Данъчни и осигурителни задължения за земеделските производители

  • Тъй като често немалко земеделски производители се лутат и не знаят какво трябва да направят за своите данъчни и осигурителни задължения, ето малко полезна (надявам се) информация : Като начало ще припомним, че регистрирани земеделски производители са физически лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по реда на Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Те подлежат на регистрация в регистър БУЛСТАТ с 10-значен идентификационен код, съвпадащ с тяхното ЕГН. Данъчно облагане Независимо от данъчните преференции за освобождаване от данък върху доходите на земеделските производители - физически лица, те трябва да декларират доходите си, получени през годината. Годишната данъчна декларация за 2008 г. се подава в срок до 30 април 2009 г. Лицата, регистрирани като земеделски производители, ако извършват единствено земеделска дейност, не определят окончателен размер на осигурителния си доход за тази дейност. Тези лица не попълват таблици 1 и 2 на справката за определяне окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация. Регистрация по ЗДДС Продажбите на непреработена растителна и животинска продукция формират облагаем оборот по смисъла на ЗДДС. Задължение за регистрация възниква, когато лицето достигне облагаем оборот над 50 000 лева за последните 12 месеца преди текущия. Ако земеделските производители са регистрирани по Търговския закон, те следва да регистрират и отчитат продажбите си чрез издаване на касова бележка от фискално устройство. Осигуряване Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на дейността на земеделските производители се установява с декларация по утвърден образец. Подава се в ТД на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството и се подписва от самоосигуряващото се лице. Видът на осигуряването се определя със същата декларация. Социално осигуряване Земеделските производители задължително се самоосигуряват за пенсия. Срещу малко по-висока вноска те могат да придобият право и на болнични. За 2009 г. земеделските производители дължат авансово осигурителни вноски върху избран месечен доход между 130 и 2 000 лв. Производители, които упражняват само земеделска дейност, могат да внасят осигуровките си върху доход от 65 лв. Размерът на вноските за 2009г. е: - за родените преди 1 януари 1960 г. - 18 на сто за фонд „Пенсии” с право на болнични - 21.5% - за родените след 31 декември 1959 г. - 13 на сто за фонд „Пенсии” с право на болнични - 16.5 % и още 5 на сто за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. На земеделски производители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за пенсия, е дадена възможност да внесат дължимите осигуровки за 2008 г. безлихвено до 31 март 2009 г. Здравно осигуряване Регистрираните земеделски производители внасят ежемесечно здравна вноска върху избрания доход до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Размерът на здравноосигурителната вноска за 2009г. е 8 на сто. Подаване на данни Ежемесечното подаване на данни се извършва с Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице”. Тя се подава не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски. По свое желание земеделските производители могат да подадат еднократно Декларация обр.№1 в случай, че са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии”. Такава еднократна декларация може да се подаде до 20 февруари 2009 г. с данните за януари. Декларация образец 6 се подава в ТД на НАП еднократно до 30 април 2009 г. за дължимите осигурителни вноски за 2008 г. Декларациите се подават с приемо-предавателен протокол, подписан от лицето.
  • забравих да добавя, че е получил и субсидия за изграждане на напоителна система и ограждане на лозовите масиви около 26000лв. и субсидия около 600лв за обработваните декари земя
  • РЕГИСТРИРАНО ФЛ КАТО ЗП, ИМА И РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС, ОТГЛЕЖДАщ ЛОЗОВИ МАСИВИ КАКВИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ТРЯБВА ДА ВНАСЯ, АКО СЕ ОСИГУРЯВА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР И ОСВЕН ЧЕ ПРОДАВА ГРОЗДЕ, ПРОДАВА И ПРЕРАБОТЕНА ПРОДУКЦИЯ - ВИНО???
  • Субсидиите, които получават ЗП по линията на ЕФ и НД сами по себе си не подлежат на облагане с данъци. Облагат се доходите и печалбите от стопанската им дейност, в чието формиране като приход участват и получаваните плащания. Но сами по себе си регистрираните ЗП се делят на: ЗП - юридическо лице; ЗП - физическо лице; ЗП - физическо лице, занимаващо се единствено със земеделска дейност; ЗП - само на непреработена растителна и животинска продукция, и въз основа на това има различия в изискването за осигуряване. Вие си уточнете как сте регистрирани и проверете конкретните изисквания.
  • на мен не ми е ясно дали получените субсидии през годината влизат в облагаемия оборот от дейността на стопанството ?

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта