Продавам Агробизнес в с.Обнова

Татяна Пенкова

16.02.2021НОМЕР НА ОБЯВАТА: 44295

ПТИЦЕКОМПЛЕКС ОБНОВА, ЦЕНТЪР 1, с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен, представляващ животновъден комплекс, предназначен за птицевъдство, с капацитет при подово отглеждане: 200 000 бр. кокошки носачки, от 320 000 бр. бройлери за угояване в зависимост от теглото, до 160 000 патици за угояване, до 152 000 бр. гъски за угояване. Имот с добра локация, достъп до комуникации и ел. напрежение и ВиК, стоманобетонова конструкция с полезна височина на производствените помещения от 5,5 м. и с голяма като застроена площ и прилежащ терен. Като птицеферма е с общ капацитет 190 000 бр. птици на подово отглеждане, което дава възможност за поетапното му пускане в експлоатация и дългосрочно развитие. Местоположение: Имотът се намира в средата на северен централен район на 1 км северно от с. Обнова, извън регулация, при граници – от изток и юг – земеделски земи, от север и запад - гори, на 7 км от международен път Е 83 (София-Русе). Имотът се намира на 30 км източно от областния център гр. Плевен и на 100 км от гр. Русе, и на 90 км от гр. Велико Търново. Плевенския район е със най добре развити технологични възможности за птицевъдство, като комбинатът има голям потенциал за развитие. Прилежащ терен: Птицефермата е разположена върху прилежащият терен с площ 55 дка, извън регулация, при граници – от изток и юг – земеделски земи, от север и запад - гори. Достъпът се осъществява посредством асфалтов път и портал в източния край на имота. Теренът е разположен на северния склон на хъмл, с денивелация 8 м, като най-ниската част е в западната част, а най-високите – в източната и южната. Сграден Фонд: Сградният фонд се състои от 17 бр. сгради, от които 17 бр. масивни производствени халета за отглеждане на птици и 1бр. пароцентрала. В производствените части инфраструктурата около обектите е задоволителна към добра, като дограмата е дървена и при въвеждане в експлоатация ще се наложи подмяната и. С цел добиване на представа за състоянието на имота в настоящия материал прилагаме описание на халетата и снимки на двойка халета, като състоянието на всички производствени сгради в имота отговаря на това на приложените снимки. Сградите са както следва: 1. 16 бр. производствени халета – запазени масивни сгради, с тухлена конструкция, с интернитови покриви. Халетата са с размери 66 м на 16 м и полезна височина 5,3 м. РЗП на всяко хале е 1 081 м2, или обща РЗП на производствените сгради – 17 200 м2. Халетата са групирани по двойки, като всяка двойка има свързваща пристройка, имаща функцията на контролен център. Разстоянията между две халета от една двойка са 7-8 м, а между две отделни двойки – 13 м. като изграждането и отстоянията им са съобразено с нормативните изисквания за птицевъдство. Достъпът до сградите се осъществява чрез врати водещи към вътрешността на всяко хале и една или две врати за достъп отвън. В задната част на всяко хале има големи врати 4 на 4 м, даващи. От външната страна на всяко хале, до пристройката са изградени бетонни фундаменти за силози за фураж. В задната част на всяко хале, непосредствено пред голямата врата в задната част, има ями - 1,5 на 1,5 м. служещи като малки утаители, с извеждаща тръба с диаметър 40 см. Голямата полезна височина на халетата (5,5 м) дава възможност за изграждане, на пълна технологична линия за отглеждане на птици, включваща поилки, хранилки, стенни таванни отоплителни тела (конвектори, топлообменници или инфра ред) и вентилация. В предната част на всяко хале са изградени фундаменти за монтаж на силози за фураж, които дават основа за изграждане на поточна линия за транспорт на храна и вода към хранилките и поилките по оста на покрива. Специфичните топлинни нужди да животните могат да се посрещнат с изграждане на стенно/таванно отопление, комбинирано със съществуващата изолация на покрива. В предишната технологична линия, този проблем бе решен с изграждане на парно отопление и монтаж на таванни радиатори. На покривите на всяко хале са изградени метални вентилационни шахти с капаци, като част от вентилационната система, използвани за циркулация и извод на мръсен въздух. Големите отстояния между сградите позволяват монтаж на бордови вентилатори, като такива са монтирани в други центрове на птицекомплекса. Парова централа с администрация. Пароцентралата се е използвала като помещение за съоръжения за парно отопление на комплекса, което по настоящем не е налично, с масивна конструкция, с площ 347 м2, с обособена административна пристройка. Комуникации: Достъп до имота: Достъпът до имота се осъществява през портал в източния край, по асфалтов път до селото, свързан с главния път Е 83, който дава възможност за достъп на тежкотоварни МПС и земеделска техника. Прилежащият терен е с частична асфалтова настилка около сградите и изградени вътрешни пътища за достъп от предната и задната част на всяка сграда. Имотът има цялостна ограда от бетонни стълбове и мрежа с височина 2м, с портал в източнния край. Електроснабдяване: До имота има изграден далекопровод до централния трафопост мощност 450 кW, намиращ се на 3 км източно, в съседен център на птицекомплекса. Канализация: в имота е изградена канализация, нуждаеща се от ремонт, с отводняване посредством шахти и извозване със специлиализан транспорт към торова площадка. ВиК: имотът се снабдява с питейна и вода за битови нужди от резервоар намиращ се южно от селото, централен за птицекомплекса, посредством интернитов водопровод, нуждаещ се от ремонт. Допълнително високото ниво на подпочвените води и близкостоящата р. Пордимска Бара, дават възможност и за изграждане на сондаж. Предназначение: имотът е подходящ за множество дейности, като големият брой еднотипни производствени сгради (16 бр. по 1 080 м2) дава възможност за използването им с различно предназначение, в зависимост от инвестиционния интерес. Животновъдство – основно предназначение на имота. Голямата полезна височина от 5,5 м. и запазената подова настилка дават възможност за пускането му в експлоатация без допълнително конструктивно преустройство на сградите. За птицевъдство в зависимост от технологията на отглеждане капацитетът на обекта е следния: Птици, на подово отглеждане: Кокошки носачки за яйца – 155 000 бр.; Бройлери за угояване, в зависимост от теглото от 200 000 до 240 000 бр. (подрастващи); Майчино стадо кокошки за яйца за излюпване на малки пилета – 95 000 бр. Патици за затлъстен черен дроб - . 55 000 бр.; Гъски за затлъстен черен дроб - 45 000 бр.; Птици в клетки, (уголемени или неуголемени), на един и два етажа: Кокошки носачки в неуголемени клетки - 250 000 бр. в едноетажни и 500 000 бр. в двуетажни клетки; Кокошки носачки в уголемени клетки – 180 000 бр . в едноетажни и 360 000 бр. в двуетажни клетки; Бройлери за угояване, в зависимост от теглото от 250 000 бр. до 350 000 бр. (подрастващи) в едноетажни клетки, съответно 500 000 бр. до 700 000 бр. в двуетажни клетки; Майчино стадо кокошки за яйца за излюпване на малки пилета – 120 000 бр. в едноетажни клетки; За други видове животновъдство производствените сгради с обща площ 17 280 м2 дават следните вместимости за отглеждане на животни: Овце – 10 500 бр.; Шилета – 15 000 бр.; Млечни крави – 9 000 бр.; Телета – от 9 000 до 13 500 бр. в зависимост от възрастта; Прасета – 11 000 бр.; Множеството на брой идентични помещения дават възможност за съвместяване на няколко дейности, като това превръща предлагания обект в добра основа за изграждане на цялостна технологична схема обхващаща всички дейности от птицевъд/животновъд до краен клиент: люпилня, отглеждане, опаковане на яйцата, кланица, колбасарски цех, складова и логистична база, администрация. Освен за основната му дейност, обектът е подходящ и за набор от алтернативни дейности, като: Складова база за земеделска продукция – земеделският район дава възможност за развитие на имота като база за съхранение на земеделска продукция. Цена по договаряне >
 • Характеристики

  Площ: кв.м.

  Тип на имота: ферма / стопанство

 • Допълнително

  В регулация: Не

  Има вода: Не

  Има електричество: Не

Пловдив, ферма / стопанство

100.00 лв/кв.м. 550 кв.м. регулация вода електричество
Пловдив 29.05.2012

Продавам ферма / стопанство в Велико Търново - 50000 BGN

7.69 лв/кв.м. 6500 кв.м. регулация вода електричество
Велико Търново 15.05.2018

Продавам ферма / стопанство в Кюстендил - 100 BGN

0.00 лв/кв.м. 25000 кв.м. регулация вода електричество
Кюстендил 03.01.2014

Продавам ферма / стопанство в Пловдив - po dog BGN

11000 кв.м. регулация вода електричество
Пловдив 19.11.2016

Продавам ферма / стопанство в Пловдив - 95 000 BGN

11.88 лв/кв.м. 8000 кв.м. регулация вода електричество
Пловдив 16.10.2018