Министерският съвет прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните.

По този начин максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., по бюджета на Министерството на земеделието и храните, бива увеличен в размер на 54 000 000 лв.

Министърът на земеделието и храните следва да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.

Постановлението е прието на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.