CAP4US


Екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури (ЕкоРОК), като част от Стратегическия план за развитие на земеделието, ще се прилага през новата Кампания 2024 с лека редакция.

Основната идея на екосхемата е да се предотврати развитието на монокултурно земеделие като се насърчава поддържането на по-голям брой различни култури в стопанствата. Насърчава се подобряването на сеитбооборота на културите в стопанствата, за да се увеличи и съдържанието на хумус и хранителни вещества в почвата.

Изискванията в интервенцията целят да осигурят по-голям брой на отглежданите земеделски култури, като това от своя страна ще допринесе за минимизиране на рисковете за стопанството вследствие на климатичните промени чрез диверсифициране на културите, освен това земята се предпазва от ерозия. 

За да кандидатстват по екосхемата за разнообразяване на културите, стопаните трябва да отговарят на изискванията за активни земеделски стопани и да прилагат екологичните практики, предвидени в екосхемата в рамките на своето стопанство.

Допустими дейности

След корекциите на Стратегическия план по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури се предвижда промяна в площите, отделени за основната култура, както и въвеждане на трайните насаждения като една култура. 
 

Екологични практики, които се прилагат в стопанството за включване в екосхемата предвиждат: 
В земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури и/или площи с трайни насаждения до 10 ха има най-малко 2 различни култури, като основната култура (културата с най-голяма площ) не превишава 95% от тези площи. В Кампания 2023 процентите достигаха до 90%. 

В земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури и/или площи с трайни насаждения между 10 ха и 30 ха има най-малко 3 различни култури, като основната култура (културата с най-голяма площ) не превишава 75% от тези площи, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 95% от тях, като досега този процент бе 90%. 

В земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури и/или площи с трайни насаждения над 30 ха има най-малко 4 различни култури, като основната култура (културата с най-голяма площ) не превишава 75% от тези площи, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 95% от тях. Досега се предвиждаше те да обхващат до 90% от площта на стопанството. 

Според тълкуванията “култура“ по екосхемата може да бъде:
-    култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите;
-    култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae;
-    земя оставена под угар; 
-    треви или други тревни фуражи;
 

Добавят се и трайните насаждения (ябълки, круши, кайсии, зарзали, череши, вишни, праскови, нектарини, сливи (Prunus domestica), десертно грозде, ягоди, малини, орехи, бадеми, лешници, кестени, шам-фъстъци и други черупкови видове) – приемат се за една култура за целите на еко схемата. 

Финансови параметри
Индикативната ставка за Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури за Кампания 2024 г. е в размер на:
До 10 ха – 34,56 евро/ха;
От 10 до 30 ха – 26,64 евро/ха;
Над 30 ха – 14,40 евро/ха. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US