‘Предприемчиви’ арендатори

 • K
  Имамземя която не обработвам и \\\"предприемчиви\\\" зърно производители са я изорали без да ме питат. Когато се срещнах с тях и им казах че не желая да ми орът земята и не я давам под аренда те ми заявиха, че в такъв случаи няма да я заявяват за субсидии. В което силно се съмнявам, както и ми казаха познати които са препатили тяхна земя са я орали а на следващата година са я и засяли, въпреки че и те са против.\r\nТа въпросът ми е каде трябва да отида за да проверя дали земята е заявена за субсидии и ако е какво трябва да направя?\r\nВ наредбите е описано, че за да се заяви една земя трябва да се представят документи или договор за аренда, каквито те не притежават, но познати фермери които заявяват земи казват че при заявяване не се изискват тези документи.\r\nБлагодаря Ви предварително!
 • C
  въпроса е- ако собственика на земята и арендатора са се разбрали по-между си , собственика я очертава а арендатора я обработва и участва по някоя програма , нарушение ли е и от чия страна
 • A
  Колеги GNL и Chavdarche това с очертаването ще свърши работа, но следващата стопанска година. А за тази в която вече е засято това не може да стане, защото всичко вече е разпределено и очевидно не е подал декларация,по чл 69 че ще си обработва земята сам- в реалните и граници Той ако беше нямаше да има казус. Белите петна са си Бели и няма как да станат "цветни". Аз давам решение на нещата за сега за догодина трябва да се кара по каналният ред. Тоест да се подаде декларация по образец ( тази година срока е удължен до 31 юли) която ще важи за следващата стопанска година.И чак догодина може да се очертава
 • I
  Христос Воскресе, колега! Сега на вашият въпрос - 1. Можете да проверите дали земята Ви е очертана в Общинската земеделска служба, където се намира земята Ви - отивате с нотариален акт и Ви правят справка. 2. Ако Вие нямате сключен договор с никого земята ви се води т.нар. бяло петно и се разпределя между арендаторите и след това Вие си получавате рентата от Общината, където своевременно арендаторите са я платили по цена определена от Общинската служба.
 • C
  колеги , виждам че сте в час и искам да ви попитам - има ли проблем ако арендатора участва по дадена програма а собственика си очертава имота , при положение че са се разбрали по между си. по - точно има ли някакво нарушение или това е позволено, зашото аз искам да съм коректен
 • C
  браво , наи- точния отговор е да си очертаеш имота и тогава да го видиме некоректния арендатор дали ще го заболи или просто деиствително му се работи
 • K
  Да съветът Ви да заявя моят имот за субсидя е доста правилен като се замисля, с един недостатък, че в продължение на 5 г. трябва да го заявявам и да мисля какво да го обрабатвам за да ми е най-удобно на мен. И може би по този начин ще му го върна по-по гадничък начин. Но ще по-умувам малко и ще преценя в последствие.
 • G
  Хубав въпрос и много широко изложени отговори Ако на мен ми се случи същия казус - да ида и да видя моя нива (за която имам документи) да е обработена от някой когото не съм му разрешил - просто ще ида в ДФЗ и ще я декларирам като обработваема от мен по СЕП После естествено ще дойде писмо за застъпване - ама аз си подавам документа че нивара е моя (да видим какво ще подаде некоректния предприемач) и той ще трябва да доказва че няма сестра Къде ти ще ходиш да се разправяш с общини да плащаш на адвокати и т.н.т. "Колегата" нека си прибере посева, освен ако наистина не ми е била нужна нивата за пасище (тогава може и за силаж да я прибереш някоя нощ )
 • M
  Благодаря... Не исках да конкретизирам проблемите си, пък и не се налага... Известна съм като голям инат и като човек, който си търси правата... Наследник съм и обработвам около 100 дка земя, така че - не става въпрос за безстопанствени площи... Има определени житни култури (овес, ечемик) и фуражни смески (грахово-житна; фий и т.н.), които се засяват напролет... На кой ще му е приятно да отиде до нивата си с дискова брана, за да сее грахово-овесена смес за силаж; а да завари братила и наторена нива ))) Както и да е, посъветваха ме да силажирам неизкласила пшеница, вместо да правя разходи за дисковане и сеитба... Макар че не знам с какви качества ще е силажа...
 • K
  Благодаря на Атанас за точният отговор, ще се възползвам от членовете, които сте посочили. А Рики мога и да ви пиша на лично съобщения. Но искам да спомена както на теп така и на Миро, че има все още време да се оправя с този тарикат, както в съда така и доколкото знам все още има време да се заявяват площи и аз мога да отида лично да заявя имата си като угър, защото съм единствен собственик на земята с нотариален акт. Да като я заявя ще трабва да подпиша и декларация че в продължение на пет години аз да я обработвам или от мое име ще я дам на някои от дребните стопани да я обработва, защото те се човеци с главно Ч. А що се отнася до "гплемите риби" смятам че и аз не съм от малките въпреки че задавам елементарни въпроси по отношения на моят случай. И както Миро казва да дам земята на някоя голяма риба и тя да се разбере с него за да му плаща само защото минава покраи имота, това вероятно с помоща на адвокат мога да го направя и аз на мен да си плащя. И не заради това да получавам някакви пари, а защото се прави както писах на "тарикат", а сумите които евентуално мога да взема от него макар и малки ще ги предоставя на местният дом за сираци. Но щом съм му казал да не пипа няма да ми пима имота. Разбира се ако не го аз заявя за следващата година ще трябва да съм по сериозен и да постъпя какро ми писа някои от вас по горе до подам заявление или там както се казва по член 92. Но както ми писаха Миро и Рики че просто е късно и не мога да направя нищо не зъм сагласен защото ако законово не мога в момента да направя нищо и както споменахте че те имат много методи да се измъкнат, така и аз имам друк метот освен законови. Та нали и аз се смятам за голяма риба макар и да не го показвам, вярно идва един голям християнски празник но да ми простава госпот, но стози тарикат мога да се оправ и по другият начин та да се яуди от каде му е дошло! п.с. вярно ината си е инат! Хаиде стига съм ви занимавал с моите неща! Пожелавам на всички християни весел великден!
 • A
  Кьосев, Миро е прав земята трябва да се работи не да стои бурени, защото те пречат на доброто земеделие. Колежке Монева трябва да различаваме безстопанственост и доброто стопанисване. Ако сме добри стопани, работим си земята, декларираме, че я обработваме, прилагаме грижи като добри стопани и всички санитарно хигиенни изисквания и прочие и въпреки това някой БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ дойде и ни я изоре тогава решението на нещата е в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) По искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър. (2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. (3) Заповедта на кмета се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Националната полиция. (4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Земите от общинския поземлен фонд се изземват от лицата, които ги ползват без правно основание, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Лицата, отстранени от ползването на имота по този ред, нямат право на обезщетение. (6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В тридневен срок от датата на издаване на заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение. (7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Условията по ал. 6 се посочват в заповедта по ал. 1. (8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В случаите на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд заповедта по ал. 1 се издава от директора на областната дирекция "Земеделие". Сумите по ал. 6 се превеждат по сметка на Министерството на земеделието и храните. (9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се внасят в бюджета на общината.
 • M
  Кьосев,ако имаш време и нерви за губене,пробвай да се разбереш с бюрокрацията,но от опит ти казвам,че шансът ти е малък.Ако ти се губят и пари,наеми си адвокат,накрая ще е танто за кукуригу,но поне ще си борец за правда. На твое място щях да си намеря арендатор,който ми харесва как работи и плаща,и да говоря с него-има ли интерес,няма ли.И с него ще решим какво да правим.Дали той ще се разбере със "селския тарикат" за някаква компенсация и ще поеме оттук нататък нещата или ще направи стабилен договор с теб от следващата стопанска година,а за тази година ще вземеш каквото всички арендодатели на "тариката".Да си мислил по-рано. Ако няма "коректен'за тебе,търси купувач за земята си.Така хем взимаш сума наведнъж,хем нямаш грижа за аренди и данъци. Но да оставиш необработваемо парче земя сред обработвани парцели,това е лошо и вредно за обработваните ниви.Хората се хранят от реколта,не от инати.Трябва да ти е ясно,че по един или друг начин,нивата ти ще се обработи.Приеми го и гледай да се възползваш от имота си.
 • R
  Кьосев , изпрати ми на ЛС тел за връзка , че ми е по-лесно да ти кажа от къде какво трябва да вземеш и провериш , отколкото да пиша сега още половин час /най-малко/ . Но не забравяй и един друг много съществен момент: ако т.н. Ви 'собствени земи' са придобити по ЗСПЗЗ - т.е. със 'скица и решение' , а не с нотариален акт за покупко-продажба , то неминуемо освен теб има и други съсобственици , които не само че могат , но имат и пълното право да ползуват тяхната си идеална част и те да са я предоставили за обработка . Ако и са получавали рентата за целият имот , то тогава трябва да се уточняваш с тях. Но понеже станаха много "ако" , "ако"... и само гадаем как е и изброяваме различни варианти за конкретният случай /а те са и много повече/ - ... Затова просто ми напиши на лични съобщения как и кога ще се чуем
 • S
  Г-н kjosev, държавата е създадена за да защитава интересите на всички свои граждани. В нормалните държави тя пази по-слабите от своеволията на по-силните. У нас разбира се, не е така. Тук силният е винаги прав. Затова много се съмнявам, че ще успееш да постигнеш нещо. Пък и един по-горе вече спомена, че си имат методи за справяне с такива ^лоши стопани^. Големите в бранша обаче забравят, че има големи риби, но има и по-големи. Един мой познат си реши проблема, като си продаде земята на една по-голяма риба. Сега предишният му арендатор плаща само за това, че минава покрай земята му.
 • M
  Аз съм собственик и стопанисвам земята си... семейството отглежда и животни... какъв ще да е коментара, ако оставиш земя за ливада, а някой отиде и я изоре, засее; декларира по СЕПП, и на всичко отгоре публично те унижава...Вече втора година ми се случва; но и не само на мен, а и на доста мои съселяни... Вече оправданието "станала е грешка", май не върви... ще се наложи да стигнем до съд, щом местните власти са ))) "безсилни" )))))))))))))))))))
 • K
  Благодаря на всички за бързите и изчерпателни отговори! Ще се възползвам от цените Ви съвети и ше се погрижа да стана добър стопанин на имота си. А този, които ми изора имото ме ядоса здраво, защото и миналата година го беше изорал и му направих забелешка за напред да не обработва моето място, но сега пак го е изорал и аз започвам да се дразня по-скоро от факта че като не предприемам нищо друго освен, че го предупреждавам той ме смята за "слаба ракия" и вероятно си мисли че след като не отивам предприемам нещата за които Вие казвате ще му се размине само с моето мрънкане, и именно това ме дразни. От друга страна когато ходих миналата година в поземлена комисия в Благоевград за да проверя дали имота ми е заявен от въпросният фермер, те ми заявиха че не могат да ми отговорят на този въпрос с довода че те не водят такава статистика и ме пратиха в Разплащателна агенция, за където признавам не отделих време да отида. Но от това което ми казвате за белите петна и тн. разбирам че от поземлена комисия в общината са ме преметнали и най добре е да се консултирам с адвокат, за да му покажа на въпросният, както ми писахте, агробизнесмен, че не е хубаво да ме мисли за булък, не че се е обогатил от субсидията за моят имот или ас съм пропуснал да взема, кой знае какво от него, но не обичам да ми газят мнението, казал съм му да не оре, а той оре, това за мен си е гавра с мен. Затова аз ще трябва да му го върна в съда. Благодаря Ви още веднъш за цените съвети! Весел великден от мен!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

210 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

290 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

140 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

284 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

700 0