Броят на регистрираните земеделски стопани в България намалява за трета поредна година, показват данни на Аграрен доклад 2019, публикуван от Министерството на земеделието.

Аграрен доклад 2019: Фермерите получиха 1,650 млрд. лв. директни плащания

Фермерите в страната през това десетилетие са били най-много през стопанската 2015/2016 г. - 98 303 човека. Година по-късно те намаляват с близо 2% до 96 476 човека. След още една година секторът губи близо 4% от от регистрираните стопани, като броят им става 93 023.

Отливът засилва темпа си през стопанската 2018/2019 г., когато фермерите намаляват с 6,3% до 87 128 човека, показват актуални данни към месец юли тази година. 

Министерството: „Регистърът на земеделските стопани съгласно Наредба № 3 служи за набиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел подпомагане на земеделието и развитието на селските райони.“

Независимо, че броят на фермерите намалява, стойността на произведената крайна продукция в сектора се увеличава на годишна база с 1,6% или с 217,8 млн. лв. до 8,458 млрд. лева. 

„При крайната продукция най-голям е относителният дял на продукцията от растениевъдството - 68,3%. За 2018 г. относителният дял на продукцията от животновъдството е 23,5%, на селскостопанските услуги – 5,9% и на продукцията от неотделимите неселскостопански второстепенни дейности – 2,3%“, отбелязва Аграрният доклад.

Авторите изтъкват, че най-голям дял в стойността на крайната продукция имат зърнените и маслодайните култури: съответно зърнените - 2,824 млрд. лв., и маслодайните – 1,392 млрд. лв. Двата вида заедно формират половината (49,8%) от стойността на продукцията от отрасъл „Селско стопанство“ през 2018 г.

Дялове в стойността на брутната продукция в селското стопанство за периода 2016 – 2018 г.

Източник: МЗХГ/НСИ

Най-голям принос за формирането на крайната продукция от селското стопанство през 2018 г. имат следните растениевъдни продукти: 

Мека пшеница – дял от 19,8% с 1,671 млрд. лв. Стойността на продукцията нараства с 8,7% спрямо предходната година в резултат на увеличение на цените с 9,7 % (при намален физически обем с 0,9%).

Слънчоглед – дял от 12,7% с 1,076 млрд. лв. При слънчогледа се наблюдава намаляване на физическия обем със 7% и намаление на цените от 0,4%, което в крайна сметка обуславя намалението в стойността на продукцията със 7,4% спрямо предходната година. 

Царевица за зърно – дял от 11,2 % с 948,5 млн. лева. При царевицата за зърно е налице значително нарастване на стойността на крайната продукция с 41,1 % на годишна база, вследствие на увеличение както на физическия обем (с 34,7%), така и на цените (с 4,8%). 

Рапица и репица – дял от 3,7% с 310,4 млн. лева (намаление с 1,6% спрямо предходната година). При увеличение на цените от предходната година (с 0,2%), изменението на стойността на крайната продукция от рапица и репица през 2018 г. следва темпа на намаление на физическия обем (с 1,8 %).