Бюджетът по Схемата за млади земеделски стопани за Кампания 2016 е в размер на 2.0 млн. лева. За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база. Кандидатите трябва да декларират площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП. Плащането по схемата е надбавка от 25% от плащането на хектар по СЕПП. 
 
1) Възраст
Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление. Земеделските стопани, които са заявили участие през 2015 г. могат да продължат да бъдат допустими за подпомагане по схемата до 5-та година от създаване на стопанството дори през 2016 г. да надхвърлят 40 г. възраст (през 2016 г. отново трябва да заявят участие по схемата в заявлението за подпомагане). 
 
2) Участници
По схемата могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица. Условието за участие на юридически лица е ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, да се упражнява от физическо лице на възраст до 40 години. Физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, ако: а) са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията и б) притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията; или в) са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството; или г) притежават капитала на еднолично търговско дружество. 
 
3) Период на подпомагане 
Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. За създаване на стопанството се отчита: датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.; датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане; датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в случай че се осигурява като такъв; датата на вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 
4) Документи 
Кандидатите, които завяват за първи път през 2016 г. участие по схемата трябва да предоставят до 1 декември  2016 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните документи за придобити професионални умения и познания: а) завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или б) завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или в) завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или г) завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или д) удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.
 
ВАЖНО!
Съгласно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 639/2014, плащане по схемата повече не се отпуска, ако младият земеделски стопанин е престанал да упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице. Ако се установи, че кандидат е предоставил неверни сведения, за да спази изискванията на схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която е получил или би получил.