ЗАЩО НЕ БЯХА преведени парите от ЕС за НР1 /високопланински/ и частта от НД както обещаха на 14.12.2009

 • R
  \\\" България е държавата , договорила най-ниски стойности на субсидиите..\\\". Думите са на Мария Неделчева от Групата на ЕНП в ЕП , която декларира , че иска \\\"...равен и реален достъп до Европрограмите за финансиране..\\\" , но същевременно \\\"...е нереално да искаме изравняване , а по-добре да гледаме усвояването на отпуснатите..\\\" \r\n\r\n Може би защото земеделието е приоритет - поне в предизборната кампания на ГЕРБ - е направено изследване от ИПИ /припознали се като неправителствена , надпартиина организация / в лицето на Петър Ганев , Зорница Манолова и Светла Костадинова /май 2009 г/ на тема \\\"Субсидии и данъчни облекчения ощетяват родното земеделие\\\" , в което са достигнали до заключенията , че агросектора дърпа назад икономиката на страната и затова препоръчват следните мерки за подобряване на отрасъла ни , а именно:\r\n1. Незабавно премахване на всички данъчните облекчения\r\n 2. Премахване на субсидиите от държавният бюджет \r\n 3. Подобряване на условията за бизнес\r\n4. Прекратяване на интервенциите на пазара , защото те са повече пречка за всички , отколкото решаване на проблема за някои\r\n5. Намаление на бюрокрацията вследствие на премахване на субсидиите и интервенциите\r\n6. В средносрочен план премахване на в с и ч к и субсидии , защото влияят негативно на граждани , държавен бюджет и на \r\nсамите ЗП.\r\n\r\n\r\nИ понеже сме им приоритет на правителството , затова взеха присърце препоръките им и вече си имаме:\r\n\r\n1. Подоходно облагане за ФЛ\r\n2. Премахване на преференциите при корпоративното облагане за ЮЛ \r\n3. Невъзстановяване на акциза на горивата \r\n4. Трудно , почти невъзможно кредитиране от банките , независимо от космическите лихви в сравнение с другите страни /напр Франция -1,5%/ за ЗП , защото според същото изследване носи висок финансов риск , поради евентуално нереализиране на продукцията ни. \r\n5. Неизплащане з а с е г а на НД за 2008/09 селскостопанска година \r\n6. Неизплащане з а с е г а на НР1 и НР2 за 2008/09 селстоп година \r\n7. Опити за л е г а л и з и р а н е на ГМО на територията ни - което беше забранено и отхвърлено от страните - членки на ЕС 15 \r\n/Франция , Германия , Австрия , Дания и др/ опарили се вече от тези продукти , и то забележете за кои наши култури - маслодайна роза , лозя , тютюн , памук , пшеница и всички плодове и зеленчуци - някои от които са световни еталони за качество и биологична чистота..\r\n8. Н а м а л я в а н е на размера на НД за 08/09 селстоп год на 7,55лв/дка в сравнение с предишната 07/08 селстоп год , когато беше 92,96лв/ха или 9,296 лв/дка , което национално доплащане е финансирано от бюджета ни като е по Регламент 1782/2003 г. и е 30% съгласно договора за присъединяване , така че орязаните ни драстично евросубсидии , започващи от 25% да се доближат до субсидиите на фермерите от ЕС 15 , които са били 21,41 евро/дка , защото им е ясно , че договорените суми са направо символични , в ъ п р е к и че на България е дадена възможност за периода 2007-09 год допълнителните НД да бъдат ч а с т и ч н о финансирани от средствата за Развитие на селските райони , като с прието и з р и ч н о решение прехвърлените средства от пакета за ПРСР да се ползват само за НД при полски култури , за която цел ЕС взема решение 20% от средствата за съответната година по програмата да бъдат прехвърлени за допълнителните национални плащания към директните плащания , като финансовата рамка за периода 2007-09 е на стойност 1,5561 млрд евро , както и % от структурните фондове на ЕС към тази сума \r\n9. Плащанията за работа в н е о б л а г о д е т е л с т в а н и - НР1 и НР2 - райони, които се предоставят от ЕС - в размер на 90 евро/ха в частта си до 50ха /500дка/ и 40 евро/ха в частта си от 50-100ха /500-1000дка/ - не само , че не са преведени , въпреки изразеното от ст експерт Евгени Гергов в дирекция \\\"Развитие на селски райони\\\" МЗХ взето решение , съгласувано с ЕК за допълнително 22% увеличение на тези компесаторни плащания в планинските необлагодетелствани райони - НР1 , но и нищо не се споменава за тях , въпреки че влизат в графата \\\"е в р о с у б с и д и р а н е\\\"... \r\n10. Предвиждане за намаляване на НД за следващата селстоп 2009/10 год до 2,59лв/дка\r\n\r\n\r\n С 43% Общата селскостопанска политика /ОСП/ е най-голямото перо в бюджета на ЕС. Всяка година се вливат около 55 млрд евро в селското стопанство на ЕС. Затова Илзе Айгнер - мин на зем на Германия , въпреки че очаква продължителни преговори за следващата финансова рамка от 2013 год заради искането на северните страни - Англия , Дания , Швеция за намаляване на субсидиите за селското стопанство изрази становището на Германия \\\"..да останат щедри помощите за фермерите...\\\" , защото \\\"...За мен е важно да имаме функциониращо селско стопанство !...\\\" \r\n В Римския договор ( чл. 39), / който е основата на ЕС - тогава ЕИО / ясно се формулират основните цели на Общата аграрна политика на ЕС:\r\n\r\n1. Да се увеличи селскостопанското производство.\r\n2. Да се осигури добро жизнено равнище на фермерите.\r\n3. Да се стабилизират пазарите. \r\n4. Да се гарантира редовност на доставките. \r\n5. Да се осигурят приемливи цени на доставяните до потребителите стоки.\r\n\r\n А б с о л ю т н о аналогични с тези на ИПИ , нали???!!!\r\n\r\n \r\n\r\n Та ! Нямам и на идея какви са вижданията на правителството и дали се доближават до посочените по-горе , но действията им коренно се различават от такива за \\\"приоритетен за тях отрасъл\\\" . А може би - не !! Зависи какво разбират под приоритети - ако е за съсипванеее...\r\n \r\nС шумно рекламираното от МЗХ и ДФЗ-РА стартиране на кампанията по плащанията на е в р о п а р и т е с частичен превод и на НД , още с първият транш възникнаха доста въпроси и проблеми , и ако мислите , че след не веднъж прилаганите \\\"партийни\\\" или \\\"шуробаджанашки\\\" чистки при кого ли не вече , ще се намери останал к о м п е т е н т е н. и р а з р е ш е н о. му да говори експерт - моля да го направи с конкретни цифри и факти . А именно:\r\n\r\n Евросубсидиите са: \r\n\r\n1. СЕПП - 35 % от тези на ЕС 15 - в случая в размер на 16,23 лв/дка според вас / за мин селстоп год 07/08 са били 30% - в размер на 127,87 лв/ха /\r\n\r\n2. НР1 - в размер на 90 евро/ха плюс 22-та % от 90 евро , одобрени за изплащане от ЕС - до 50 ха и 40 евро/ха плюс 22 % от 40 евро - в частта си от 50-100 ха . За другите обработваеми дка над 1000 - няма нищо.... , като за мин селстоп год бяха изплатени по 176,02/78,23 лв съответно . \r\n\r\n3. НР2 - за частта до 50 ха - 50 евро/ха , за частта от 50-100 ха - 20 евро/ха \r\n\r\n4. НД - в онази си част - частично финансирана с взетото от ЕК решение за България - за 20 % прехвърляне на пари от средствата за съответната година по ПРСР , / която за програмата за мин год е била в размер на 733 млн евро , а за тази ?? ? И каква част като сума от НД е формирана от тези 20 % ?? \r\n\r\n Бихте ли отговорили к ъ д е са тези е в р о п а р и - т.е. 1 ; 2 ; 3 и 4 / разбира се , които са кандидатсвали по тях /, за които обявихте , че само тях ще ги пуснете изцяло и какво се явяват мижавите преводи ??\r\n\r\n5. Кога ще бъде следващият превод - дата ??\r\n6. Кога ще се изплатят парите по всички мерки за които са кандидатствали тези ЗП , които са със застъпвания - дата ? И ако е след 31.12.2009 г. - ще бъдат ли преведени на един транш - дата ?\r\n7. Кога на всички ЗП ще бъдат преведени и остатъка от субсидиите - дата?\r\n\r\n Ако ни дадете тук конкретна и коректна информация на нас - всички ЗП , а не на Р.Хр.; И.Т. или пък Б.С.- предварително \r\nще ви благодарим , защото ТЕ - не сме НИЕ !!\r\n Но не са само субсидиите тръна в петата на сектора ни.. И понеже земеделието се оказа , че не е сред приоритетите на правителството - за разлика от тези в другите страни от ЕС - и не само , че не ни помага , но тенденциозно ни тласка към фалити , базирайки се на \\\"стъкмистиката и дълбоко научният\\\" анализ на ИПИ , които завършва с номерата на банковите им сметки за преводи.. - се очертава непосилно бреме за ЗП , които и при най-малкият катализатор ще подемат нови вълни на протести . \r\nА топ10 финансиста не може изобщо да разбере, че колкото по-малобройни и невзрачни му изглеждат протестите , толкова по-тревожно и опасно е положението в агросектора . Но явно и това не го е научил , докато е ял пиците. А предполагам , че има още много други възникнали проблеми и въпроси около така направените преводи в сектора на животновъдството , за които валят запитвания за доуточняване от цялата страна тук на сайта . И няма да бъде лошо поне веднъж да защитите земеделието ни и като излезете и кажете нещо - то да е обосновано и окончателно взето решение , а не само мимикрия.. до следващото изявление.
 • bravo. i az te poddarjam.triabva da ni se obiasni za6to niamame izplatena cialostna sobsidia
 • B
  Браво рики-дано те чуе някой.
 • Искаме информация и за агроекологичните плащания. И защо заради тях ни бавят и общите плащания на площ ?
 • V
  Поддържам напълно горе написаното нямаме никаква информация защо няма доплащане за планински райони кага ще е другия транш ; първия транш приключи ли. Искаме информация от разплащателна агенция в сайта ни.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Българско Сиво Говедо и Сиво искърско говедо

Здравейте имам няколко въпроса и ако някой знае ще съм благодарен да сподели информация. О...

38 0

Субсидия

Здравейте, някой може ли да ми каже, ще има ли фирми за продаване на орехи и да ми каже ко...

158 0

МЯРКА 11

Има ли информация за плащанията по мярка 11 за кампания 2019г ? По индикативния график...

235 0

oбвързано подпомагане

Колеги, на много от нас бяха намалени плащанията, знае ли се дали ще бъдат изплатени и ког...

104 0

Овце и кози

Боре Бомбата: Трябва ти бюджет около 30 - 40 бона, 1 - во трябва да се осигуряваш като фермер 1 2 години...

177 1