Прекратяване на аренден договор

 • D
  Колеги, имам проблем с арендни договори , сключени за срок от 5 години - с клауза за самоподновяване след изтичането на срока. Въпросът ми е: валиден ли е такъв договор при положение , че няма подписан анекс към него. Моля, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.
 • D
  Благодаря на всички за съветите. Аз също така мисля. След като видях и вашите мнения съм още по обнадежден. Сигурен съм, че няма подписани анекси. Интересното обаче е, че са вписани и в земеделска служба за следващия 5 годишен период.
 • I
  Уважаеми Г-не ние сме арендатори от повече от 10 години,както СМЕ СИГУРНИ че ви става ясно че сме опитали да задържим нашите клиенти по хиляди параграфа /законно/.Вашият въпрос е решим и без тежест.БЕЗ ДА ПОДПИШЕТЕ АНЕКС Е НЕВЪЗМОЖНО ПОДНОВЯВАНЕ НА АРЕНДЕН ДОГОВОР ДОРИ И ЗА ДЕН ПОВЕЧЕ,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ТОЧКИТЕ И КЛАУЗИТЕ ПО САМИЯТ НЕГО.ТОВА СА УЛОВКИ НА НА САМИТЕ АРЕНДАТОРИ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ ДА ОСТАНЕТЕ ПРИ ТЯХ ПРОТИВ ВОЛЯ ТА ВИ.АКО СКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР НА ВРЕМЕ С ДРУГ АРЕНДАТОР САМИ ЩЕ СЕ ОБЕДИТЕ ЧЕ ТАЗИ ТОЧКА Е ПЪЛНА ИЗМИСЛИЦА С КОЯТО ЗАКОНА НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА И НЕ ПОДНОВЯВА ТАКИВА ДОГОВОРИ.с уважение Иван Балов!!!
 • T
  не го пращай с препоръчано писмо,прати му нотариална покана
 • T
  Причината поради която неискат е,че за да има вписване на дадена тежест(в твоя случай клаузата за удължаване) трябва да има нотариално заверени подписи на страните.Това го искат във всяка служба по вписвания,а аз работя с 4.Понеже съм от другата страна на барикадата и ако ставаше по този начин щях да си анексирам договорите без да плащам наново за нот.заверки вписвания и така нататък,а при мен става въпрос за много договори
 • T
  Виж сега и при мене я има тази клауза за автоматично подновяване на договора в случаи ,че няма писмено предизвестие за прекратяването му.ОБАЧЕ никоя Агенция по вписванията неиска и категорично отказва да го поднови без да има подписан анекс от двете страни
 • D
  Извинявай, че отговарям със закъснение, но в момента съм в жътва . Договорът е сключен 2006г. за срок от 5 г. , но има клауза за сомоподновяване. Няма подписан анекс към него. Ако арендатора не го отпише след петата година от агенцията по вписвания, от там го заличават чак след изтичане на десетата година . Изпратих уведомление до арендатора за прекратяване на договора с препоръчано писмо. Отказаха да го получат. Пазя го с обратната разписка . Ясно е , че ще се стига до съд , защото имам няколко такива имота, няма как да оставя някой друг да се възползва от тях. Въпросът ми е: актуален ли е такъв договор - САМОПОДНОВЕН БЕЗ АНЕКС ?
 • T
  Чакай сега кажи ми кога е сключен договора и кога изтича?
 • D
  Проверих и това. Арендният договор е вписън за срок от 5г. , но след изтичането пак арендатора трябва да отиде да го отпише. В противен случай агенцията го отписва чак след изтичането на десетата година. Имам закупени такива имоти, който са с изтекли арендни договори , няма анекс към тях , арендатора не ги отписва и ми се водят с тежест.
 • T
  dan4o68 ти провери в Агенцията по вписвания дали е подновен и ще видиш ,че не е.А щом там не е вписан значи не е подновен автоматично
 • T
  Щом договорът ти е вписан нямай притеснения не може да ти го прекратят предсрочно.Прекратяването става с нотариално заверен анекс към договора за аренда така ,че само си плащай рентата редовно.
 • K
  здравеите при мене проблема е че участвам по мярка 112 и се движа по план направени 1 и 2 плащане но в момента арендодателити ми семеиство се прибират от чужбина и ме натискат да им върна земята която съм наел със договор за 5год.плюс анекс за още 3год.минали през агенциа по вписване всичко е както трябва моля ако някои се е сблъскал с подобен проблем да ме посъветва 0894426667 само да кликне
 • D
  Зависи и кой е арендатора , тези не отстъпват по никакъв начин , въпреки че са предизвестени твърдят, че договора вече е самоподновен , а няма анекс към него.
 • D
  И аз същия закон чета, но не виждам къде пише за прекратяването на аренден договор с едногодишно предизвестие...
 • T
  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА Чл. 27. (1) Договорът за аренда се прекратява: 1. с изтичане на срока, за който е сключен; 2. при неизпълнение - по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго; 3. (доп. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите; 4. с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи; 5. (нова - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) освен по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго; 6. (нова - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Прекратяването на договора за аренда на земя се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните книги. Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Арендодателят може да развали договора поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца. Когато вноските са уговорени за периоди, по-кратки от една стопанска година, развалянето е допустимо при забава на плащането най-малко на две последователни вноски. (2) Развалянето на договор за аренда, сключен за срок, по-дълъг от 10 години или пожизнено, става по съдебен ред. (3) (Новa - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Арендодателят по договор за аренда на държавни или общински земи, сключен при условията на ал. 2, може да го развали с писмено предупреждение по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. Чл. 29. (1) Договорът за аренда, сключен без определен срок, може да бъде прекратен едностранно от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено след изтичането на четвъртата година. Ако не е уговорено друго, предизвестието е със срок две стопански години. То трябва да се отправи най-късно до изтичането на стопанската година, предшестваща началото на срока от две стопански години. (2) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) (3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Арендаторът може да прекрати договора от началото на следващата стопанска година с писмено предизвестие, ако изпадне в трайна нетрудоспособност. Това право имат и неговите наследници, съответно правоприемници, като предизвестието трябва да се отправи не по-късно от три месеца от смъртта на арендатора, съответно от заличаването на юридическото лице. Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) След прекратяване на арендния договор арендаторът е длъжен да върне обекта на договора в състоянието, в което го е приел, като се отчита обикновеното изхабяване в резултат на ползването с грижата на добър стопанин. (2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) С прекратяването на договора за аренда се прекратяват и правата на третото лице, на което арендаторът е предоставил ползването. Арендодателят може да иска връщането и направо от него. (3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Ако арендаторът не върне обекта на договора, арендодателят има право на обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи за времето на задържането. Чл. 31. (1) Ако арендният договор се прекрати преди изтичане на стопанската година, арендодателят дължи стойността на още неотделените, но подлежащи на отделяне плодове, когато договорът се прекрати не по вина на арендатора. (2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Ако стойността на плодовете по ал. 1 не може да бъде определена, арендодателят дължи обезщетение за направените от арендатора разходи. (3) Алинея 1 се прилага и за предвидените по установения ред за изсичане, но още неизсечени дървета. Ако арендаторът е изсякъл повече дървета от допустимото, той дължи на арендодателя стойността на дървения материал. (4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Ако арендният договор се прекрати по чл. 27, ал. 1, т. 6, арендаторът може да поиска от арендодателя обезщетение за причинени вреди. Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.)
 • D
  Колега, ти кой ЗАЗ четеш, защото в този дето аз го чета, не пише нищо за прекратяване с едногодишно предизвестие?

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта