Произведеното червено месо в кланиците през миналата година е 77 512 тона или с 10.7% повече от 2015 г. Това сочат данните на отдел „Агростатистика“ в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

 

 
От друга страна броят на закланите животни през 2016 г. намалява с 1.4% в сравнение с предходната година, като закланите животни директно в стопанства са 961.8 хил. броя и това е с 4.5% по-малко в сравнение с предходния период. 
 
Произведеното месо в стопанствата (25 204 тона) е по-малко с 14.8% спрямо година по-рано.  През 2016 г. в кланиците се колят различни видове и категории животни. В 38 от анкетираните кланици се извършва клане на едър рогат добитък. В 69 кланици се колят свине, в 50 – дребен рогат добитък, а в 9 – биволи и еднокопитни. Кланиците, специализирани за клане само на свине, са 17.
 
 
През 2016 г. закланите говеда в кланици са с 27.1% повече в сравнение с 2015 г. a кланичното им тегло е повече с 27.9%. Броят на закланите телета в категорията до 8 месеца и на младите говеда от 8 до 12 месеца се увеличава съответно със 120% и 14.3%, а месото от тях е повече съответно с 85.5% и 9.2%. 
 
Броят на закланите крави се увеличава с 27.4% в сравнение с предходния период, сочат данните на статистиката. 
Произведеното свинско месо е с 10.2% повече в сравнение с 2015 г. Броят на закланите угоени свине се увеличава с 9.8%, както и произведеното месо с 10.2%. спрямо година по-рано. Наблюдава се увеличение на закланите животни и кланичното тегло при категорията други свине с 12.6% и 14.3% спрямо същия показател през 2015 г.
 
Иначе с дял от 29.4% от общото производство на червено месо през 2016 г. и 26.5% от свинското месо Южният централен район заема първо място за страната. Следва Северният централен район с дял 20.6% от общо произведеното месо и 19.8% от добитото свинско месо.
 
Североизточният район е с дял 18.0% от общото производство на червено месо, а Северозападният район е с дял 13.7%. Следва Югоизточният район – с дял 13.5% и Югозападният район – с дял 4.9% от произведеното месо.
Според събраната информация миналата година  на територията на страната са работили 76 кланици, което е с 3 повече в сравнение с 2015 г.