МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

  • E
    Това е информацията която търсих последните няколко седмици предполагам че на много "млади фермери" ще е полезна. Малко е множко и ми отне доста време да я прехвърля от PDF на текстов фаил но дано да е полезна на повече хора. Аиде НАРЕДБА № 9 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието Обн. ДВ. бр.42 от 25 Април 2008г., изм. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чл. 2. Подпомагат се проекти на млади фермери, които допринасят за постигане на целите на мярката, а именно: 1. улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства; 2. подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните. Глава втора. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Раздел I. Обхват на дейностите Чл. 3. (1) Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. (2) Допустимите дейности, инвестиции и цели по ал. 1 са следните: 1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана; 2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство; 3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени; 4. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството; 5. подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство; 6. увеличаване броя на животните в стопанството; 7. придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието; 8. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните; 9. завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми; 10. преминаване към биологично производство. (3) Създаването на стопанства за производство на тютюн не е допустимо за подпомагане по мярката. (4) Условието по ал. 3 се счита за изпълнено, когато младият фермер в продължение на 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2 не отглежда тютюн. Раздел II. Финансови условия Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР. (2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Финансова помощ не се предоставя в случай, че е установено изкуствено създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на мярката. Чл. 5. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Чл. 6. Изплащането на помощта се извършва на два етапа, както следва: 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след одобрение на заявлението за подпомагане; 2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка 1,5 икономически единици увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство след проверка за изпълнението на бизнес плана на младия фермер - след края на третата или четвъртата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2. Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на бизнес плана до проверката по чл. 6, т. 2 се определя в договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2 в съответствие със заложения от кандидата в бизнес плана период за проверка. (2) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) При определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т. 2 се включват животните в съответните категории съгласно разпечатка от ВетИС за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, най-много до един месец преди подаване на заявката за второ плащане, или допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен лекар най-много до един месец преди подаване на заявката за второ плащане и/или размера на земята, за която е представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем. (3) Договорът за аренда/наем по ал. 2 трябва да е с минимален срок 3 години считано от датата на подаване на заявката за плащането по чл. 6, т. 2. (4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Към датата на подаване на заявката за второ плащане при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т. 2 не се включват животните и/или земята, които не са били включени при първоначалното изчисляване на икономическия размер на стопанството и към датата на подаване на заявлението за подпомагане: 1. са били собственост на кандидата и/или 2. за които има договори за наем и/или аренда, но са били предоставени за временно ползване на трети лица с договор за наем и/или аренда. (5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Когато към датата на подаване на заявката за второ плащане ползвателят на помощта е женен/омъжена и съпругът/съпругата са му били съпруг/съпруга и към датата на подаването на заявлението за подпомагане, то при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т. 2 не се включват: 1. животните, които са прехвърлени от съпруга/съпругата, вкл. от едноличен търговец, на когото той/тя е собственик, и/или 2. земята, която към датата на подаване на заявлението за подпомагане е била собственост на кандидата и/или на съпруга/ съпругата, включително на едноличен търговец, на когото той/тя е собственик, и която не е била включена при първоначалното изчисляване на икономическия размер на стопанството. (6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случай че младият фермер е производител на краве мляко, при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство по чл. 6, т. 2 е необходимо да е представено удостоверение за индивидуална млечна квота. Чл. 8. (1) Ползвателят на помощта възстановява цялата сума на полученото по чл. 6, т. 1 плащане заедно със законната лихва къмнея и не получава плащането по чл. 6, т. 2 в случаите, когато: 1. всички инвестиции, основните дейности и цели не са изпълнени до включения в договора по чл. 21, ал. 2 срок; 2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) икономическият размер на земеделското стопанство не се е увеличил най-малко с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана; 3. не е покрил изискванията за професионални умения и познания по чл. 9, ал. 1, т. 6 в рамките на 36 месеца от датата на сключване на договора с Разплащателната агенция (РА); 4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) по-малко от левовата равностойност на 5000 евро са инвестирани за дейностите по чл. 14, ал. 2; 5. до 36 месеца от създаването на земеделското стопанство не е постигнал съответствие със съществуващите стандарти на Общността, свързани с фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, опазването компонентите на околната среда, хигиената и безопасните условия на труд; 6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) не е подал заявка за второ плащане в срока по чл. 24, ал. 2; 7. не е завършил курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, или не е участвал в информационна дейност относно тези проблеми; 8. не изпълнява условията по чл. 29, ал. 3 и 4 и чл. 30, т. 2, 3 и 4; 9. не изпълнява изискването по чл. 3, ал. 3; 10. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) е установено изкуствено създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на мярката; 11. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) бъде установено, че не поддържа минимално изискуемия размер на стопанството съгласно чл. 9, ал. 1, т. 8 до годината, избрана за проверка на изпълнението на бизнес плана; 12. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) е получил приоритет съгласно чл. 12а, ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и; 13. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) е получил приоритет съгласно чл. 12а, ал. 1, т. 5 и не е кандидатствал за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони през първата година след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ с РА. (2) При изчисляване на стойността на инвестициите по ал. 1, т. 4 се приспадат: 1. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) субсидии, одобрени за подпомагане и/или получени за същата инвестиция по други мерки от ПРСР и/или по други програми, финансирани от европейския и националния бюджет; 2. изплатените средства над данъчната оценка към датата на закупуване на земята и/или сградите; 3. разходи за данък върху добавената стойност, с изключение на случаите на невъзстановим данък върху добавената стойност, съгласно ЗДДС;4. разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане; 5. разходи за принос "в натура"; 6. разходи за плащания, които не са извършени по банков път; 7. (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) разходи за закупуване на земя, животни, сгради и други движими и недвижими дълготрайни материални активи от съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия - без ограничения, и от роднини по сватовство от първа степен. (3) При неизпълнение на договорни задължения младият фермер не възстановява сумата, получена по чл. 6, т. 1 в случай на форсмажорни обстоятелства, но е недопустим за второ плащане по чл. 6, т. 2. (4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Ползвателят или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи. Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Ползвателят на помощта възстановява цялата сума на получените по чл. 6 плащания заедно със законната лихва към тях, когато: 1. по-малко от левовата равностойност на 2000 евро са инвестирани за дейностите по чл. 14, ал. 3; 2. бъде установено, че не поддържа икономическия размер на стопанството, за което е получил плащането по чл. 6, т. 2; 3. е получил приоритет съгласно чл. 12а, ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и. (2) При изчисляване на стойността на инвестициите по ал. 1, т. 1 се приспадат: 1. субсидии, одобрени за подпомагане и/или получени за същата инвестиция по други мерки от ПРСР и/или по други програми, финансирани от европейския и националния бюджет; 2. изплатените средства над данъчната оценка към датата на закупуване на земята и/или сградите; 3. разходи за данък върху добавената стойност, с изключение на случаите на невъзстановим данък върху добавената стойност, съгласно ЗДДС; 4. разходи, извършени преди получаване на плащането по чл. 6, т. 2; 5. разходи за принос "в натура"; 6. разходи за плащания, които не са извършени по банков път; 7. разходи за закупуване на земя, животни, сгради и други движими и недвижими дълготрайни материални активи от съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия - без ограничения, и от роднини по сватовство от първа степен. (3) При неизпълнение на договорни задължения младият фермер не възстановява сумите, получени по чл. 6 в случай на форсмажорни обстоятелства.(4) Ползвателят или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи. Раздел III. Изисквания към кандидатите Чл. 9. (1) Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия: 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.); 2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане; 3. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция; 4. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова; 5. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива; 6. имат съответните професионални умения и познания, а именно: а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР; 7. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях; 8. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици; 9. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендаторина цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане; 10. не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР; 11. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и/или мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите", и/или мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР; 12. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане; 13. едноличните търговци са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. (2) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че: 1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие"; 2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; 3. не са в производство по ликвидация; 4. нямат изискуеми публични задължения към държавата. (3) Изискванията по ал. 2, т. 2 и 3 се отнасят за еднолични търговци. (4) При условие че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания по ал. 1, т. 6, той може да бъде одобрен за подпомагане, в случай че се задължи в представения бизнес план да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2. (5) Изискванията по ал. 1 за едноличните търговци се отнасят и за техните собственици - физически лица. (6) Изискванията по ал. 1 за физически лица се отнасят и за едноличните търговци, на които са или са били собственици. (7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Договорите за наем и/или аренда по ал. 1, т. 9 трябва да са влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане. (8) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Земеделската земя по ал. 1, т. 9, за която кандидатите имат документи за собственост и/или договори за наем и/или аренда, трябва да се обработва в реални граници от датата на подаване на заявлението за подпомагане и през целия период на договора, сключен с РА. (9) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Кандидатът трябва да уведоми общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, за които има документи за собственост и/или договори за наем и/или аренда, за участието си в мярката съгласно чл. 73, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за да не бъде включен в споразумение съгласно чл. 37в от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. (10) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Изискванията по ал. 1, т. 10 се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата, включително и за едноличните търговци, на които са или са били собственици.Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ, в случай че кандидатът попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.). (2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта: 1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта - едноличен търговец, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане; 2. които попадат в случаите по чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. (3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта със: 1. декларация към момента на кандидатстване; 2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им. Чл. 10. Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност. Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случаите, когато младият фермер не е установен като единствен ръководител на земеделското стопанство, всички ръководители на земеделското стопанство трябва да отговарят на изискванията от раздел III за кандидатите, установяващи се като единствени ръководители на стопанството, с изключение на изискванията по чл. 9, ал. 1, т. 8, 9 и 12. Чл. 11. В случай че ползвателят на помощта има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2 да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно. Раздел IV. Изисквания към проектитеЧл. 12. Дейностите по проекта се осъществят на територията на Република България. Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) При избора на проекти приоритет се дава на: 1. проекти на млади фермери, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са приключили 150-часов курс на обучение по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на селските райони; 2. проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор "Животновъдство"; 3. проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или притежават сертификат за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/ 2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91; 4. проекти, които се реализират на територията на някоя от следните области: Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София, Перник; 5. проекти на млади фермери, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони през първата година след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ с РА. (2) Условието по ал. 1, т. 2 се приема за изпълнено и за стопанства, отглеждащи фуражни култури, в случай че фуражният баланс на земеделското стопанство не е положителен. (3) Приоритет по ал. 1, т. 4 се дава само на проекти на земеделски производители, чиито стопанства към момента на подаване на заявлението за подпомагане са разположени изцяло на територията на посочените области. Ръстът в икономическите единици, който е определен в бизнес плана им, също трябва да се реализира на територията на тези области. (4) Земеделските производители по ал. 1, т. 5 подписват декларация към датата на подаване на заявлението за подпомагане, че са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони. Земеделските производители, които имат намерение да кандидатстват за подпомагане по мярка 214, се задължават през първата година след сключване на договора за отпускане на финансова помощ с РА да подадат заявление за подпомагане по мярка 214. (5) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се изчислява в съответствие с критерии за избор (оценка) на проекти съгласно приложение № 1. (6) В случай че изпълнението на условията по ал. 1 е станало основание за избор на кандидата пред други кандидати, той се задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 1 в зависимост от основанието за този избор за период 5 години след датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба. Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Кандидатите представят бизнес план по образец съгласноприложение № 1а за развитие на стопанството за най-малко 5-годишен период. (2) Информация в бизнес плана и поемане на задължение за придобиване на необходимите професионални умения и познания, с изключение на базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието, не се изисква, в случай че кандидатът отговаря на изискванията по чл. 9, ал. 1, т. 6. (3) Информация в бизнес плана относно специфични дейности и инвестиции за постигане на съответствие със съществуващите стандарти на Общността не по-късно от 36 месеца от датата на създаването на стопанството не се изисква, в случай че земеделското стопанство на кандидата отговаря на стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд. Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Бизнес планът трябва да показва увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с най-малко 4,5 икономически единици към избрания период за проверка на изпълнението на бизнес плана. (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Бизнес планът трябва да показва, че най-малко левовата равностойност на 5000 евро от първото получено плащане ще бъдат инвестирани към избрания период за проверка на изпълнението му за една или повече от описаните по-долу дейности за нуждите на земеделското стопанство: 1. закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства); 2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи; 3. закупуване на селскостопански животни; 4. закупуване на земя за земеделска дейност; 5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения включително: а) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) многогодишни етеричномаслени и/или лечебни растения; б) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) многогодишни цветя; в) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) ягодоплодни; г) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) лозя (вкл. винени); д) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) медоносни дървесни видове за производство на мед; е) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия. (3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Бизнес планът трябва да показва, че най-малко левовата равностойност на 2000 евро от второто получено плащане ще бъдат инвестирани не по-късно от шест месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана за една или повече от описаните по-долу дейности за нуждите на земеделското стопанство: 1. закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи; 3. закупуване на селскостопански животни; 4. закупуване на земя за земеделска дейност; 5. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, включително: а) многогодишни етеричномаслени и/или лечебни растения; б) многогодишни цветя; в) ягодоплодни; г) лозя (вкл. винени); д) медоносни дървесни видове за производство на мед; е) други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия. (4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Бизнес планът трябва да показва, че младият фермер ще поддържа минимално изискуемия размер на стопанството съгласно чл. 9, ал. 1, т. 8 до годината, избрана за проверка на изпълнението на бизнес плана. (5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Бизнес планът трябва да показва, че младият фермер ще поддържа икономическия размер на стопанството, за което е получил плащането по чл. 6, т. 2. Чл. 14a. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане култури, попълнени в колона "текуща стопанска година" на анкетните формуляри на представената при кандидатстване анкетна карта трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на заявлението за подпомагане. Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Не се предоставя финансова помощ, когато кандидатът не спазва заложените в заявлението за подпомагане по чл. 17, ал. 1 крайни срокове, в които е предвидил да засади/засее дадени култури през настоящата стопанска година и не е предварително уведомил РА за промяната на срока и причините, поради които тази промяна се налага. Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или по мярка 214 "Агроекологични плащания" се извършва сравнение между заявената по тези схеми площ и заявената такава по тази наредба. Не се предоставя финансова помощ, когато се установи разлика между площите в размер над 3 % и не е представена писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините, водещи до тази разлика.Чл. 14г. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Периодът за създаване на трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Чл. 14д. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Заложените за отглеждане животни и основни култури в бизнес плана (с изключение на трайни насаждения) могат да бъдат променени при условие, че не се преминава от отглеждане на животни към отглеждане на култури и обратното. Чл. 14е. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай че ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация. Глава трета. РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Раздел I. Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Документите за кандидатстване по чл. 17, ал. 1 и документите по чл. 24, ал. 1 за плащане на финансовата помощ по чл. 6, т. 2 трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА; 2. да се подават лично от кандидата; 3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, същият трябва да бъде легализиран или с апостил. (2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася за ползватели на помощта, които трябва да подадат заявка за второ плащане и за които е настъпила временна неработоспособност, налагаща болничен престой, поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; карантина; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане. Временната неработоспособност следва да бъде удостоверена с болничен лист.(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) В случаите по ал. 2 документите могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно. Пълномощникът следва да представи и копие от болничния лист пред служителите на РА. Чл. 16. (1) Периодите на прием на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. (2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При вземане на решение за започване на период на прием на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие". Раздел II. Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Кандидатите за финансова помощ подават в Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по постоянен адрес заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 2 и прилагат документи съгласно приложение № 3. (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед на документите и предварителна проверка за допустимост в присъствието на кандидата. (3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 или установена недопустимост на кандидата при извършване на предварителната проверка по ал. 2 Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите. (4) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута. Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА: 1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане; 2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) извършва проверка и анализ (включително посещение на място) за установяване на фактическото съответствие с представените документи; 3. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за подпомагане след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по представени документи. (2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатиранитенередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 3, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност. (3) (Изм
  • B
    Не виждам смисъл да си правиш труда да я прехвърляш тук.Наредба 9 се намира за 5 минути в интернет. Просто идиотите ,които питат "как се взимат парите,връщат ли се,кога ги дават" могат сами да си направят труда... За съжаление тук има много такива...
  • E
    Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА: 1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане; 2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) извършва проверка и анализ (включително посещение на място) за установяване на фактическото съответствие с представените документи; 3. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за подпомагане след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по представени документи. (2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатиранитенередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 3, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност. (3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи: 1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор; 2. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец; 3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност. (4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случаите, в които заявлението за подпомагане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд "Земеделие" и/или външни институции, се издава заповед за спиране на процедурата по обработка на заявлението. Срокът за обработка се удължава с времето за получаване на необходимата информация от компетентния орган. Уведомителното писмо с приложено копие от заповедта за спиране на процедурата за обработка се изпраща на кандидата. (5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При извършване на посещение на място по ал. 1, т. 2 кандидатът трябва да присъства лично, с изключение на случаите по чл. 15, ал. 2. Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по приложение № 1 и се одобряват в низходящ ред. (2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане. Чл. 20. (1) Заявлението за подпомагане може да получи отказ за финансиране в случай на: 1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 18, ал. 1, т. 1; 2. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба; 3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 18, ал. 2; 4. недостатъчен бюджет по мярката. (2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане. (2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ. (3) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително условията за извършване на допълнителни проверки при съмнения за изкуствено създадени условия и основанията за изискуемост на финансовата помощ. (4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба. Чл. 22. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ. Глава четвърта. ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ Раздел I. Изплащане на финансовата помощ Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 27.12.2008 г.) В срок до два месеца от сключване на договора по чл. 21, ал. 2 РА изплаща финансовата помощ по чл. 6, т. 1. Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Когато заложените в заявлението за подпомагане крайни срокове за засяване/засаждане на културите през настоящата стопанска година са след датата на сключване на договора, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва проверка за установяване спазването на сроковете. (2) При проверката по ал. 1 се вземат предвид постъпилите писмени уведомления за промяна на крайните срокове и за причините, поради които тя се налага. Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., предишен чл. 23а, изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Преди подаване на заявката за второ плащане от ползвателя на помощта РА може да извършва проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представения бизнес план по чл. 13 и чл. 14, ал. 1 и 2 и одобрените от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, последващи промени в него. Резултатите от извършените проверки се вземат предвид за установяване на фактическо съответствие по чл. 9, ал. 1, т. 8 и при обработката на заявките за второ плащане по чл. 26.Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При кандидатстване за второто плащане по чл. 6, т. 2 ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответното териториално структурно звено на ДФЗ и прилага документи съгласно приложение № 4. (2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г. (*)) Заявката за второ плащане след третата или четвъртата година се подава не по-късно от два месеца след изтичане на срока, определен съгласно чл. 7 ал. 1. (3) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.). (4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) (5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) (6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Съответното териториално структурно звено на ДФЗ извършва преглед на документите по чл. 24, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта. (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 съответното териториално структурно звено на ДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите. (3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 24, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане. (4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката. Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срок до 3 месеца от подаване на заявката за второ плащане по чл. 6, т. 2 РА: 1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане; 2. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) извършва проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на заявката за второ плащане; 3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на изпълнителния директор на РА след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения и реализирания проект; 4. изплаща одобрената финансова помощ. (2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти РА уведомява с мотивирано писмо ползвателя, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности,непълноти или неясноти, чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност. (3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи: 1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор; 2. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец; 3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност. (4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случаите, в които заявката за второ плащане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд "Земеделие" и/или външни институции, се издава заповед за спиране на процедурата по обработка на заявката. Срокът за обработка се удължава с времето за получаване на необходимата информация от компетентния орган. Уведомителното писмо с приложено копие от заповедта за спиране на процедурата за обработка се изпраща на ползвателя на финансовата помощ. Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Плащанията се изчисляват след осъществяване на проверките по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L бр. 25 от 28 януари 2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011). Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато: 1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2; 2. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 26, ал. 2; 3. се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011. (2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същия проект. Раздел II.Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол Чл. 27. Периодът за осъществяване на дейностите по проекта е 5 години считано от датата на подписването на договора за финансова помощ с РА. Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора в РА съгласно приложение № 6, но не по-късно от седем месеца преди изтичане на срока по чл. 27. В случай че искането за промяна на договора касае изменение на заложените инвестиции по чл. 14, ал. 2, включително и изменение на периода за проверка на изпълнението на бизнес плана, искането трябва да бъде подадено не по-късно от два месеца преди изтичане на срока по чл. 7, ал. 1. (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Ползвателят на помощта може да подаде в РА уведомително писмо съгласно приложение № 7 с искане за промяна по чл. 14д, но не по-късно от седем месеца преди изтичане на срока на договора. (3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Промените по ал. 1 и 2 трябва да са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14. (4) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което: 1. води до несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба; 2. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ; 3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) не съответства на изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14. (5) В срок до един месец от подаването на искането за промяна по ал. 1 РА писмено уведомява ползвателя на помощта за одобрение или отказ на исканата промяна. (6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срока по чл. 27 ползвателят на помощта може да се регистрира като едноличен търговец по Търговския закон, който да стане правоприемник на ползвателя на помощта по тази наредба. Чл. 29. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера. (2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на бизнес плана за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2. (3) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2 ползвателят на помощта е длъжен да има постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършва подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях. (4) Ползвателят на помощта е длъжен да няма трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно за срок 5 години след сключване на договора за подпомагане по чл. 21, ал. 2 при спазване на условията по чл. 11.Чл. 30. В срок 3 години от подаване на заявката за второто плащане ползвателят на помощта е длъжен: 1. да съхранява всички оригинални документи, свързани с дейността, които не се изискват в оригинал при подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане; 2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) да не продава или да преотстъпва ползването на дълготрайните материални активи, включени при изчисляване на минималния размер на инвестициите по чл. 14, ал. 1 и 2; 3. да не променя мястото на дейността, която се финансира; 4. да не преустановява земеделска дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство. Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) В срок до пет месеца преди изтичане на срока по чл. 27 и след получаване на второто плащане по чл. 6, т. 2 ползвателите подават лично в съответното териториално структурно звено на ДФЗ уведомително писмо до РА съгласно приложение № 8 и прилагат необходимите документи съгласно приложение № 9. (2) Изискването по ал. 1 не се отнася за ползватели на помощта, които трябва да подадат уведомително писмо до РА съгласно приложение № 8 и за които е настъпила временна неработоспособност, налагаща болничен престой, поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; карантина; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане. Временната неработоспособност следва да бъде удостоверена с болничен лист. (3) В случаите по ал. 2 документите могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно. Пълномощникът следва да представи и копие от болничния лист пред служителите на РА. (4) Съответното териториално структурно звено на ДФЗ извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта или в присъствието на упълномощеното лице по ал. 3. (5) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 съответното териториално структурно звено на ДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите. (6) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 5 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде уведомително писмо до РА съгласно приложение № 8 и прилага необходимите документи съгласно приложение № 9. (7) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на уведомително писмо до РА съгласно приложение № 8 и прилага необходимите документи съгласно приложение № 9. Чл. 31. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност. (2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Контрол за изпълнение условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности. (4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Проверките по ал. 2 могат да се извършват не по-късно от 2 години от подаване на заявка за второто плащане. (5) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението. (6) Длъжностните лица по ал. 2 и 5 са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия. Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, в срок пет месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана на младия фермер извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства за установяване на: 1. фактическо съответствие с представения бизнес план по чл. 13, включително и одобрените от РА последващи промени в него; 2. извършена инвестиция за не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро за дейностите по чл. 14, ал. 3; 3. поддържане на икономическия размер на стопанството, за който е получено плащането по чл. 6, т. 2. (2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти РА уведомява с мотивирано писмо ползвателя, който в срок до 5 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 9, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност. Чл. 32. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 29, ал. 1 и 2 и чл. 30, т. 1 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите по ал. 3. (2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира. (3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва към нея. Чл. 33. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви към тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта. (2) Разплащателната агенция може да поиска връщането на вече платени суми заедно със законните лихви към тях, когато: 1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на настоящата наредба;2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за инвестициите по чл. 14, ал. 2 и 3, финансирани по реда на тази наредба. Глава пета. ПУБЛИЧНОСТ Чл. 34. (1) (Предишен чл. 34, изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) (2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) (3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите. Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на тази наредба: 1. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) "Проект" е заявление за подпомагане ведно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР. 2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) "Млади фермери" са физически лица или еднолични търговци, които отговарят на условията за подпомагане по тази наредба и произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба в един или няколко от следните сектори: Растениевъдство 1. Зърнено-житни култури. 2. Зърнено-бобови култури. 3. Технически култури. 4. Зеленчукови култури. 5. Етерично-маслени и медицински култури.6. Медоносни и лечебни трайни насаждения. 7. Овощни видове. 8. Фуражни култури. 9. Лозя. 10. Цветя. 11. Производство на семена и посадъчен материал. 12. Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба. 13. Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия. 14. Трюфели. Животновъдство 1. Говеда (крави) - всички видове, включително и за разплод. 2. Биволи (биволици) - всички видове, включително и за разплод. 3. Овце - всички видове, включително и за разплод. 4. Кози - всички видове, включително и за разплод. 5. Свине - всички видове, включително и за разплод. 6. Коне и други еднокопитни - за месо. 7. Зайци. 8. Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки, пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани). 9. Пчелни семейства. 10. Буби. 14. Охлюви. 15. Калифорнийски червей. 3. "Икономически размер на стопанство" е размерът на земеделското стопанство, изразен в икономически единици. 4. "Икономическа единица" представлява коефициент, който се получава, като общата стандартна разлика на стопанството се раздели на левовата равностойност на 1200 евро. Една икономическа единица е равна на левовата равностойност на 1200 евро. 5. "Стандартна разлика" е коефициент, който се изчислява за отделна култура или категория животно и се получава, като от стойността на продукцията в левове от 1 декар и/или 1 животно се извадят част от преките разходи. 6. "Обща стандартна разлика на стопанството" е сумата в левове от стандартните разлики на отглежданите в стопанството култури и/или животни. 7. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на ПРСР. 8. "Дата на създаване на земеделско стопанство" е най-ранната от датите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5. 9. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР. 10. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила заприлагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г., стр. 8). 11. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания в брой, подкрепени от фактура, или друг еквивалентен на фактура платежен документ. 12. "Земеделски култури" са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности. 13. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) "Земеделски площи" са обработваемата земя, включително оставена като угар, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция. 14. "Семейните градини" са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин. 15. "Постоянно затревени площи" са естествени ливади, пасища и ниско продуктивни затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение през цялата календарна година за косене и/или паша на селскостопански животни. 16. "Земеделска дейност" е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 17. "Земеделски сектор" е секторът, включващ дейностите за производството на земеделски продукти. 18. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане и приемане на заявлението. 19. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80). 20. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция. 21. "Форсмажорни обстоятелства" са: а) смърт на ползвателя; б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя; в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота; г) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент; д) (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител; е) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ. 22. "ЕО" е Европейската общност.23. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.04.2004 г., и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял. 24. (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход. 25. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР. 26. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011. 27. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Ръководител на земеделско стопанство" е лице, което организира търговската и земеделската дейност на стопанството, разпорежда се с активите и/или извършва финансови операции от и за сметка на земеделското стопанство. 28. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Посещение на място" е част от административните проверки. § 2. Икономическият размер на стопанството се изчислява по таблица съгласно приложение № 5. § 3. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) В случай че при определянето на икономическия размер на младия фермер по чл. 6, т. 2 са включени земеделски култури и/или животни, за които към датата на подаване на заявлението за подпомагане стандартната разлика е с различна стойност спрямо стойността към датата на подаване на заявката за второ плащане, при това определяне за тази част от тях, която е била налична към датата на подаване на заявлението за подпомагане, се включва стойността на стандартната разлика към датата на подаване на заявлението за подпомагане. Преходни и Заключителни разпоредби § 4. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., в сила от 1януари 2007 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.). § 5. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и продоволствието. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2008 Г.) § 10. В чл. 16, ал. 2 думите "и гори" се заличават. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 21. Навсякъде думата "продоволствието" се заменя с "храните", абревиатурата "МЗП" се заменя с "МЗХ". § 22. Навсякъде думите "датата на кандидатстване" се заменят с "датата на подаване на заявлението за подпомагане". Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2008 Г.) § 23. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в "Държавен вестник". Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2008 Г.)§ 3. Наредбата влиза в сила от 27.ХII.2008 г. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2012 Г.) § 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". § 26. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2012 Г.) § 14. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник". Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.) § 38. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник". § 39. За заявления за подпомагане, подадени преди влизане в сила на тази наредба, се прилагат правилата и условията, които са действали преди влизане в сила на тази наредба.Приложение № 1 към чл. 12а, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Критерии за оценка на проектни предложения по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" Критерии Точки 1. Проекти на млади фермери, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са приключили 150 часа курс на обучение по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на селските райони 25 2. Проектът е за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор "Животновъдство" 30 3. Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 20 4. Проектът се реализира на територията на някоя от следните области: Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София, Перник 5 5. Проекти на млади фермери, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони и са подписали декларация за участие в мярка 214 от ПРСР 20 Общо точки 100 Приложение № 1а към чл. 13, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., предишно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.БИЗНЕС ПЛАН Мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (наименование на кандидата) Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни. Подпис (печат) .................................................... Забележки: 1. Кандидатът номерира и подписва (подпечатва, ако е приложимо) собственоръчно всяка страница от бизнес плана. 2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от спецификата на дейността, за която се кандидатства. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ А Б Име на кандидата Постоянен адрес Телефон за контакти: Факс: E-mail: ЕГН/Регистрация по БУЛСТАТ Брой на постоянно заетия персонал Местонахождение на стопанството Характеристика на земеделското стопанство Обща обработваема (използвана) земеделска площ на стопанството, дка (ако е приложимо) Площта на стелажите, върху които се отглеждат гъби, м(2)(ако е приложимо) Отглеждани животни: вид, брой (*) Начален икономически размер на стопанството (в икономически единици) Избрано време

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

T

Мярка "Ковид"

Аз съм от тези "малкото" земеделци,които не получиха средствата на 15.06 .2022 г по мярка...

91 0
T

натура 2000

Петър Петров: Колеги,може ли някой да ми каже каква сума е получил за натура 2000 за миналите три поредн...

212 1
P

качиха новия слой

качиха новия слой в seu.dfz.bg

275 0
N

Млад фермер

Здравейте, за регистриране на млад фермер какви документи трябват?

218 0
К

Регистрация за земеделски производител

К: Можеш първо да засадиш и после регистрация,за нови може по всяко време на годината.От ден...

319 2