През последните 10 дни Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 9 747 299, 48 лв. по ПРСР 2014 -2020, съобщиха от пресофиса на фонда. 

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Подпомагане получиха 24 бенефициента, като разпределението по мерки е:

    - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени и изплатени 2 583 141,36 лв. по 5 проекта;
   - по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са изплатени 239 938,62 лв. по един проект;
   - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени и изплатени 6 558 928,15 лв. по 11 проекта;
   - по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 11 850,81 лв. по един проект;
   - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени и изплатени 309 527,74 лв. по 5 проекта;
   - по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ са изплатени 43 912,80 лв. по 1 проекта.