137 проекта са кандидатствали за първия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019–2023 г., съобщи Иванка Багдатова-Мизова, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“.
 
Близо 80 млн. лв. е заявената инвестиционна стойност за тях. По мярката се подпомагат само проектни предложения, които ще бъдат изпълнени до края на финансовите 2019 и 2020 г. За финансова 2019 г. са предвидени близо 22 млн. лв., а за 2020 г. – над 28,5 млн. лв. Целта на финансовата подкрепа е да повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.
 
Допустими кандидати по мярката са гроздопроизводители, които са физически или юридически лица, група или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър. Ново в законодателството за Програмата е допустимостта на лозарските имоти, за които може да се получи финансиране. 
 
Няма да се подпомагат дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години. Няма да бъдат подпомагани и масиви за дейности, свързани с по-добри техники за управление на лозята, които са получили подкрепа през последните 5 години за това. 
 
Максималният размер на помощта по тази мярка е до 75% от разходите, направени при изпълнение на всяка една от дейностите. За всяка дейност са определени пределни цени, разписани в приложение 1 към Наредба 6/26.10.2018 г. Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 млн. лв., а за целия период на Националната програма – 6 млн. лв. 
 
Кандидатите могат да получат авансово 80% от договорената финансова помощ, при условие че са започнали изпълнението на дейностите и в заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане в точния му размер. 
 
За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“.