СТАНОВИЩЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА FERMER.BG ОТНОСНО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГМО

 • I
  Колеги, моля вземете отношение по долния текст - става ли за официално становище и какво трябва да се промени в него.\r\n\r\n\r\n\r\nДО:\r\nГ-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ\r\nГ-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ\r\nПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ\r\nГ-Н БОЙКО БОРИСОВ\r\nМИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ\r\nГ-ЖА РУМЯНА ЖЕЛЕВА\r\nМИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ\r\nГ-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ\r\nМИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ\r\nГ-ЖА НОНА КАРАДЖОВА\r\nМИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ\r\nД-Р БОЖИДАР НАНЕВ\r\nМИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО\r\nГ-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ\r\nГ-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ\r\nГ-Н ГИНЬО ГАНЕВ\r\nОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ\r\nДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСТАНОВИЩЕ\r\n\r\nОтносно: Предложение за изменение на закона за генетично модифицираните организми\r\nНие, фермерите от социалната мрежа FERMER.BG, наброяваща близо 6000 членове, сме силно разтревожени от предложените промени в закона за генетично модифицираните организми. Приемането на закона във вида, в който се предлага ще създаде реална опасност за нанасяне на трайни или непоправими щети на биоразнообразието на уникалната българска природа и сортовото разнообразие на родното ни земеделие, ще се отрази неблагоприятно на перспективите на отрасъла. \r\nСчитаме, че да се разреши употребата на ГМО на територията на страната или не, не може да бъде плод на емоции, а на обективна и компетентна оценка на рисковете и ефектите от тези нови технологии. Натрупаните факти за негативен ефект на ГМО трябва да бъдат обстойно проверени и да се проведе задълбочено научно проучване. Не са верни твърденията на разпространителите на ГМО, че няма твърди доказателства за вредата върху природата и човешкото здраве. Тези факти стават все повече и са напълно безпристрастни. Това налага дебатите по тези въпроси да се пренесат в ЕК, където се създават законите и политиката на целия ЕС. Основният принцип който се налага при оценките на подобни технологии трябва да бъде въздействието върху околната среда и човешкото здраве. Съществуването на потенциална опасност за предизвикване на промени в равновесието на екосистемите, видовите и сортовите особености на организмите в териториите е предпоставка употребата на ГМО да бъде забранена. Затова разрешителния режим за ГМО не трябва да бъде под натиск на европейските институции или други интереси, а да се базира на задълбочена и точна оценка на рисковете и положителните страни от употребата им за земеделието, околната среда и здравето. То трябва да бъде въпрос на защита на българския национален интерес. Считаме, че ГМО са една добра идея с много лошо изпълнение и вредни последици. Прибързването на корпорациите тласкани от стремеж за заемане на пазарите води до създаване на несъвършенни техники за рекомбинантни ДНК. Все още функциите на ДНК и прилежащите й структури не са напълно проучени и крият много неизвестни. В ГМО се внедряват пакети от гени, които носят определена информация и други гени, които управляват действието на първите. В същото време ДНК в хромозомите на растенията не е самостоятелна, а е свързана с други структури с белтъчен произход, чиято роля все още не е разкрита напълно. Тези структури имат основна роля в точното предаване на генетичната информация в следващото поколение. Това означава, че внедряването само на пакети от чисти гени, без тези съпътстващи структури ще води именно до това отхвърляне на гените в следващото поколение и емисията им в природата. В този дух създаването на ГМО все още е с хазартен ефект. Съществува огромна вероятност при образуването на полена в ГМ растения, внедрените гени да бъдат изрязани и отделени в околната среда като активни ДНК структури. Това позволява емисия не само върху близкородствени видове, но и такива с по-далечно родство. Натрупват се факти, които показват, че това не е само теоретична възможност, а потвърдена чрез научни експерименти и практически резултати реалност. Така ГМО на този етап и в този вид се оказват опасни не само за екологичното равновесие, флората и фауната, но и за здравето на човека и животните. Това е най-страшно за защитените зони. Ако това отрицателно качество на ГМО бъде реализирано на наша територия, то под заплаха ще бъде цялото уникално богатство на българската флора и част от дивата фауна, но и автентичните български сортове плод на многогодишните усилия на десетки водещи български селекционери. Най-тревожното е, че в списъка за разрешаване се включват видове, които са българска гордост като: мелнишката лоза и маслодайната роза. Считаме евентуалното разрешаване за внасяне като ГМО на български традиционни видове за национално безотговорно и недалновидно. \r\nСмятаме, че предстои още много работа до създаването на истински, хармоничен и генетично устойчив ГМО, който да се размножава самостоятелно и да дава себеподобно по качества поколение. Този тип ГМО предават внедрените гени в следващите поколения с непроменени функции. Те имат едно ценно качество – не емитират в околната среда внедрените гени и с това не внасят неспецифични гени в местната флора. Тогава ГМО от опасност ще се превърне наистина в ценна технология за земеделието и не само за него. Бихме приветствали такъв организъм с внедрени гени за сухоустойчивост. За корпорациите това е неизгоден вариант, тъй като тогава ГМО ще дава жизнеспособни семена и ще затрудни контрола им върху клиентите. Така се изправяме пред една дилема: необходимостта от генетично устойчиви ГМО, носители на определени ценни гени, от една страна и икономическите интереси на биотехнологичните корпорации. Другата и основна опасност, която пораждат съвременните форми на ГМО е използването на определен тип маркерни гени, като например гена за устойчивост на антибиотици и типовете вектори използвани за внедряване на основните гени на определено място в генома. По този начин заедно с полезните свойства на внедрените гени се предават качества и фактори, които видоизменят организмите или хранителните им качества в опасна посока.\r\nСчитаме, че българското земеделие има други, по-добри алтернативи\r\nБългарското земеделие не може повече да работи по този начин, при такива хаотични условия. То няма нужда от повече катаклизми, а от цялостни нормативни, организационни и технологични реформи. Има нужда и от съвременна, реформирана и работеща земеделска наука. Това изасква разработване на национална дългосрочна и устойчива доктрина, както и стратегия за изпълнението й. Считаме, че отношението към ГМО трябва да бъде включено в цялостна стратегия за развитието на агросектора за продължителен период от време, която да определи основните приоритети. Считаме също, че производството на екологично чиста агропродукция трябва да стане основния приоритет на българското земеделие, а разработването и внедряването на технологии за производство на такава продукция приоритет на българската земеделска наука. Високо производителните екотехнологии, съизмерими и дори по-рентабилни от конвенционалните, ще позволят производството на евтина екологично-чиста продукция в агросектора и решаването на социални проблеми. Това ще я направи общодостъпна, а не само за определена заможна част от населението. Така ще се реализира правото на всеки член на обществото на здравословна храна и ще се неутрализира разделението в обществото, което пораждат евтините сурогати и скъпите продукти на биоземеделието. Това право е гарантирано и от Конституцията. Другият аспект на развитието на екотехнологиите в земеделието визира нарастващата необходимост от екохрани в световен мащаб и уникалната възможност за кратък период България да заеме достойно място сред страните производителки на такава продукция. Въпрос на национален интерес и достойнство е възстановяването на цялото разнообразие от земеделски продукти, които страната ни произвеждаше и изнасяше в миналото, както и създаването на нови направления в производството. Съществуват алтернативни технологии на ГМО, които по рентабилност и ефективност не отстъпват на конвенционалните и дори ги превъзхождат. Освен това те са екологично чисти. Растенията имат начини за противодействие на заболяванията и вредителите, които науката е в състояние да проучи и на тази база да разработи продукти за растителна защита от нов тип. Пример за това са картофите, при които вече има разработена екотехнология за справяне едновременно с някои гъбни заболявания и колорадския бръмбар, като същевременно и добива бележи ръст – не са нужни ГМ картофи произвеждащи токсини. Същите принципи може да се приложат и при други културни видове. Тези алтернативни екотехнологии ще позволят интензивното развитие на еко и биоземеделие, което би било невъзможно при масово навлизане на ГМО в страната. Дори нормативната уредба да бъде променена в посока съвместимост на ГМО и биоземеделие, проблема няма да бъде решен тъй като това няма да промени въздействието на първите върху околната среда. При условията на българското земеделие не може да се осигурят безопасни отстояния, тъй като полена на растенията се разпространява на големи разстояния и на голяма височина.\r\nНастояваме: \r\n1. Институциите да се вслушат в категоричния протест срещу ГМО на граждани и граждански формации. Промените в закона да не се приемат тихомълком, а да се подложат на широко обсъждане, каквито са изискванията на чл.23 от Протокола от Картахена. \r\n2. България да бъде територия свободна от ГМО. Да останат в сила забраните посочени в чл 79 и чл.80 от Закона за генетично модифицираните организми.\r\n3. България да се присъедини към забраната на царевичния хибрид MON810, наложена вече в 6 страни от ЕС и да се възползва от предпазната клауза по чл. 23 на Директива 2001/18/ЕО.\r\n4. Да се премахне всякаква секретност за използването на ГМО растения, суровини и готови продукти. Да се повиши контрола върху храните съдържащи ГМ продукти и да се приложи задължително обозначение. Така клиента има избор дали да ползва ГМО или не. При отглеждането на ГМО хората няма да имат избор точно поради емисията на гени в околната среда.\r\n5. Емисията на неспецифични гени в дивата природа, върху сортове в обработваеми площи и семепроизводствени участъци да се счита за замърсяване. Правилото:”Замърсителят плаща щетите” да важи и при замърсяванията с гени от ГМО на площи от конвенционалното и биологичното земеделие. Да се изключи възможността корпорациите собственици и производители на ГМО да предявяват патентни претенции за замърсените от самите тях площи с конвенционални сортове.\r\n6. Да се ангажира целият научен, експертен и управленски потенциал на държавата за изработване на дългосрочна национална доктрина за развитието на селскостопанския отрасъл, както и стратегия за реализирането й. На тази база да се определят приоритетите и необходимите реформи за извеждане на отрасъла от хаоса и превръщането му във високотехнологично производство с нарастващ дял в БВП.
 • Турция спря вноса на генно модифицирани суровини, България пуска ГМ чудовища на пазара Промените в закона за ГМО ще убият българското земеделие.
 • Макар и от края на 2008-ма е интересно да се информираме за това : http://www.independent.co.uk/environment/green-living/europes-secret-plan-to-boost-gm-crop-production-973834.html Ето и бързият превод, който направи едно момче от фейсбук-каузата за референдум: Секретният план на Европа за повишаване на продукцията на генно модифицирани култури Конфиденциални документи придобити от The Independent on Sunday разкриха, че Гордън Браун и други европейски лидери тайно подготвят безпрецедентна кампания за разпространение на генно модифицирани култури и храни във Великобритания и из целия континент. Документите – моменти от поредица частни срещи на представители на 27 правителства – разкриха планове за “ускоряване” на представянето на модифицираните култури и храни и “справяне” с обществената съпротива срещу тях. Те показват също така, че лидерите искат „земеделските представители” и „индустрията” - най-вероятно и големите биотехнологични фирми като Монсанто в това число – да противодействат по успешно на природозащитниците. Новините за секретните планове непременно ще създадат същинска бурят от протести по времето, когато всеобщата загриженост относно ГМ технологиите ескалира, дори и в страни, които до сега са ги приемали. Обществената опозиция предотврати каквито и да било модифицирани култури да бъдат отглеждани във Великобритания. Франция, една от трите държави в Европа,в която изобщо са били гледани, прекрати тяхната култивация,а съпротивата срещу тях се увеличава бързо в другите две, Испания и Португалия. Укрепналата биотехнологична индустрия е водела публична кампания базираща се на особено спорното твърдение, че генните модификации са нужни за изхранването на света. Имаше известен успех в правителството, където министрите все повече говорят в подкрепа на технологията, и в Европейската Комисия, с която лобистите се хвалят, че имат „чудесни работни взаимотношения”. Тайните срещи били свикани от Jose Manuel Barroso , Президент на Комисията, и ръководено от Joao Vale de Almeida. Примиерите на всяка от 27-те членки на ЕС им било казано да номинират специални представители. Нито членовете на групата, нито целите, нито последиците на срещата са били обявени публично. The Independent on Sunday обаче придобили конфиденциални документи, включващи списък на присъстващите и заключението на двете срещи състояли се до сега – на 17 юли и само преди две седмици на 10 октомври . Списъкът показва, че президентът на Франция Саркози и канцлерът на Германия Ангела Меркел изпратили приближени съветници. Великобритания е била представена от Sonia Phippard, директор за храните към Министерство на Околната среда, Храните и Земеделието. Заключението разкрива, че дискусиите се отнасяли предимно за ускоряването на представянето на генномодифицираните култури и храни и убеждаването на обществото да ги приеме. Модифицираните продукти трябва да бъдат одобрени от ЕС преди да бъдат отглеждани или продавани където и да било в Европа. Въпреки че Комисията е като цяло силно в подкрепа, Европейските правителства са разединени, което връзва ръцете на Съвета на Министрите. Заключението на първата среща било за „ ускорение на ауторизационния процес базиращ се на добра преценка, така че да убеди обществеността, докато втората среща добавила „ Решенията могат да се взимат бързо без да се компромитира сигурността.” Документите също изясняват, че Барозо отива отвъд простото убеждаване като се опитва да накара премиерите да вземат връх над техните министри на земеделието и околната среда в услуга на GMO. Те показват, че председателят „напомнил колко е значимо премиерите да видят цялата картина”,”поканил участниците да докладват за дискусията на техните глави на правителства”, и „наблегнал на значението да насочат вниманието си към идващите дискусии в Съвета ( на министрите). Helen Holder от Friends of the Earth Europe каза „Целта на Барозо е да вкара ГМ в Европа колкото се може по-бързо. Затова той се обръща директно към премиерите и президентите за да им каже да хванат юздите на своите министри и да ги държат строени” В документите се размишлява как „ най-добре да се справим с общественото мнение” и се призовава за „ минимално емоционален , базиран на факти диалог от висок стандарт за ЕС ГМ политика”. В тях се посочва, че председателят наблегнал на „ ролята на индустрията, икономическото парньорство и науката за допринасяне за такъв диалог”. Той добавя че „ обществеността е лошо информирана” и казва че „ земеделсвките представители трябва да имат повече гласност” . Той казва пред природозащитните групи , че дебатът „не трябвада бива оставян на определени акционери които имат основателен интерес” Какво казват „Трябва да храним допълнително 2.5 милиарда човека. Би било извънредно необикновено ако изберем да не използваме най-важният пробив в биологичната наука” Professor Allan Buckwell „Новите постижения ще облагодетелстват най-бедните фермери на света – гм ориз който е резистентен към суша, трансгенни култури с гени за защита от болести” Lord Dick Taverne, Sense About Science „ Генетично модифицираните представляват неприемлив риск за фермерите и околната среда и несъумяха да увеличат добивите въпреки милионите на Британските данъкоплатци” Kirtana Chandrasekaran, FoE „ГМ културите не увеличават добивите. Учените са открили, че генетично създаденият инсектицид в посевите може да убие важни почвени фунги” Q & A: Проблемите с модифицираните култури Колко ГМ се отглеждат в Европа Много малко. Въпреки увеличението с 21 процента от миналата година, все още покриват само 0.119 процента от Европейските земеделски площи” Какви са проблемите Основно за околната среда. Официални изпитания във Великобритания покзаха, че отглеждането на ГМ култури е по-лошо за природата от култивирането на конвенционални такива. Още по-лошо, гените избягват от модифицираните растения и контаминират нормални и органични растения, премахвайки възможността на потребителите да изберат ГМ-свободни храни. Застрашават ли здравето Трудно е да се каже. Някои изследвания показват че е възможно, други ( включително почти всички на индустрията) са успокоителни. Бедата е в това, че много малко наистина независими изследвания са били правени. Повечето потребилите са стигнали до изода, че по-добре да са на сигурно отлкото после да съжаляват, още повече, че нямат полза да купуват генномодифицирани храни. Могат ли да изхранят света ? Почти сигурно е, че не могат. Въпреки цялата измамна реклама ГМ имат всъшност по-малки добиви от конвенционалните култури. Семената са скъпи за закупувани и отглеждани, така че богатите фермери биха ги използвали и изкарали бедните от бизнеса. Professor Robert Watson,сега водещ учен на Defra – наскоро заключи, че не биха могли да изхранят света. Може да си свалите и филма : "EndGame-Blueprint For Global Enslavement" от www.kolibka.com
 • Браво, Изхел е в работната група!
 • госпожи и господа колеги ние сме гола вода -много приказки малко действия.видяхте ли пред парламента какво стана смешна работа. защото няма една човешка земеделска организация ако някой говори за обединение или му лепват етикет комунист или просто го изтриват. снощи писах за обединение за стачка, но с ясна цел и постигане на целта на всяка цена обаче днес мнението ми е премахнато- цензура утре и това няма да го има ама и вас да ви няма. та както и да е.Вие госпожи и господа не можете да проведете една човешка стачка защото не вярвате в това за което стачкувате вие не искате победата а искате да станете известни.не сте готови да легнете пред парламента и да стоите там докато победите. иначе казано гола вода. по добре направете синдикат съберете още 5 човека и се тупайте в гърдите. и плачете аз съм агроном имам магистратура по физиология и биохимия на растенията, обиколил съм цяла европа и съм виждал как се стачкува. А вие едно просто мнение го изтрихте. плачете
 • N
  Утре 12.01.2010 гледайте по БТВ в Тази сутрин какви ГМО храни ядем.
 • I
  Чудесна идея за евродепутатите. Напишете имейлите им тук във форума.
 • S
  Интересно изказване на Симеон Дянков на TED форума,ще видим дали ще заема по активна позиция и дано да насочи повече внимание по-този жизнено важен въпрос. http://dnevnik.bg/pazari/2010/01/09/839867_diankov_niama_da_ima_moratorium_za_vei/?forumsort=1 На въпрос от twitter защо говори за органични храни, а правителството се готви да разреши генномодифицираните храни, Дянков заяви, че това е въпрос, който в момента се обсъжда, но той не смята, че кабинетът "Борисов" ще вземе такова решение. Аз лично няма да го подкрепя, каза финансовият министър.
 • По повод написаното по-горе от някой немислещ. Напротив - има смисъл от протест. Не е вярно, че българинът е готов да яде каквото и да е стига да е без пари. Напротив - готови сме да платим повече, стига да е качествено и не искаме да се оскъпява с внос от чужбина. А така ще стане ако този закон бъде одобрен. Еко земеделие няма да има, а конвенционалното нищо няма да може да гарантира и то. Ако искате мога да ви дам списък с мейли на евродепутатите, за да им пратите документа си.
 • "1. Работа в обществото чрез медиите - всяка медия е средство за представяне на проблема пред възможно по-голяма част от обществото." - прави сте, обективна истина е
 • I
  Колеги, действията трябва да се водят в две направления: 1. Работа в обществото чрез медиите - всяка медия е средство за представяне на проблема пред възможно по-голяма част от обществото. 2. Диалог с институциите. Ангажиране на компетентни специалисти по проблема. Събиране на достатъчно фактология за изработване на необоримо становище за забрана на ГМО. Огромната част от хората, от които зависи приемането или не на закона не са напълно наясно с проблема ГМО и считат, че това са по-скоро емоции отколкото реална опасност. Именно това трябва да се обори. Колкото и да протестираме, ако не представим реалните факти, които ни безпокоят трудно ще успеем. Много добре знам колко силно действат необоримите факти в такива ситуации. Смятам също, че обществото не е достатъчно информирано по проблема ГМО. Трябва ни достъп и диалог с комисията по земеделие и околна среда. Навремето така се реши въпроса с премахване контрола на нитратите по пазарите.
 • Въпреки че не харесвам С.Трифонов, той може да свърши отлична работа. Достатъчно е и половин милион човека да го гледат, за да се променят нещата... Предлагам да се обърен към него за гластност и публичност, да направи няколко предавания. Може да бъде добър съюзник. Ивелин и другите, какво мислите?
 • Янкова, пиши на разбираем език. И още нещо- знамената само във форума ли ще ги развяваш? Или мислиш, че важните клечки в министерството четат форумите и ни съчувстват. Към Даниела - Слави Т. още ли го гледа някой? Той е "шоумен" на негов език. Земеделието на България няма нужда от съдействие на развлекателна програма.
 • S
  bravo izhel
 • D
  Според мен е нужна по-голяма гласност на проблема.Това не касае само нас-земеделците ,а целият български народ.Може би Слави Трифонов и екипът му ще съумеят да помогнат този проблем да излезе на яве.Природата си е наша и ние сме ДЛЪЖНИ да я защитим.
 • I
  Кристина, както има голи декларации, така има и голи акции. Важно е с какви действия ще бъдат подкрепени впоследствие. Не може да успеят усилията ни ако нямаме пряк диалог с институциите от които зависи законодателството и управлението на страната. Не може да успеем също ако нямаме ясна, конкретна и даваща конкретни решения кауза. Тя обединява хората, а не стихийните решения. Поддръжниците на ГМО имат по-добро взаимодействие с институциите от нас и успяват да ги убедят, че ГМО ще спаси страната. Ние с комфронтация на този етап няма да постигнем съществени резултати. Нужни са обединени усилия на цялото общество, теза подкрепена с достатъчно факти и ясна визия за бъдещото развитие на земеделието, която засега липсва. Не е въпроса само да спрем ГМО сега. Въпросът е накъде ще тръгне селското ни стопанство в бъдеще. Това не е обикновен отрасъл от икономиката. То има значение за националния ни суверенитет, както е военната промишленост, защото дава храната и определя основна част от жизненото равнище на българския народ. Затова в този отрасъл не може да се правят експерименти, а е необходима обоснована, устойчива национална доктрина за развитието му поне 20 г напред. Работата тепърва предстои и тя трябва да бъде свършена основно от така необходимото гражданско общество, което постепенно изграждаме с общи усилия.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

409 2

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

477 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

268 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

338 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

803 0