НАРЕДБА №6 ОТ 12.03.2010 за краве мляко

 • K
  Наредба № 6 от 12 март 2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти\r\n\r\n \r\nНАРЕДБА № 6 ОТ 12 МАРТ 2010 Г.\r\nза условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти\r\nРаздел I\r\nОбщи разпоредби\r\nЧл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти, насочена към осигуряване подкрепа на производителите на мляко, които са пострадали сериозно в резултат от кризата в сектора.\r\nРаздел II\r\nУсловия за предоставяне на финансова помощ\r\nЧл. 2. (1) Право на подпомагане по мярката за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти имат производителите на краве мляко, които:\r\n1. притежават индивидуална млечна квота и са вписани в регистъра на производителите на краве мляко по чл. 15 от Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.; изм., бр. 76 от 2008 г.);\r\n2. са извършили доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2008/2009 г. в размер най-малко на 20 000 кг общо, за които са подадени годишни декларации по чл. 8 и/или чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ, L 94 от 31 март 2004 г.) (Регламент (ЕО) № 595/2004).\r\n(2) Помощта по ал. 1 се изплаща по схема и се определя на килограм реално доставено мляко и/или килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от производителя на мляко, въз основа на: \r\n1. годишните декларации, подадени през 2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния период 2008/2009 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;\r\n2. годишната декларация, подадена от него през 2009 г. за извършените директни продажби през квотния период 2008/2009 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.\r\nРаздел IIІ\r\nРед за прилагане на схемата\r\nЧл. 3. (1) В Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в срок до 31 март 2010 г. се изготвя списък на производителите на краве мляко, които отговарят на условията за подпомагане съгласно чл. 2, ал. 1. Преди съставяне на списъците се извършва административна проверка на условията за допустимост на база на подадените декларации по чл. 2, ал. 2.\r\n(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:\r\n1. име или наименование на производителя на краве мляко – физическо или юридическо лице;\r\n2. уникален регистрационен номер (УРН) в Интегрираната система за администриране и контрол на производителя на краве мляко;\r\n3. количеството доставено и/или директно продадено от производителя краве мляко през квотния период 2008/2009 г. в килограми.\r\n(3) Списъкът се оповестява публично на определените за това места в сградите на Централното управление и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, както и на официалната интернет страница на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и Министерството на земеделието и храните.\r\nЧл. 4. (1) За получаване на подпомагане по схемата производителите на краве мляко подават заявление по образец съгласно приложението.\r\n(2) Заявлението се подава в периода от 1 април до 30 април 2010 г. в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, в чиято териториална компетентност попада адресът на регистрация на производителя на краве мляко.\r\n(3) Заявлението по ал. 1 съдържа:\r\n1. идентификационни данни за заявителя;\r\n2. 2. уникален регистрационен номер (УРН) в Интегрираната система за администриране и контрол на производителя на краве мляко;\r\n3. номер на банковата сметка на производителя на краве мляко.\r\n(4) В заявлението кандидатът за подпомагане заявява участие в схемата, без да посочва количеството краве мляко, подлежащо на подпомагане, и декларира съгласие размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, съгласно чл. 2, ал. 2.\r\nЧл. 5. (1) Размерът на подпомагането на килограм краве мляко се изчислява, като се раздели общата сума, определена за България съгласно Регламент (ЕС) № 1233/2009 на Комисията от 15 декември 2009 г. за определяне на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (OB, L 330, 16.12.2009) (Регламент (ЕС) № 1233/2009), на общото заявено и допустимо за подпомагане количество краве мляко в килограми.\r\n(2) Размерът на подпомагането за всеки отделен производител се изчислява, като се умножи размерът на подпомагането на килограм краве мляко, определен съгласно ал. 1, по количеството доставено и/или директно продадено от производителя краве мляко през квотния период 2008/2009 г. в килограми по чл. 3, ал. 2, т. 3.\r\nЧл. 6. Помощите по схемата за подпомагане се изплащат на производителите на краве мляко от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по банков път в срок до 30 юни 2010 г.\r\nДопълнителни разпоредби\r\n§ 1. Тази наредба се издава по прилагане на Регламент (ЕС) № 1233/2009. \r\n§ 2. По смисъла на тази наредба:\r\n1. „реално доставено мляко“ е количеството краве мляко, отразено като изкупено от производителя в декларацията на изкупвача по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004 преди изчисляване на маслената корекция;\r\n2. „квотен период 2008/2009“ е периодът между 1 април 2008 г. и 31 март 2009 г.\r\nЗаключителни разпоредби\r\n§ 3. Плащанията по схемата за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти се извършват след нейното съгласуване с Европейската комисия.\r\n§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 39 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.\r\n§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.\r\nМинистър: М. Найденов\r\nПриложение към чл. 4, ал. 1\r\nЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ\r\nФорма за физически лица\r\n\r\nДанни за кандидата (Физическо лице)\r\n \r\nИме\r\n \r\n \r\n \r\nУРН\r\n \r\n \r\n \r\nЕГН / EНЧ\r\n \r\n \r\n \r\nДата на раждане\r\n \r\n \r\n \r\nПол\r\n \r\n \r\n \r\nЛична карта/паспорт №\r\n \r\n \r\n \r\nТелефон\r\n \r\n \r\n \r\nМобилен\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\nАдрес за кореспонденция\r\n \r\n \r\n \r\nПостоянен адрес\r\n \r\n \r\n \r\ne-mail\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\nУпълномощено лице за подаване на заявлението\r\n \r\nИме, презиме, фамилия\r\n \r\n \r\n \r\nЕГН\r\n \r\n \r\n \r\nЛична карта/паспорт №\r\n \r\n \r\n \r\nПрилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля, прочетете указанията/\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДанни за банкова сметка\r\n \r\nТитуляр\r\n \r\n \r\n \r\nIBAN\r\n \r\n \r\n \r\nBIC код\r\n \r\n \r\n \r\nБанка\r\n \r\n \r\n \r\nПрилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\nМярка: Специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\nДекларация:\r\nСъгласен съм размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, на база на килограм реално доставено от мен мляко и/или килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от мен и изчислено въз основа на:\r\n1. годишните декларации, подадени през 2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния период 2008/2009 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;\r\n2. годишната декларация, подадена от мен през 2009 г. за извършените директни продажби през квотния период 2008/2009 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.\r\nПодпис ……..\r\nЗАЯВЛЕНИЕ\r\nФорма за юридически лица\r\n\r\nДанни за кандидата (Юридическо лице) \r\n \r\nФирма\r\n \r\n \r\n \r\nУРН\r\n \r\n \r\n \r\nЕИК / БУЛСТАТ\r\n \r\n \r\n \r\nРегистрация в търговския регистър\r\n \r\n \r\n \r\nТип на организацията\r\n \r\n \r\n \r\nУправляващо лице\r\n \r\n \r\n \r\nЕГН/ЕНЧ\r\n \r\n \r\n \r\nЛична карта/паспорт на управляващото лице\r\n \r\n \r\n \r\nТелефон\r\n \r\n \r\n \r\nМобилен\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\nАдрес за кореспонденция\r\n \r\n \r\n \r\nАдрес на управление\r\n \r\n \r\n \r\ne-mail\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\nУпълномощено лице за подаване на заявлението\r\n \r\nИме, презиме, фамилия\r\n \r\n \r\n \r\nЕГН\r\n \r\n \r\n \r\nЛична карта/паспорт №\r\n \r\n \r\n \r\nПрилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля,прочетете указанията/\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\nДанни за банкова сметка\r\n \r\nТитуляр\r\n \r\n \r\n \r\nIBAN\r\n \r\n \r\n \r\nBIC код\r\n \r\n \r\n \r\nБанка\r\n \r\n \r\n \r\nПрилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\nСпецифична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\nДекларация:\r\nСъгласен съм размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, на база на килограм реално доставено от мен мляко и/или килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от мен и изчислено въз основа на: \r\n1. годишните декларации, подадени през 2009 г. от одобрени изкупвачи за изкупеното през квотния период 2008/2009 г. количество краве мляко, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004;\r\n2. годишната декларация, подадена от мен през 2009 г. за извършените директни продажби през квотния период 2008/2009 г., съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004.\r\nПодпис…….\r\n\r\n2325
 • Ако бях Румънец щях да получа три пъти по висока помощ: Прес съобщение - 15-ти Април 2010 год. Government in meeting dated 14/04/2010, was approved by Government Decision to grant assistance to producers of milk and milk products, financed from European funds and for farms or individuals in this area, affected by the crisis in the dairy sector. Правителството в среща от 14/04/2010, беше одобрена от правителството решение за отпускане на помощ за производителите на мляко и млечни продукти, финансирани от европейските фондове и за стопанства или физически лица в тази област, засегнати от кризата в млечния сектор. According to this decision, annual milk producers supplying larger quantities of 10,000 kg (inclusive) will be supported differently, depending on the quantity of milk delivered to market. Според това решение, годишни млекопроизводители доставят големи количества от 10,000 кг (включително) ще бъдат подпомагани по различен начин, в зависимост от количеството мляко, доставяно на пазара. Romania's total budget for this support mechanism is approximately 5 million euros and will be financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF). Общият бюджет на Румъния за тази подкрепа механизъм е около 5 млн. евро и ще се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Financial support is given for 2008-2009 quota year, and the deadline for applications for obtaining this support is May 14, 2010. Финансова помощ се предоставя за периода 2008-2009 квотна година, а срокът за подаване на заявления за получаване на тази подкрепа е 14-ти май 2010 г.. Financial support enjoyed by producers in this area is different in 4 categories, depending on the amount of milk delivered to market as: Финансова подкрепа се ползват от производителите в тази област, е различно в 4 категории, в зависимост от размера на мляко, доставено на пазара, като: * annual market for manufacturers who deliver between 10,000 to 20,000 pounds of milk, the support is 200 euros per farm. * Годишен пазар за производителите, които доставят между 10 000 до £ 20,000 на млякото, подпомагане е 200 евро на ферма. In this situation there are approximately 5,700 growers and the amount allocated to this segment of 1.142 million euros. В тази ситуация има около 5700 производители и сумата, предвидена за този сегмент от 1,142 милиона евро. * annual market for manufacturers who deliver between 20,001 to 200,000 pounds of milk and milk products, the support is between 236 and 2360 euros / farm, depending on the amount of products. * Годишен пазар за производителите, които доставят между 20 001 до £ 200 000 на мляко и млечни продукти, подкрепата е между 236 и 2360 евро / ферма, в зависимост от количеството на продуктите. The number of producers is 5154 and this segment is the total amount of 546.000 euros. Броят на производителите е 5154 и този сегмент е на обща стойност 546,000 евро. * for those who deliver annually more than 200,001 to 500,000 pounds of product, that 273 producers, financial support will be 2,000 euros per farm. * За тези, които доставят годишно повече от 200 001 до £ 500 000 на продукта, че 273 производители, финансова подкрепа ще бъде 2000 евро на стопанство. * for those in excess of 500,000 pounds annually, that 140 producers will receive 1200 euros. * За тези над £ 500 000 годишно, че 140 производители ще получат 1 200 евро. Thus, producers supplying milk and dairy products market may receive financial support if they meet all the following requirements: По този начин, производителите, които доставят мляко и млечни продукти на пазара може да получи финансова подкрепа, ако те отговарят на следните изисквания: - Are legal entities or individuals authorized, certified by the certificate of commercial registration; - Са юридически лица или лица, упълномощени, заверени от удостоверение за търговска регистрация; - Are included in the quota system at the Agency for Payments and Intervention for Agriculture as a producer with milk delivery quotas for the quota year 2008-2009; - Са включени в квотната система в Агенцията за плащания и интервенция за земеделието като производител с квоти за мляко за доставка за квотна година 2008-2009; - Manufacturers are in business on March 31, 2010, and delivered milk production per farm is greater than 10,000 kg of milk. - Производителите са в бизнеса на 31 март 2010 г. и представено производството на мляко на стопанство е по-голямо от 10000 кг мляко. Source: Press office of MARD Източник: Пресцентър на MARD ТОва е преведено сoogle Ето линка: http://www.infolapte.ro/news117.html
 • Във списъка,специално мойто количество което е дадено ,е в литри . Затова питам на други колеги дали е в литри или кг..
 • N
  Информацията за директни продажби се подава от фермера,а предаденото мляко на мандра се подава от самата мандра.Всичко е в килограми.Аз също не съм подавала информация на 10 дни.Подала съм направо за цялата квотна година.Може би за това идват на проверка и искат предаденото и продаденото мляко по дни.Ако се установи разминаване в зеления дневник и подаденото в РА следват глоби.
 • G
  мен ме има в списъка, но аз лично нищо не отчитам до 10-то число в РА. До колкото знам мандрата на която продавам дава някаква информация ежемесечно но ние лично не. Може ли да дадете малко повече информация какво и как трябва да се отчита до 10-то числи
 • Този списък количеството в литри или кг. е дадено?
 • N
  http://www.dfz.bg/assets/1314/SPRAVKA_PROIZVODITELI.pdf Eто тук може да видите списъка. Честито на печелившите. [:talk]
 • R
  Списъкът с фермерите одобрени за субсидии го има и на нашата страница!
 • Има го в сайта на ДФ Земеделие
 • kolegi ima li go tozi spisak nqkade v neta
 • N
  В държавен фонд земеделие вече има списък на производителите на краве мляко които отговарят на условията за подпомагане.Има 4126 одобрени производители на краве мляко.
 • N
  С това съм съгласна.Не може едни да водят документация и да се отчитат в РА,а накрая да дават на всички.
 • Не категорично няма да се отрази.Това плащане ще бъде помощ от Европа за нас краварите. Предполагам че няма да бъде малко на литър мляко,тъй като много от фермерите няма да отговорят на критериите.Те не са високи,а просто са реални. Ще се дава само на тези които се отчитат и са реални.Информацията за литрите ще се засича на три нива.Един път от фермера,втори от мандрата и трети от Разплащателната агенция. Така че този път мъртви души няма как да има.
 • N
  А тази помощ ще се отрази ли по някакъв начин на плащането на глава животно?
 • Не е само за първа категория,а за всички които са се отчитали в Разплащателната агенция до десето число,че са предавали или продавали мляко.Парите ще се дават не върху квотата,а върху реално произведено и отчетено мляко.Преди много време написах,че ще дойде момент,когато ще трябва да се търсят отчетите за предадено мляко и мандрите които са с разрешение за износ не водят и не отчитат фермите под първа категория.Но затова се сърдете на себе си.Така пък догодина няма да плащате данък печалба . От министерството няма как да кажат по колко пари ще дадат,тъй като е въпрос на сметки.Общата сума която ни е отпусната е 1% от производството в ЕС. Това е помощ за млекопроизводителите на КРАВЕ мляко,като компенсция за ниските цени и кризата от миналата година.
 • da za 1va kat

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

210 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

289 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

137 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

283 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

697 0