По различните схеми за плащания на площ през миналата година са декларирани повече от 3,8 млн. хектара, сочи Аграрният доклад – 2018 г., публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Най-голям брой бенефициенти са заявили участие по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) - 63 308 кандидати, и по две от мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 
 
По мярка 13.1 „Компенсаторни плащания в планински райони“ от ПРСР са подадени документи от 24 417 стопани, а по 13.2 „Компенсаторни плащания за райони, различни от планинските райони със съществени природни ограничения“ са кандидатствали 10 508 фермери. 
 
„Схемата за единно плащане на площ осигурява основна подкрепа на доходите на земеделските стопани. С оглед осигуряване на последователност на политиката, тя продължава да се прилага и през настоящия програмен период при минимален размер на допустимото стопанство от 0,5 хектара и с минимален размер на парцела 0,1 хектар“, отбелязва докладът.
 
 
Към 30 юни 2018 г. общият размер на оторизираните средства по СЕПП е 713 301 499 лева - 96,2% от определения бюджет. Размерът на подпомагането за единица площ е 196,58 лева/хектар. 
 
„С прилагането на Схемата за преразпределително плащане (СПП) се насърчават икономически по-уязвимите малки и средни стопанства, чрез предоставяне на по-високо плащане за първите 30 хектара на всяко стопанство, допустимо за подпомагане по СЕПП“, уточняват от министерството.
 
По схемата с бюджет 109 373 925 лева, за кампания`2017 са кандидатствали 63 242 земеделски стопани. Към 30 юни тази година оторизираните по нея средства възлизат на 104 976 329 лева, при ставка от 139,72 лева/хектар и усвояване на бюджета от близо 96%.