Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов“ и Професионалната гимназия по аграрно стопанство да променят статута си от държавни в общински училища, считано от 1 август предстои да реши Общинският съвет на следващото си заседание.
 
Двете учебни заведения са държавни професионални училища, финансирани от Министерство на земеделието и храните. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО),считано от 01.08.2016 г.,заварените до влизането на закона в сила професионални гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните стават общински, съобщава Топ новини - Добрич.
 
В тази връзка е получено писмо в Общината от Министерството на земеделието и храните до кмета на Добрич и до председателя на Общинския съвет с указание да бъдат запознати общинските съветници с изискванията на Закона и да бъде взето решение за преобразуването на училищата от държавни в общински, за промяна на финансиращия орган и за придобиване на имотите, предоставени на учебните заведения.
 
В Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов“ се обучават 124 ученика дневна форма на обучение и 6 ученика по самостоятелна форма на обучение по специалността „Ветеринарен техник“. За учебната 2016/2017 г. се предвижда разкриване на допълнителни специалности: „Контрол по качеството на храни и напитки“ и „Еколог“.
 
Училището подготвя специалисти, необходими за нуждите на региона и областта. В тази насока ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ е необходима за устойчиво развитие на общината и областта.
 
В Професионална гимназия по аграрно стопанство се обучават 173 ученици дневна форма на обучение и 17 ученика по самостоятелна форма на обучение, по следните професии и специалности: професия „Техник на селскостопанската техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“; професия „Фермер“, специалност „Земеделец“; професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“; професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“.
 
Училището подготвя специалисти, необходими за нуждите на региона и областта. В тази насока ПГАС е необходима за устойчивото развитие на общината и областта.
 
Предвижда се с решението си Общинският съвет да даде съгласие имотите, предоставени на двете гимназии безвъзмездно да се придобият от Община град Добрич.