ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ НЯКОЙ ОТ МЕРКИТЕ НА ПРСР

  • J
    Мярка 214\r\n\r\nПлащанията по мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) са за изпълнение на конкретни агроекологични дейности за срок от пет последователни години. Често земеделските стопани разглеждат агроекологичните плащания като допълнение към директните плащания и кандидатстват за тях, без да са наясно с изискванията на мярката и поемането на ангажимент за извършване на определени дейности за 5-годишен период от време за едни и същи земеделски парцели.\r\nПри попълване на заявлението за кандидатстване по мярка 214 АЕП най-често се допускат следните грешки:\r\n-Земеделският стопанин не е подписал/подпечатал приложението за кандидатстване за мярка „ Агроекологични плащания”.\r\n-Земеделският стопанин не е попълнил коректно кодът на „Агроекологичната дейност” в „ Таблицата на използваните парцели”.\r\n- Земеделският стопанин е пропуснал или е отбелязал некоректен код на културата в „Таблицата за използваните парцели”.\r\n- Земеделският стопанин не е попълнил коректно „таблицата на използваните животни”.\r\n- Земеделският стопанин не е предоставил копия на всички изискуеми документи по направленията, за които кандидатства.\r\n- Не е отметнато \"Кандидатствам за първа година\", отметнато е \"Заявление за подпомагане\" и \"Заявление за плащане\"\r\n- Отметнато е \" Кандидатствам за първа година\", но не е отметнато \" Заявление за подпомагане\" и/или \" Заявление за плащане\".\r\n- Отбелязано е \" Участвам за ......поредна година\", въпреки че към момента на подаване земеделският стопанин само кандидатства без да е одобрен за участие по мярката.\r\n- Попълнена е \"Обща установена площ през първата година на поемане на агроекологичния ангажимент\" вместо клетка \"Обща площ на кандидатстване през настоящата година \" или са попълнени и двете.\r\n- Попълнена е клетка \"Обща площ на кандидатстване през настоящата година\", но площта не отговаря на тази от таблицата с парцелите. Следва да се има предвид, че това се счита за очевидна грешка при извършване на математически операции и при одобрение се вземат предвид площта и парцелите, описани в „Таблицата на използваните парцели”.\r\n- Отбелязан АЕП (агроекологичен) код за биологично земеделие, но земеделският стопанин е в преход и това е видно от датата на сключване на договора с контролиращото лице. \r\n- Не е отметната клетка в секция \"Специфични декларации\" за предоставяне на документ за преминато агроекологично обучение, а е предоставен такъв документ или декларация към заявлението, в която се поема ангажимент да бъде предоставен до 30. септември на втората година. Възможно е и да е отбелязана декларация за предоставяне на един от изискуемите документи, а да е предоставен другият документ.\r\n- Неправилно се изписват номерата на парцелите в Молбата за добавяне на парцели по мярка „Агроекологични плащания”. Те трябва да се изписват в съответствие с парцелите от разписаната „Таблица на използваните парцели” в Общото заявление за плащане на площ.\r\n- Декларираният вид животно не отговаря на предоставения документ (сертификат), или декларираният АЕП код е за друг вид животно. Номерата на ушните марки на животните не се изписват по регламентираните изисквания в българското законодателство за съответните видове животни.\r\n- Представяните документи, удостоверяващи породността на животните (зоотехнически сертификат и сертификат за произход за говеда, овце, кози и свине и паспорт - за еднокопитни), не отговарят на изискванията, посочени в българското законодателство.\r\n- В секциите за специфичните документи по направления е сложена отметка, а документ не е представен. Отбелязано е направлението, но не са отбелязани представените специфични документи. Срещат се и случаи с отбелязани специфичните декларации или специфични документи, без да е отметнато съответното направление.\r\n- Не е отметнато поле за специфичен документ и не е приложено копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употреба на продукти за растителна защита от втора (ограничена) категория, издаден от НСРЗ, или копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско - растениевъден профил, когато е отметната декларацията за използване на такива продукти. \r\n- Земеделският стопанин е предоставил всички изискуеми документи, но не е отметнал това в съответните полета.\r\n- Заявленията за подпомагане по направления «Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологично важни места» и «въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите» са подадени след допустимия срок (30 март).\r\nМярка 112\r\n Целта на мярката е улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства;Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.\r\n-Кандидатите по мярката не декларират цялата площ, която обработват или брой животни, които отглеждат в стопанството си, като по този начин след преизчисляване на общия икономически размер на стопанството няма съответствие с критерия за оценка на бизнес плана за нарастване на икономическите единици.\r\n- В случаите, когато кандидатът по мярката е представил „Становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания” и/или „Становище на РСРЗ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията”, той приема, че стопанството му отговаря на всички стандарти и не декларира в заявлението, че отговаря на изискванията за опазване компонентите на околната среда и на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и не попълва таблица 8.3 от бизнес плана по отношение на тези стандарти.\r\n- В случаите, когато кандидатът по мярката е физическо лице, но е регистриран като едноличен търговец или е бил регистриран като такъв, в заявлението за подпомагане кандидатът не отбелязва/ декларира този факт.\r\n- Кандидатът по мярката и неговия съпруг/ неговата съпруга поотделно кандидатстват с едни и същи площи (имоти) по Схемата за единно плащане на площ и по мярката, което води до отказ за финансиране като опит за създаване на изкуствени условия за получаване на финансова помощ. Подобни случаи има и с арендодатели/ арендатори, братя/ сестри и др..\r\n- Протоколите за създаване на земеделски масиви (за доброволна комасация) за земята участваща при изчисляване на минималния икономически размер от 4 икономически единици са със срок на действие по-кратък от 5 години, считано от датата на кандидатстване и не съответстват на изискванията на наредбата.\r\n\r\nМярка 121 \r\nПодобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.\r\n- Много често в проектите по мярката липсва достатъчна обосновка за капацитета на техниката за обработка на почвата и прибиране на реколтата, във връзка с количеството продукция и размера на земята, за която е разработен бизнес плана. Необходимо е обосновката да бъде конкретна, изчерпателна и да съпоставя размера на обработваемата земя, сроковете за обработка на почвата и прибиране на реколтата и други показатели, от значение при обработка на почвата и прибиране на реколтата, с техническите показатели на селскостопанските машини, производителност на ден (мото часа, дка/ ден, т/ден) и др..\r\n- Част от кандидатите въпреки, че в техните проекти има инвестиции за напояване, не представят документ № 32 към Заявлението за подпомагане „Документ за съгласуване на проекта със съответната Басейнова дирекция на Министерство на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в случай на проект, отнасящ се за инвестиции, свързани с разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството. (Документът се представя само когато е необходимо подобно съгласуване съгласно Закона за водите”.) \r\n- Част от кандидатите не представят документ № 21 към Заявлението за подпомагане „Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда (един от двата документа се представя само когато съществува такова изискване съгласно Закона за опазване на околната среда)”, макар че се изисква съгласно закона.\r\n-Част от кандидатите представят оферти от невписани в Търговския регистър фирми. \r\n- За част от кандидатите по мярката представеният от тях документ № 16 „Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена” не е към датата на подаване на заявлението в Областната дирекция на разплащателна агенция и не включва колона с датата на придобиването на притежаваните активи.\r\n-Част от кандидатите по мярката не са разбрали, че от документите, които са изготвени на чужд език и които се изискват по мярката, официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс е само документът за правосубектност на чуждестранните лица – оференти. За него се изисква да бъде легализиран или с апостил. Апостилът се издава от страната на произход на съответния документ, издаден от определен държавен орган. Легализацията се извършва от Министерство на външните работи (МВнР). Всички останали документи, издадени от чуждестранно лице – оферти, фактури, договори са неофициални документи и за тях се изисква само превод от заклет преводач, за което се представя нотариално заверена декларация от преводача.\r\n- Част от кандидатите по мярката представят оферти или договори от фирми, които не се занимават с конкретната дейност, по която са представили оферта, или това не им е основната дейност – много често това са междинни фирми между фирмата, на която това е основна дейност и кандидата. Във всички случаи това води до допълнителни проверки и до забавяне на обработката на проектите и в повечето случаи се установява създаване на изкуствени условия за заобикаляне на установените правила и изисквания – например завишаване на справедливи пазарни цени, и т.н.\r\n- Част от кандидатите по мярката подценяват процеса по избор на доставчик/ изпълнител на активи и услуги. Много често, вместо да направи сам пазарно проучване за потенциалните доставчици и на базата на обективни критерии за избираемост да избере най-добрия за него и конкретния проект доставчик, бенефициентът проформа се стреми да предостави поне три оферти за активи или услуги (в някои случаи дори вместо него ги набавя консултантът му или избраният доставчик). Тази практика води много често до грешки, пропуски и необоснованост на избора на доставчик.\r\n-Недопустимо е изпълнението на проекти едновременно (в един и същ период от време) по мярка 121 \"Модернизиране на земеделските стопанства\" и мярка 123 \"Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\". По мярка 121 \"Модернизиране на земеделските стопанства\" може да се кандидатства, след като е подадена заявка за окончателно плащане по реда на Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти \" или обратното.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Българско Сиво Говедо и Сиво искърско говедо

Здравейте имам няколко въпроса и ако някой знае ще съм благодарен да сподели информация. О...

38 0

Субсидия

Здравейте, някой може ли да ми каже, ще има ли фирми за продаване на орехи и да ми каже ко...

160 0

МЯРКА 11

Има ли информация за плащанията по мярка 11 за кампания 2019г ? По индикативния график...

236 0

oбвързано подпомагане

Колеги, на много от нас бяха намалени плащанията, знае ли се дали ще бъдат изплатени и ког...

106 0

Овце и кози

Боре Бомбата: Трябва ти бюджет около 30 - 40 бона, 1 - во трябва да се осигуряваш като фермер 1 2 години...

181 1