за застраховки НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ финансирани от ДФЗ..

  • K
    Д Ъ Р Ж А В Н А П О М О Щrn rn„ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ” ПРЕЗ 2010 -2013Г.( ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ)rnrnІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯrnrnrn1. Правно основаниеrnrn1.1 Чл. 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1857/2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент /ЕО/ № 70 / 2001 г.rn1.2. Чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, букви “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).rn1.3. Решение на Управителния съвет /Протокол № 2/ от 25.03.2010 г., Държавен фонд ”Земеделие”.rnrn2. Целта на помощта rnrn Насърчаване на малки и средни предприятия в растениевъдството от сектор „Плодове и зеленчуци” за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.rnrn3. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски производители от сектор „ПЛОДОВЕ и ЗЕЛЕНЧУЦИ” при застраховане на земеделска продукция. rnrn4. Ползвателиrnrn 4.1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството (земеделски производители), отговарящи на следните условия:rn- Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ бр. 10 от 1999 г.);rn- Да отговарят на дефиницията за малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия;rn- Да нямат изискуеми задължения към Фонда;rn- Да нямат публични задължения към държавния бюджет; rn- Да са производители, отглеждащи овощни и/или зеленчукови култури.rnrn4.2. Бенефициенти на помощта не могат да бъдат земеделски производители отглеждащи:rn- овощни култури под 5 дка и срок на експлоатация на насажденията над 20 години;rn- зеленчукови култури отглеждани в оранжерии под 1 дка;rn- зеленчукови култури под 3 дка.rnrn4.3. Подпомагат се земеделски производители, отглеждащи овощни и зеленчукови култури за застраховане на селскостопанска продукция срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия:rn а) градушка;rnб) проливен дъжд;rnв) наводнение;rnг) буря;rnд) осланяване;rn rn4.4. Подпомагането обхваща застраховане на следните видове култури:rn rn - А) Овощни:rn- Семкови rn- Костилкови rn- Ягодоплодни rn- Черупкови rn- Южни rn- Десертно грозде.rnrnБ) Зеленчукови:rn- Полски rn- Оранжерийни.rnrn5. Приемливи разходи: rnrn5.1.Помощта покрива загуби при застрахователна тарифа до 6% и при допустим максимален размер на застрахователната премия – 30 лв./дка. Разликите над тези параметри се поемат от земеделския производител.rnrn5.2. Съфинансира се 80% от размера на застрахователната премия, заплащана по застрахователни договори в случаите, когато в полицата се посочва, че застраховката покрива само загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител.rn rn5.3. Съфинансира се 50% от застрахователната премия, ако в полицата е посочено, че застраховката покрива природни бедствия и други загуби причинени от климатични събития.rn ... За повече разяснения, и съдействие при сключване на застраховките, пишете лично съобщение или звънете на тел 0878299413.
  • K
    Вече е в сила нова схема за съфинансиране на застраховките на плодове и зеленчуци.ДФЗ ще поема 65% от премиите по застраховките.
  • K
    Линията на ДФЗ вече е отворена! Тази година няма да има пари за ракети за борба с градушката.Възползвайте се от европейските пари за застраховане

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

213 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

294 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

144 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

286 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

703 0