Изисква ли се регистрация като ЗП от лицата кандидатстващи по схемата за дребни стопани?

 • K
  Както вече знаем,че се изисква регистрация като земеделски производител при всички схеми на директните плащания. Изисква ли се обаче регистрация като земеделски производител и от лицата кандидатстващи по схемата за дребни стопани?
 • A
  § 43. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: Добре калега! Ами ако приемем, че малък производител /100 дка /обяви че стопанисва 100 дка място за отдих. Ше получава ли субсидия при положение, че за предходната година е получил в левова равностойност по-малко от 3000 евро? Ето това е въпроса мисля. член 38б, ал4.
 • B
  § 43. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите по чл. 38а, ал. 1, когато са регистрирани съгласно чл. 7 и когато ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане:“;
 • A
  Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Директни плащания по схемите по чл. 38а, ал. 1 не се отпускат на физически и юридически лица, които съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не са активни земеделски стопани. (2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридическите лица, които: 1. експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих; 2. са държавни или общински администрации или техни поделения. (3) Физическите и юридическите лица по ал. 2 се смятат за активни земеделски стопани, когато докажат, че отговарят на някое от следните изисквания: 1. годишният размер на директните плащания, определен съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията, е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето; 2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето; 3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци, и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност; 4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци, и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност. (4) Алинея 2 не се прилага по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.
 • B
  напиши Закон за подпомагане на земеделските производители и виж последната промяна - от 13 февруари. В член7 се пише за регистрацията, а за кандидатстване по мерките някъде към края член40 или 41.
 • S
  Всички казвате че трябва да си регистриран като ЗП .Публикувайте линк на място където това нещо е публикувано не като проект а като вече законен документ.
 • A
  Допустими бенефициенти: Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства. Не се подпомагат бенeфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г. Допустими разходи: Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана. Условия за допустимост: Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за допустимост, описани в Раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество. Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които: Към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели; производства им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури; земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.); на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР. Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
 • A
  Здравей adriana, Ще ти бъда благодарен,ако разясниш как стоят нещата с тези осигуровки.Основно ме интересува за лицата,които са на трудов договор.Какво се разбира под "максимална заплата" и т.н. и важи ли това за директните плащания?!? Благодаря предварително! Здравей. Има минимални осигурителни прагове и максимални такива.Минималният специално за земеделците е 300 лв. към момента.Максималният е 2400 лв. Ако на трудов договор със заплата 2400 лв. може и да не се осигуряваш като ЗП.Ако си на по-малко(в което съм почти сигурна) се осигуряваш и по трудовия договор и като ЗП. Не знам каква връзка има с директните плащания. Това е в общи линии.
 • B
  Здравей adriana, Ще ти бъда благодарен,ако разясниш как стоят нещата с тези осигуровки.Основно ме интересува за лицата,които са на трудов договор.Какво се разбира под "максимална заплата" и т.н. и важи ли това за директните плащания?!? Благодаря предварително!
 • M
  Тези осигоровки къде отиват после На театър
 • M
  Бааахти кефа--спирам с работата,производството и знам ,че вече няма МАНГАЛИТЕ да ядат от моите ръце.Обръщам на ядане пиене и живот докато има мъни-мъни и кат свършат отивам на летището и хващам първия самолет и колкото се може по далеч от БГ
 • A
  точно така И? Какво правиш след това главозамайващо умозаключение? Аз предлагам и да не работиш.Замислял ли си се, че това, което произведеш също го яде бай Мангал? Никаква работа, никакво производство, никакво хранене на циганите! Така трябва да правиш. И ще бъдеш спокоен и доволен
 • D
  точно така
 • S
  Тези осигоровки къде отиват после На театър И за храната и сметките на бай Мангал.
 • A
  Тези осигоровки къде отиват после На театър
 • D
  Тези осигоровки къде отиват после

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Годжи бери

Здравейте на всички! Наскоро ми попадна имот, който е засаден с 50 дка годжи бери и 72 дк...

53 0

Въпроси, въпроси, въпроси......

отговор: Наистина не искам да ти чупя хатъра, но ако тръгнеш да се занимаваш с това което си си нау...

89 2

Изграждане дестилерия за лавандула

distilleryKK: Проектиране, доставка и монтаж на дестилерии за етерични масла. Моля потърсете ни на 08989...

25276 3

мярка 6.3

gonzo79: на 29 07 -1250

1582855 4208

Хладилна база за плодове и зеленчуци - заслъжава ли си инвестицията?

izhel: Когато са налице парите, лесно се изгражда. Въпросът е в осигуряването на пазара и качеств...

3727 3