x
Национална мрежа за
селско стопанство
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук
reyhan mehmed
Добавен от:
reyhan

Въпросът е изпратен на: 2011-02-22 17:20:38

До: Национална служба за съвети в земеделието

imam 12 dekara li4na zemdelska zemya i iskam dazasada orehi v kakvi programi moga da se vklu4a blagodarya vi predvaritelno

Отговор на Национална служба за съвети в земеделието: Имате възможност да кандидатствате по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. Мярката е отворена от 04.04.2011г. до 29.07.2011г. Изискванията към кандидатите са следните: 1. да са до 60 навършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане; 2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските най-малко един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане; 3. да извършват земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност; 4. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни; 5. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство; 6. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00 и 4,00 ИЕ; 7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват; 8. да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земя в размер съгласно изискването по т. 7; договорът за аренда и/или наем трябва да е с минимален срок 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане; 9. да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че кандидатът развива такава; срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнесплана, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане; 10. да не са одобрени за финансова помощ по реда на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., включително като еднолични търговци; 11. да не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по реда на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по мерки "Подобряване на икономическата стойност на горите" и "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР; 12. да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст; 13. да нямат друго одобрено заявление за подпомагане по тази наредба. 14. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие"; 15. нямат изискуеми публични задължения към държавата.  16. В случай че кандидатът е женен/омъжен и неговата съпруга / нейният съпруг има отделно земеделското стопанството, включително като собственик на едноличен търговец, той/тя не е допустим(а) за подпомагане, при условие че общият икономически размер на двете земеделски стопанства надвишава 4,00 икономически единици. Имате възможност при изготвянето на бизнес плана да използвате съветническите услуги на Областна служба за съвети в земеделието. В срок до пет месеца от подаване на заявлението за подпомагане, Разплащателна агенция изплаща финансовата помощ за първата година. Срокът се удължава в случаи, че е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор. Финансовата помощ е в размер левовата равностойност на 1500 евро годишно за период максимум 5 години.

questions