ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ПО ЗАСТРАХОВКА НА ПРОДУКЦИЯ??

  • K
    Член 90\r\nПрилагане на мерките за застраховане на реколтата\r\n1. Във връзка с мерките за застраховане на реколтата\r\nдържавите-членки приемат подробни разпоредби за прилагането\r\nна тези мерки, включително такива, които са необходими, за да\r\nсе гарантира, че мерките по застраховането на реколтата не\r\nнарушават конкуренцията на застрахователния пазар.\r\n2. Държавите-членки могат да предоставят допълнително\r\nнационално финансиране в подпомагане на мерките за застра-\r\nховане на реколтата, които се възползват от оперативния фонд.\r\nВъпреки това общата публична помощ за застраховане на\r\nреколта не може да надвишава:\r\nа) 80% от размера на застрахователната премия, заплащана от\r\nпроизводителите за застраховане срещу щети, причинени от\r\nнеблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат\r\nприравнени към природни бедствия;\r\nб) 50% от размера на застрахователната премия, заплащана от\r\nпроизводителите за застраховане срещу:\r\ni) щети по буква а) и срещу други щети, причинени от\r\nнеблагоприятни климатични събития; и\r\nii) щети, причинени от болести по животните или растенията\r\nили от нашествия на вредители.\r\nТаванът, определен в първа алинея, буква б), се прилага дори и в\r\nслучаи, при които оперативният фонд отговаря на условията за\r\nполучаване на общностна финансова помощ от 60 % съгласно\r\nчлен 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.\r\n3. Мерките за застраховане на реколта не покриват застрахо-\r\nвателни плащания, които обезщетяват производителите за повече\r\nот 100 % от понесените щети, като се взема предвид всички\r\nобезщетения, които производителите получават от други схеми\r\nза помощ, свързани със застрахования риск.\r\n\r\nИ какъв е извода>> че МЗХ спи и не прави постъпления за откриване на процедура

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

210 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

290 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

140 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

284 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

700 0