Мярка 6.3, публикувана в последния вариант на ПРСР ( Януари 2015) е за помощ при стартиране на малки стопанства, като бенефициентите тук ще могат да получат субсидия от 15 000 EUR, съобщава Асоциация на българските села. Броят на малките стопанства, съгласно националната дефиниция, към които е насочена Тематичната подпрограма, е 85 770, което е 23,2% от всички стопанства в България. Почти всички малки стопанства развиват дейност като физически лица или еднолични търговци, като има само 520 стопанства, които са юридически лица. От всички малки стопанства, 69,3% са с размер до 3 999 евро, а останалите 30,7% имат размер от 4 000 до 7 999 евро.


Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана.

 

С прилагането на подмярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Дейностите по подмярката ще допринесат за удовлетворяване на идентифицираните в стратегията потребностите на малките земеделски стопанства относно: повишаване на жизнеспособността им; подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени и ускоряване на тяхната модернизацията и технологичното обновление.

 

Финансовата помощ по мярка 6.3 от ПРСР се оказва като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана.


Допустими бенефициенти:
Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства. Не се подпомагат бенeфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г.

 

Допустими разходи:
Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

 

Условия за допустимост:
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за допустимост, описани в Раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.

 

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:
Към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
производства им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;
земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.); на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР.

 

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!