И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с молби за извършване на теренни проверки за допустимите слоеве

 • C
  В Министерството на земеделието и храните (МЗХ) зачестява постъпването на молби или искания за извършване на теренна проверка на място на площи, които са заявени изцяло или частично извън специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние”. В тази връзка Ви напомняме: Съгласно изискванията на европейските регламенти и националното законодателство, земеделските площи, които се заявяват за подпомагане по схемите и мерките по линия на директните плащания, трябва: 1. да бъдат коректно идентифицирани като местоположение и размер от самия земеделски стопанин върху Цифровата ортофото карта (ЦОФК); 2. да се ползват от кандидата 3. да са в добро земеделско състояние към датата на заявяването им за подпомагане, като се поддържат в такова до края на текущата година. Задължението за поддържането им в това състояние е на ползващият ги земеделски стопанин и той търпи санкции при установяване неспазване на това задължение. В този смисъл заявяването на (новообработени) площи, които попадат извън специализирания слой, но съответният кандидат е сигурен, че поддържа в добро земеделски състояние, е абсолютно свободно и неограничено. В такива случаи, както и при други потенциални проблеми, при подаване на заявлението за подпомагане се подписва справка „Данни за стартирана проверка”, в която е посочен размерът на площта, попадаща извън този слой. Необходимо е да уточним, че справката е единствено с информативен характер. Подписването й означава единствено официално уведомяване (предупреждаване) за установените потенциални проблеми като се показва, че към слоя, използван за предходна кампания, дадената площ по една или друга причина е определена за негодна за подпомагане. Задължение на Министерството на земеделието и храните е поддържане в актуално състояние на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), което включва и проверка на площи, които са заявени изцяло или частично извън слой „Площи в добро земеделско състояние”. Проверката може да бъде дистанционна – чрез дешифрация на нова, актуална ЦОФК, или теренна – чрез инспекция на място и извършване на измерване с GPS. В случаите, за които се установи необходимост от теренна проверка, тя се назначава изрично чрез съответната областна дирекция „Земеделие” със заповед на министъра на земеделието и храните. Информираме Ви също, че назначаването на проверка става по служебен път и не зависи от наличието на изрична молба или искане за такава от страна на земеделския стопанин. Няма практика съответните ОСЗ самостоятелно да преценяват подлежащите на проверка площи и да извършват такива без съответни указания и заповед от страна на МЗХ. Същото се отнася и до заявленията, подлежащи на Проверка на място (минимум 5% от подадените заявления), извършвана от отдел Технически инспекторат към ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция (РА). Те също така не се извършват на база молба или жалба от страна на кандидата, а се избират чрез методите на анализа на риска, като за целта е разработен специализиран софтуер. В случай че заявленията не бъдат избрани за Проверка на място, площите, с които сте запознати, че са извън рамките на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние”, ще бъдат подложени на контрол от страна на МЗХ чрез теренна проверка или интерпретация на ортофото изображение, съотносимо за дадената кампания за подпомагане на земеделските стопани по линия на директните плащания на площ. Важно е да се отбележи, че теренните проверки, извършвани от служителите на ОДЗ и ОСЗ, са различни от проверките на място от Техническия инспекторат на Разплащателната агенция. Теренните проверки, извършвани от структурите на Министерството на земеделието и храните (ОДЗ и ОСЗ), както и дешифрацията на ЦОФК, касае оценка на определен/и физически блок/ове и определяне на годната/негодната за подпомагане площ в рамките на физическия блок, а не оценка на конкретен парцел, заявен от определен кандидат. Същите се извършват с оглед актуализиране на данните в СИЗП и за отразяване на реалното състояние и промени в ползването на площите и нямат пряко отношение към заявленията на кандидатите. В този смисъл при тези проверки МЗХ, респективно ОДЗ и ОСЗ, нямат задължение да уведомяват кандидатите за подпомагане за тях, тъй като на проверка за допустимост подлежат площите, включени във физическите блокове, а не отделни части от тях (парцели) и проверяващите не разполагат с данни за заявителите, очертали площи за подпомагане, ако има такива. По същата причина протоколите, в които се отразяват резултатите от проверките на съответните физически блокове, се използват единствено със служебна цел за обновяване данните в СИЗП.
 • C
  В Министерството на земеделието и храните (МЗХ
 • A
  До къде се адресира подобна молба? ДО технически инспекторат ли или до министъра или до къде?
 • A
  До къде се адресира подобна молба? ДО технически инспекторат ли или до министъра или до къде?

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

217 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

295 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

145 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

286 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

705 0