Стойността на произведената селскостопанската продукция през изминалата година отбелязва спад от 5.3% спрямо изминалата предходната. 
 
Основната причина за това се дължи на понижението на цените на повечето селскостопански продукти на пазара. Това става ясно от годишния доклад за развитието на земеделието за 2017 г.. Стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" е в размер на 7.32 млрд. лева, което е с 5.3% под нивото от предходната година.
 
Най-значително е намалението на произведената животинска продукция с 12.7%, докато при растениевъдството понижението на цените е с 2.1% на годишна база.
 
Според предварителни данни, през първото тримесечие на тази година брутната добавена стойност, формирана от аграрния сектор, се запазва в реално изражение на нивото спрямо същия период на миналата година, а през второто тримесечие на 2017 г. има ръст от 0.9%.