Съветът на Директорите на Адванс Терафонд АДСИЦ определи условията за изплащане на дивидента за 2013г., след като проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Условията са следните:

1. Брутен размер на дивидента за една акция – 0.3979 лева;
2. Нетен размер на дивидента на една акция за акционерите физически лица – 0.378 лева;
3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – ОББ АД;
4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 28.05.2014г.;

5. Начин на изплащане на дивидент:
5.1. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар АД (лични сметки), дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на ОББ АД;
5.2. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар АД (клиентска подсметка при инвестиционен посредник), дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар АД;

6. Начален срок за изплащане на дивидента – 23.06.2014г.;
7. Краен срок за изплащане на дивидента – 23.09.2014г.;
8. След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2013г., ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството - гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх 1 или на факс – 02/4008331. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд „Резервен” на дружеството;

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!