители, излъчвайки истории за успеха на интегрираното управление на вредителите. Мрежата по проекта организира обучения и произвежда материали за обучение, насочени както към земеделските производители извън мрежата, така и към консултантските услуги, с цел да се подготви за бъдещото разпространение на подхода за обучение „peer-to-peer“ и общото приемане на IPM в целия ЕС.

Какво е IPM?
Интегрираното управление на вредителите (IPM) се основава на разнообразие от мерки за борба с вредителите (превенция, нехимичен контрол, най-добри практики за оптимизиране на ефективността на пестицидите и др.). Те се комбинират на ниво ферма, за да позволят намалена зависимост от пестициди и следователно намаляване на експозицията на околната среда и хората на пестициди. Фермери -пионери в цяла Европа тестват такива стратегии за борба с и успяват да постигнат добри резултати с ниски количества пестициди. По-голямата част от европейските фермери все още разчитат в голяма степен на пестициди, със силно въздействие върху околната среда и обществото, тъй като повечето от тях досега не са приели цялостна стратегия на ниво ферма.

Освен вече изградените национални мрежи, по проекта са обособени 21 нови хъба в 14 европейски държави. Тези нови хъбове са разделени на 5 сектора и всеки хъб ще има 10-15 демо ферми. Освен че организират демонстрационни дейности и ще допринесат за разпространението и комуникацията, те ще организират споделяне на знания между фермерите и ще насърчават съвместни иновационни дейности, за да помогнат на фермерите да разработят свои собствени стратегии за ИПМ.

Консорциум
Консорциумът е създаден и за географски баланс в целия ЕС и обхваща 14 държави-членки (Белгия, Франция, Дания, Финландия, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Словения, Испания, Нидерландия и Обединеното кралство ) и 2 асоциирани държави (Сърбия и Швейцария). Консорциумът се състои от различни типове организации, обхващащи следните роли: Организации на земеделски производители; Приложни изследвания и съветнически услуги; Академични изследвания по социални науки; Академични изследвания по агрономия и екология и обучителни организации.

222 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!