до всички животновъди неполучили субсидии за пасища

  • N
    До\r\nВсички информационни агенции,\r\n печатни и електроннни медии в Р България\r\n\r\n\r\nУважаеми дами и господа,\r\n\r\nС настоящето писмо бихме искали да дадем гласност на огромните проблеми на българските фермери, свързани с получаване на европейските субсидии в земеделието kакто и на факта, че ние , подписалите това писмо фермери от различни райони на страната, ще предприемем действия да се сезира ГД „Земеделие и развитие на селските райони” към Европейската комисия за неизплатени субсидии и неправомерно наложени санкции на български фермери от Министерството на земеделието и храните при кандидатстването им за субсидии за единица площ. \r\nПреди да предприемем тези действия минахме през всички възможни инстанции в нашата страна – кмет, областен управител, министър на земеделието и храните, премиер. \\\"Резултатът\\\" от нашите усилия е, че никой не дойде на място да извърши проверка на обработваните спорни площи. Затова ние, убедени в правото си и в това, че то е погазено, продължаваме напред.\r\nУважаеми дами и господа, \r\nНие сме фермери, които отглеждат различни животни – овце, крави, кози - в различни териториални области на страната, но проблемите ни са общи и са свързани с крещящи разногласия с администрацията на МЗХ. Категоричното ни мнение е, че тя необосновано предприема действия по лишаване на българските фермери от подпомагане по Системата за единица площ. Никога не бихме повярвали, че спазващи стандартите на Общността земеделски стопанства могат да бъдат безцеремонно лишени от полагащите им се европейски средства за подпомагане, ако това не беше ни се случило лично. Още по-скандално е, че за част от нас това е \\\" присъда\\\" в две или три последователни години – отказва се подпомагане и не се дава мотивирано решение за тези откази. В тази връзка сме водили поредица от разговори с експерти от МЗХ, писали сме възражения ..... До този момент, забележете, няма официални отговори какви са причините за тези откази за подпомагане. \r\n От разговорите /често пъти унизителни за нас/, които продължаваме да водим с експерти от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд \\\"Земеделие\\\", не произтича нищо. Обичайните твърдения са, че отказите за подпомагане са направени, защото „не са спазени условията на Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година”. А къде са нарушенията, кои членове не са спазени и защо се е допуснало да се получи нарушение / aко има такова/, при условия, че заявленията за подпомагане се приемат, проверяват и разглеждат на три нива от администрацията на въпросното ведомство - никой не желае да даде информация за това.\r\n\r\nУважаеми дами и господа,\r\n\r\nПо неофициални данни, които имаме от проведени разговори с колеги от цялата страна, фермерите, които не са си получили субсидиите за едница площ надвишават стряскащите 45 %. ....По повод настоящата пресконференция се обърнахме към пресцентъра на МЗХ за предоставяне на официални данни. \r\nЩе Ви представим накратко и нашите конкретни истории - на животновъди - собственици на едни от най- големите стопанства в страната. Ние сме сред \\\"щастливите\\\" български фермери, неясно защо лишени от субсидии за площите, които обработват и поддържат за изхранване на животните.\r\n \r\n Николай Петков обработва и стопанисва за нуждите на фермата си площи в размер на 1030 дка., находящи се в землището на с. Каран Върбовка, област Русе. Отказано му е подпомагане за 2011 година, като до този момент не е представено уведомително писмо за мотивите за отказ.\r\nД-р Стойчо Данчев притежава ферма за отглеждане на овце в с. Момчиловци, община Смолян.Тя е една от най – големите в областта и на този етап се провежда оценка за биологично сертифициране. Обработва мери и пасища в размер на 680 дка от 2008 година. За тези площи за 2008 година получава отказ за подпомагане, за 2009 година субсидиите са изплатени, за 2010 година отново следва отказ за подпомагане, като до този момент МЗХ не предоставя отговор на възраженията на фермера. За 2011 година също е лишен от подпомагане, като до този момент не е предоставено уведомително писмо от ДФЗ за причините за отказа. Наложена му е санкция за бъдещ период за „наддекларирани площи” и с тази санкция са му отнети и средствата за национални доплащания за брой отглеждани животни.\r\n Д-р Димитър Убидимски е собственик на ферма за отглеждане на крави в близост до гр. Разград. За нуждите на стопанството си обработва и стопанисва 2300 дка площи. За 2011 година е лишен от подпомагане, като до момента не е получил уведомително писмо. На този етап е лишен и от помощта по мярка 214 – Агроекология, без да е представен мотив за този отказ за плащане.\r\nХюсеин Салиев от с. Манастирско, община Лозница, област Разград стопанисва и обработва 750 дка земи. За 2011 година е лишен от подпомагане като до този момент не е получил уведомително писмо за причините за този отказ.\r\nЕвгени Насев от гр. Петрич стопанисва и обработва 300 дка земи за нуждите на стопанството си. За 2011 година е лишен от подпомагане като до този момент не е получил уведомително писмо за причините за този отказ.\r\nАтанас Борисов от с. Хърсово, община Разград стопанисва и обработва 460 дка земи за нуждите на стопанството си. За 2011 година е лишен от подпомагане като до този момент не е получил уведомително писмо за причините за този отказ.\r\nСилвия Симеонова от гр. Разград стопанисва и обработва 1000 дка земи за нуждите на стопанството си. За 2011 година е лишена от подпомагане като до този момент не е получила уведомително писмо за причините за този отказ.\r\nСали Сали от с. Голям извор, община Разград стопанисва и обработва 800 дка земи за нуждите на стопанството си. За 2011 година е лишен от подпомагане като до този момент не е получил уведомително писмо за причините за този отказ.....\r\n..........този списък може да бъде продължен с много подобни истории, но ще спрем до тук.\r\n\r\nУважаеми дами и господа,\r\n Проблемите на фермерите с ДФЗ и МЗХ са от момента на предоставяне на Европейските субсидии за подпомагане. Компетентен орган да извършва проверки на заявените за подпомагане площи е само Техническият инспекторат към ДФЗ, но за това е необходимо да бъде разпоредено да се извърши проверка. Обръщали сме се многократно с молба да се разпоредят проверки на място, за да се установи годността на площите за подпомагане, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година. До сега такива или не са извършвани или ако е извършена проверка на терен, са констатирани фрапиращи разминавания между направените измервания на двама различни експерти, служители на Техническия инспекторат. \r\nУважаеми дами и господа, представители на българските медии,\r\nМного български фермери, въпреки европейския си статут, на практика са лишени от европейските субсидии за подпомагане на единица площ. Същите тези фермери дори не получават уведомления от ДФЗ за мотивите за тези откази, няма и отговори на направените от тях възражения до МЗХ . Ако все пак получат отговор, това се случва след 3 години...... И информацията, която фермерът получава е, че преписката му се прекратява и се прехвърля в архив поради изтекъл срок на давност. Честито ! \r\nУважаеми представители на медиите,\r\nОпитите ни да получим отговор /какъвто и да е той / на отправените от нас възражения до МЗХ, продължават и досега, чрез поредица от писма или чрез директно питане към служителите от Дирекция „Земеделие”, включително и към нейния директор – г-н Николай Маринов, но до този момент МЗХ мълчи . Ясно е, че при липса на отговор следва изричен отказ....правни понятия, които в случая вършат чудесна работа, но не и на фермерите.\r\nУважаеми дами и господа,\r\nВ заключение бихме искали да Ви уверим, че в подобно положение са още много фермери, в повечето случаи млади хора, които са решили да се обрекат на невъзможната мисия да се занимават със земеделие в България и да бъдат конкурентноспособни на колегите си в ЕС. В разговори между нас, фермерите, често се питаме \\\"Какво още може да направи един европейски фермер, чиито права са грубо погазени и чийто живот се е превърнал в безкрайни, изтощителни, унижаващи човешкото му достоинство битки с администрацията на страната, в която живее, работи и плаща данъци ?\\\". Чрез днешната пресконференция си позволяваме да поставим този въпрос и публично. \r\nМолим за Вашата реакция и вярваме, че тя няма да закъснее - да отразите и представите обективно проблемите ни, както и решението ни да уведомим ГД \\\"Земеделие и развитие на селските райони\\\" към Европейската комисия за случващото се в нашата страна . \r\n\r\nС уважение,\r\n\r\nНиколай Петков – фермер от с. Каран Върбовка\r\n\r\nД-р Стойчо Данчев - фермер от с.Момчиловци, област Смолян\r\n\r\nД-р Димитър Убидимски - фермер от гр. Разград\r\n\r\nХюсеин Салиев - фермер от с.Манастирско, община Лозница\r\n\r\nЕвгени Насев - фермер от гр. Петрич\r\n\r\nАтанас Борисов – фермер от с. Хърсово, община Разград\r\n\r\nСилвия Симеонова – фермер от гр. Разград\r\n\r\nСали Сали – фермер от с. Голям извор, община Разград\r\n\r\n\r\n\r\n
  • D
    От няколко дни в сайта на ДФЗ са пуснали уведомителни писма.Оказва че в Родопите не само че 90% от бенефициентите са отрязани тотално от пасища,от там и от необлагодетелствени райони ,а и на почти всички са наложени доста солени санкции.След тежката зима това ще ни довърши.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

P

Увеличение на осигурителния доход на 2022 на ЗП

аграр философ: Целта им никога не е била да събират приходи за бюджета, а да разкарат малките от баницата...

297 1
Ц

Гъбарник

Цецо: Другото което искам да попитам е от една торба вярно ли е че излизат от 2 до 3 реколти

397 4
D

Кой трябва да се сигнализира за неидентифицираните животни?

Кой трябва да се сигнализира, за да се вземат навреме адекватни мерки, когато има неидент...

875 0
C

Държавата да поеме разходите за заплати и осигуровки, данъци

cenko: Като се замисля, наистина това са си чисто поемане на разходи за заплати и осигуровки ......

1758 2
A

Градушки - До 90 ст./дка такса ще плащат фермерите за противоградова защита!

htz180limited: Нищо догодина ще си платиш по 1 лв на декър (покрива няма да го плащаш.Покривите и бетонни...

2403 4