Правно основание - образец за земеделска земя

 • D
  може ли някой да ми изпрати образец ..ПРАВНО ОСНОВАНИЕ..за ползване на \r\n зем. земя или да ми кажете от къде да си го изтегля
 • абе хора ,какви образци, какви пет лева [:slap:] Нали за това има адвокати.Отиваш , правиш си консултацията,пък ако искаш пише ти договор - ама така,че да е добре за тебе.Е, ще дадеш някой лев ,ама пак ще ти излезе по-евтино да ги дадеш сега отколкото после ако стане някой гаф.Той тоя адвокат затова е твой,за да защити твоя интерес,а и нали затова му плащаш
 • договор за наем е недействителен, тъй като земеделската земя е обект на закона за арендите в земеделието, не попада в обхвата на Закона за задълженията и договорите. В последния се говори за наем на вещи, не на земеделска земя.
 • P
  Правно основание са: 1.Документ за собственост-Нотариален акт или Договор за доброволна делба 2.Договор за наем 3.Договор за аренда Може да погледнете и това: http://www.fermer.bg/forum/viewtopic.php?f=33&t=61
 • Не е лошо да разгледате линка. Защото нещата имат и друга страна http://www.odit.info/?s=6&i=236276&f=674
 • Договорът за наем достатъчно правно основание ли е, защото някъде искат скици и удостоверение за наследници. Ще съм ви много благодарна да отговорите на този въпрос.
 • F
  Така е високи са но ако искаш. Ако не го платиш ти този наем ще го плати някой друг. В нашето село земята е 55000 дка. и няма нито един декар необработваема земя.
 • M
  Kolega kakvi sa tiq naemi deto pla6tate tam,taa to za teb kakvo ostava nakraq...
 • M
  Колеги,наистина при нотариусите има образци,но трябва да си отваряте очите на четири,защото нчкъде са включвани разни клаузи,които са в полза основно за арендодателя!!!
 • F
  Да съгласен съм, че не е най-добрия образец (не съм юрист) давам го за ориентир всеки може да си внася каквито иска изменения в клаузите на договора. Относно прекратяването на договора с едномесечно предизвестие, в закона е регламентирано,че при нарушаване на клауза от договора се изплаща неустойка в размер на 2-до 3 пъти средния добив на декар земя. (така ми казаха нотариусите с които работя). А за цената... всичко е въпрос на споразумение.В нашия район цената е 20-25лв на дка.
 • B
  Не, че нещо... Обаче договора наистина не е най-добрия за образец...А и друго - много от нотариусите имат на разположение бланки и ги предоставят на арендаторите. А и друго - това "10 % от средния добив, но не по-малко от 10 лв на декар"?? Ако човек чете и мисли, би ли го подписал?
 • R
  Така направеният договор по никакъв начин не защитава ползвателя ! Н о т а р и а л н о , заверената: "Чл.8 Договорът се прекратява с писмено предизвестие в едномесечен срок" развързва ръцете на собственика един месец преди реколтиране да прекрати действието на договора . А после ??!!?! А пък в тази си част : "3/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изплаща наемната цена в размер на равностойността на l0 % от годишния среден добив от декар наета земя.Но не по малко от 10лв. на дка. за една стопанска година. " не е задължителен за цялата страна. Ако работиш с този тип договор - коригирай го , за да си гарантираш прибирането на реколтата.. А и тук : "Чл.3.Ако няма предизвестие за прекратяването на този договор, да се счита за продължен." .... Кой Ви го е предложил този тип....?!?
 • F
  Това е образец за нотариална заверка: Договор за наем на земеделска земя Днес 13.12. 2009г. в гр. се сключи настоящият договор между 1…………………………………………………………………………………………….. ЕГН:……………. лична карта #...................... изд.на:………… от МВР гр…….. адрес:…… ……………………………………………………………………………………………………… наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ от една страна и 2………………………………………………………………………………………………………… ЕГН……………….. лична карта #........................ изд.на …………… от МВР гр…………… наричан за краткост НАЕМАТЕЛ СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл.1.НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване собствената си земя, представляваща имот с номер ………… в землището на с……………. с ЕКАТТЕ ……………, общ……………. обл………………….. # по ред Номер на имота От картата на възст.собственост Площ на имота Категория на имота iНачин на трайно ползване Местност 1 Граници и съседи: /1/.Предоставената за възмездно ползване земя се притежава на основание: - нотариален акт # ……………………. - Том ……. рег.# …………. дело #........ от …………………. II.СРОК НА ДОГОВОРА ЧЛ.2. Настоящият наемен договор се сключва за срок от шест стопански години считано от …………………………. до …………………………….. г. Чл.3.Ако няма предизвестие за прекратяването на този договор, да се счита за продължен. III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Чл.4. Права и задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ ,собственик на земята /1/Да предаде на НАЕМАТЕЛЯ земеделските земи описани в този договор , в състояние, което позволява използването им за производство на селскостопанска продукция ,върху тях да не са извършвани агротехнически мероприятия от други наематели, да са свободни за обработка. /2/.НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не създава пречки и трудности на НАЕМАТЕЛЯ ,да ползва наетата земеделска земя и да произвежда селскостопанска продукция. /3/НАЕМОДАТЕЛЯТ декларира,че към момента на сключване на договора е собственик на земята и върху последната няма учредени вещни тежести Чл.5.Права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ /1/ НАЕМАТЕЛЯТ да стопанисва земята с грижата на добър стопанин и да не предприема действия, които биха довели до увреждане на наетата земеделска земя. /2/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва земята с оглед на предназначението и. /3/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изплаща наемната цена в размер на равностойността на l0 % от годишния среден добив от декар наета земя.Но не по малко от 10лв. на дка. за една стопанска година. /4/ Пpu прекратяване действието на договора НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне предоставената му земя в годно за ползване състояние. /5/ НАЕМАТЕЛЯТ осъществява производството на селскостопанска продукция за своя сметка ,като поема заплащането на всички консумативни разходи ,свързани с експлоатацията на земята. /6/ НАЕМАТЕЛЯТ е собственик на продукцията от наетата земеделска земя и има право свободно да се разпорежда с нея. IV.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА Чл.7.Текстовете на този договор могат да бъдат променяни с двустранно писмено съгласие между страните. Чл.8 Договорът се прекратява с писмено предизвестие в едномесечен срок Наемодател:.................... Наемател:..................
 • R
  Меги , ако не си по програми със строго фиксиран срок на ползване на земята - направи си едногодишни под наем договори - подписите в тях не се заверяват пред нотариус. Ако търсиш образец на формуляра - пиши ми на лични съобщения - ще ти го пратя
 • B
  Колежке, правното основание означава или да е твоя собствена земята, или да имаш документ, който да ти дава право да я работиш. Такива документи са: 1. Договор за аренда - сключва се пред нотариус, вписва се в Агенция по вписванията и е за 4 и повече години.2.Договор за наем - също като арендата, но може и3.Договор за наем едногодишен - не се заверява пред нотариус и не се вписва в АВ

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

409 2

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

474 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

268 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

338 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

803 0