Учредяване на Асоциация на козевъдите и овцевъдите - най-нови моменти

 • F
  Тази тема я пускам защото предната е прекалено размита. Моля тук да пишат единствено хора които имат идеи и предложения (без тъпи въпроси и заяждания)\r\n\r\nТа така вече стигнахме до първоначалното ниво благодарение на pipeli_ivo:\r\n\r\n\r\nЕТО УСТЪВ КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА КОРЕКЦИИ СЛЕД ПРЕДЛОЖЕНИЯУстав на СОКБ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУ С Т А В\r\n\r\nНА \r\n\r\nСДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ\r\n\r\n‘’СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ’’\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nI. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ\r\n\r\n1. Сдружение с нестопанска цел \\\"СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ\\\", което се изписва и на латиница BULGARIAN ASSOCIATION OF SHEEP AND GOAT-BREEDERS , наричано оттук нататък в настоящият Устав само СДРУЖЕНИЕТО, е самостоятелно юридическо лице.\r\n\r\n2. СДРУЖЕНИЕТО е организация, учредена за осъществяване на дейност в частна полза.\r\n\r\n3. СДРУЖЕНИЕТО е независима гражданска неполитическа организация.\r\n\r\n4. Правният статус и дейността на СДРУЖЕНИЕТО се определя от разпоредбите на настоящият Устав, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), от законите на Република България и на международните договори, по които Република България е страна.\r\n\r\n5. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е град …………………………………... \r\n6. СДРУЖЕНИЕТО има свой печат и банкова сметка.\r\n\r\n\r\nI I. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ -СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ\r\n\r\n7. Целите и Приоритетите на СДРУЖЕНИЕТО са:\r\nа) представляването, подпомагането и насърчаването на овцевъдите и козевъдите на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации както и пред институциите на Европейския Съюз;\r\nб) Да събира, обобщава и предоставя на своите членове полезна стопанска, техническа и финансова информация;\r\nв) подпомагането развитието на ефективно и конкурентно производство в сектор месо и мляко, чрез подобряване на пазарната инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители в сектор овцевъдство и козевъдство;. \r\nг) съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др; \r\nд)Да популяризира възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови връзки с потенциални партньори от страната и чужбина;\r\nе)Да издига престижа на бранша пред обществото чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в сектора;\r\nж)Да съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове във връзка с въвеждане на новите изисквания чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми;\r\nз)Да работи за създаване на проекти за международно сътрудничество и развитие на отношенията в неправителствения сектор;\r\nи)Да ускори процеса на адаптиране на сектора към изискванията и стандартите на ЕС, като популяризира нормативната база и информира превантивно своите членове за възможните изменения на съществуващите норми.\r\n\r\n\r\n8. Средствата за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО са:\r\nа) изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове , отнасящи се до дейността на земеделските производители в сектора;\r\nб) информационно осигуряване по въпроси на национални и европейски програми в областта на овцевъдството и козевъдството;\r\nв) анализиране и обобщаване на данни по процесите и тенденциите в сектор месо и мляко;\r\nг) разработване и предоставяне на държавните и общински органи предложения, анализи, експертизи и др., които се отнасят до развитието на овцевъдството и козевъдството;\r\nд) организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на земеделски производители при спазване на действащите нормативни актове;\r\nе) участване в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите от сектора, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти;\r\nж) организиране конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други форуми;\r\nз) консултиране както на български, така и на международни правителствени и неправителствени организации, потенциални инвеститори в Република България, като подготвя анализи, води делови преговори и други;\r\nи) съдействане за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;\r\nй) съдействане на асоциираните членове на СДРУЖЕНИЕТО при съдебни спорове, с оглед защитата на техните законни интереси;\r\nк) установяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни организации;\r\nл) участване в национални и в международни проекти и програми;\r\nм) организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО;\r\n\r\n9. Предметът на основна дейност на СДРУЖЕНИЕТО е: съдействие на овцевъдите и козевъдите на територията на Република България, с оглед издигане техния престиж и икономически възход.\r\nДейността на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България.\r\n9.\\\"а\\\". СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност. \r\n\r\n\r\nIII. ИМУЩЕСТВО\r\n\r\n10. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични влогове, обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на идеалната цел на СДРУЖЕНИЕТО.\r\n\r\n11. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира на доброволни начала от членовете му, както и от други физически и юридически лица чрез:\r\nа) годишен членски внос, определен по размер от Управителния съвет;\r\nб) дарения, спонсорства и завещания;\r\nв) прехвърляне на права и вземания;\r\nг) лихви по парични средства и депозити.\r\n\r\n\r\nIV. ЧЛЕНСТВО\r\n\r\n12. За членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да се приемат юридически и физически лица, извършващи земеделска или свързана с нея дейност на територията на Република България, в т.ч. и регистрираните като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и приемащи настоящия Устав и желаещи да работят за постигането на целите на СДРУЖЕНИЕТО. \r\n13. Кандидатът за член на СДРУЖЕНИЕТО подава писмена молба до Управителния съвет /УС/, който се произнася с решение в 14 /четиринадесет/ дневен срок. Решението се съобщава на молителя.\r\n\r\n14. Членството възниква от момента на вземането на решението за приемане от УС. Решението се вписва в протоколната книга на УС, а името на новоприетия член - в книгата (прошнурована и подпечатена с печата на СДРУЖЕНИЕТО) на членовете на СДРУЖЕНИЕТО.\r\n\r\n15. В СДРУЖЕНИЕТО могат да членуват и лица, извън тези по чл. 12, които съдействуват за постигане на целите й и за изпълнение на нейните задачи.\r\n16. Членуването в сдружението е доброволно Всеки член има право:\r\nа) да избира и бъде избиран за член на Общото събрание /ОС/ на СДРУЖЕНИЕТО\r\nб) да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО, свободно да прави предложения и да изразява мнението си;\r\nв) да участва и се ползва от всички мероприятия, организирани от СДРУЖЕНИЕТО.\r\nЧленските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму.\r\n17. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:\r\n1. доброволно след подаване на писмена молба до УС или \r\n2. по решение на ОС за изключване. Изключването се прилага като дисциплинарна мярка при грубо нарушаване на разпоредбите на Устава, при неплащане на дължимия членски внос за повече от две поредни години, както и при всички случаи на незаинтересованост и невземане на участие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО.\r\n\r\n\r\nV. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ\r\n\r\n18. (1) На основание чл. 24 от ЗЮЛНЦ, се определят следните органи на управление на СДРУЖЕНИЕТО:\r\nØ Общо събрание /ОС/\r\nØ Управителен съвет /УС/\r\nØ Председател на УС\r\n\r\n\r\n\r\nА) ОБЩО СЪБРАНИЕ\r\n\r\n19. Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който представлява интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на СДРУЖЕНИЕТО. \r\n20. Възпрепятстваният да участва лично може да изрази писмено становището и волята си по дискутираните въпроси, като го предаде на Председателя на УС.\r\n21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.\r\n(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.\r\n(3) Поканата се обнародва в \\\"Държавен вестник\\\" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.\r\n\r\n22. ОС има следните правомощия:\r\nа) приема, изменя и допълва Устава;\r\nб) взема решение за прекратяване, реорганизиране, сливане на СДРУЖЕНИЕТО;\r\nв) избира и освобождава членовете на УС;\r\nг) приема отчета на УС и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;\r\nд) изключва членовете на СДРУЖЕНИЕТО в случаите на чл. 18, т. 2;\r\nе) взема решение за откриване на клонове на СДРУЖЕНИЕТО, както и избирането и освобождаването на техния Управител.\r\n\r\nРешенията по т. \\\"а\\\" и т. \\\"б\\\" се приемат с мнозинство 2/3, а останалите решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.\r\n\r\n23. ОС е редовно, ако в него присъстват най-малко половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. Ако няма необходимия кворум събранието се отлага с един час и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят.\r\n\r\n24. (1) В ОС всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.\r\n(2) По въпроси, които не са били предварително вписани в Дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. \r\n\r\nБ) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ\r\n\r\n25. УС е управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който действа в съответствие с разпоредбите на Закона, настоящия Устав и решенията на ОС. УС взема решения за конкретните мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО.\r\n\r\n26. (1) УС се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. \r\n(2) УС се избира за срок от 5 /пет/ години.\r\n\r\n27. УС провежда заседанията си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Същите са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете на УС. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.\r\n28. Не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на УС същият избира новия състав на УС, като член на УС не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата, освен с решение на ОС на СДРУЖЕНИЕТО.\r\n29. Управителният съвет:\r\n1) представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;\r\n2) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;\r\n3) взема решения за разпореждане с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава;\r\n4) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;\r\n5) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;\r\n6) определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, и носи отговорност за това;\r\n7) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;\r\n8) избира измежду членовете си Председател;\r\n9) избира национален координатор и регионални координатори на СДРУЖЕНИЕТО.\r\n10) взема решения относно размера на годишния членски внос.\r\n\r\n\r\nВ) ПРЕДСЕДАТЕЛ\r\n\r\n30. (1) Председателя на УС представлява СДРУЖЕНИЕТО пред всички държавни органи и институции, обществени организации, физически и юридически лица в страната и чужбина, ръководи текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО. В отсъствието на Председателя неговите функции се изпълняват от посочен от него друг член на УС.\r\n\r\n\r\nVI. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ\r\n\r\n31. СДРУЖЕНИЕТО се създава за неопределен срок.\r\nСъщото може да бъде прекратено по решение на ОС, взето по определения от Устава ред.\r\n\r\n32. При ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО имуществото, останало след удовлетворяването на всички кредитори, се предоставя на организации със същите или близки до целите на СДРУЖЕНИЕТО, по решение на ликвидатора.\r\n\r\n\r\nVII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ\r\n\r\n33. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО може да участва и в други граждански организации, стига целите им да не са в противоречие с настоящия Устав.\r\n\r\n34. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, други разпоредби в законодателството на Република България относно Сдруженията с нестопанска цел и други нормативни актове в областта на медиацията.\r\n\r\n35. Настоящият Устав се прие на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел \\\"СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ\\\", проведено на , …………………………………………. \r\n\r\n\r\n\r\nFerma_kozi:\r\nПрекрасно! \r\nМного добра работа \r\n\r\nСамо няколко дребни забележчици и предложения:\r\n1.\\\"и) съдействане за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;\\\" \r\n2.Освен ОС, УС, и ПУС трябва задължително да има и КС (Контролен Съвет) \r\n\r\nСега трябва да уточним:\r\n1. Какъв ще е размера на членския внос,за какво ще се използва той (дайте предложения за да се определи каква сума ще ни трябва и какъв да е размера) \r\n2.Къде ще е седалището на сдружението трябва да е най-удобно за всички и в същото време да е собственост на някой за да се избегнат проблеми (бих ви предложил нашата ферма но предполагам,че няма да е удобно за всички) така,че дайте предложение.\r\n3.Кои ще са ни първите реално изпълними цели които ще осъществим още в началото?\r\n4.Кога ще е датата на уредителното събрание?
 • K
  става отдолу нагоре. в нашия случай - от регионално към национално представителство. присъствах на учредяването на една доста сериозна организация, която обаче още в зародиша си беше сакато създадена и в момента не зная дали функционира. голямата грешка беше, че се свика и учреди изведнъж една национална структура, която нямаше как да обхване всички региони или поне да има представители от всички региони. една от най-спешните задачи на тази организация беше създаването на регионални структури. не съм сигурен дали някой работи по тази задача. националното представителство може да се случи само, когато имаш силни, макар и неголеми местни структури. тогава може да претендираш, че си помислил за интересите на всички, които те познават. иначе остава една анонимна организация с известен само на себе си водач. имаме една национална асоциация с известния на всички синаб ага. само, че членовете му не знаят че членуват при него. пък и той не знае кои точно и къде са му членовете. не се събира първо генерален щаб, а после армия - първо са нужни редниците, те сами ще покажат командирите си.
 • M
  Тука,нещо не е както трябва да е.Или някой не е разбрал,какви са целите на една развъдна асоциация,или не е запознат,че развъдна асоциация вече (от много години)си имаме.Съвсем различно е,ако някой се заеме да създава асоциация на производителите да кажем на козе мляко,или ярешко месо и т.н.
 • Майчице мила, какво чудо е в този форум ! Като ви чета постовете, все повече се уверявам, че никога няма да я създадете тази асоциация. Аз не съм животновъд, но по стечение на обстоятелствата участвах в учредяване на подобно сдружение. Сега ще ви кажа как стана: 1.Някой се сети, че може да се сдружим. Обади се на всички, чиито телефони знаеше. Те от своя страна на други. Понеже кръга все още беше малък, потърсиха информация там, където я имаше, за други колеги. И прозвъниха и тях. 2.Веднага се насрочи среща в централната част на България, за да бъде удобно на всички от всички краища на страната. Уговорено беше домакинство от симпатизанти на идеята - безплатно, защото трудно може да се организира подобно нещо между непознати. 3.На срещата казахме проблемите си. Оказа се, че има много общи, но и доста специфични. Решихме, че ще се сдружаваме. Насрочихме ориентировъчна дата и натоварихме няколко ентусиасти да изготвят примерен Устав. Разменихме си телефони и мейли и се разделихме. 4.В продължение на месец траеше подготовка. Междувременно по електронната поща вървеше непрекъснато информация кой какво е свършил, какво не може да свърши и кой се наема да помогне. Отново по мейла се насрочи дата и място за учредително събрание, както и номинирани членове на УС чрез лични и обществени дискусии отново чрез мейли. 5.Направихме учредително събрание, избрахме УС, който леко се различаваше от номинациите. Решихме каква ще е встъпителната вноска и членския внос. Аз бях един от най-малките производители и щях да бъда облагодетелстван, ако се изчисляваше членския внос според икономическата мощ на всеки член. Но настоях всички да плащат еднакво, защото иначе дрязгите щяха да бъдат неминуеми. Днес асоциацията работи доста добре. Броят на членовете се е увеличил повече от двойно спрямо 25-те учредители и продължават да идват желаещи да членуват. Не мога да ви давам съвети какво да направите, какъв трябва да бъде членския ви внос, какви цели ще гоните. Но ще ви посъветвам да се поставяте на мястото на другите членове, когато предлагате нещо. Защото това може да е добро за вас и абсолютно неприемливо за други ваши колеги. Или ще сте едно цяло, което прави неща, които са в полза на всички или някои членове и няма да бъде ущърб на никой друг ваш член, или няма да просъществауте, дори и да се учредите. Ако съм Ви досадил, моля да ме извините !
 • Е,не така!
 • такали
 • защо така
 • Додунчев, Аз внимателно помислих за тези хора, бих казал дори много внимателно, в следствие на което ги съветвам да не започват по начинът, по който 90% са решили. Може да се направи нещо, но няма как да стане, защото трябва да се промени мисленето на хората в бранша, а това е невъзможно. Вероятно следващите поколения.
 • M
  То точно това е целта, новите фермери да се обезкоружат а старите да фалират. Лошото е че не правим ништо с което да се противопоставим, всеки гледа себе си и се мисле че че той ще мине между капките за сметка на другите, но не е така.
 • D
  Но помислете малко и за Хората които тепърва ще започват да се занимават с това нека не бъдат обезкуражавани от Бюрокращини
 • 1. Има ли целенасочена държавна политика в България по отношение на козевъдството и ако има кои са селекционните критерии? 2. Кои породи са интродуцирани в ЯВаша помощ и къде се намират животните сега? 3. Отглеждали ли сте някога кози? Това не разбрах, че е до мене. 1. Вероятно държавата няма политика по козевъдството, не съм се интересувал специално. 2. С моя помощ не са интродусирани никакви породи, защото никой не е искал това от мене, а и не бих го направил като помощ, само срещу заплащане. 3. Никога не съм отглеждал кози и не смятам да го правя, както и никога не съм снасял яйца, а съм печелил от продажбата сравнително добре. Преди няколко години почетен председател на бразилската асоциация на производителите на дюшеци беше Пеле и се мъдреше на големи снимки във всички магазини. Сигурен съм, че през живота си не е ушил и един тюфлек, но името му даде достатъчно за налагане на бразилското производство пред вносното. Според вас какъв щеше да е ефекта, ако лицето на бразилските тюфлеци беше най-големият им майстор? Ще ви светна - никакъв! Проблемът на обсолютно всички асоциации в България е, че те са асоциации на производителите, в случая на козарите, но целта им не е да се отглеждат кози, а да се продава на сметка продукцията им. Т.е. едно ръководство от козари не върши никаква работа, трябват търговци, трябват хора, които да са лице на тази асоциация, достатъчно познати в обществото, че самото им име да е реклама. Другото съм го писал. Ако аз строя няма да се сдружавам с други строители на непродадени апартаменти, а с хора, които могат да ги продадат, пък те като ги продадат ние си зваем как да построим нови.
 • K
  идеята е страхотна. но, всъщност логично е да започне структуриране на подобна организация от регионална към национална. примери има достатъчно, че така е по-устойчива организацията. бавно става - наистина, но хората вече са узрели и мисля, че просто някой трябва за малко да зареже стопанството си и да тръгне по места, за да разговаря с хората. браншовия интерес сега е по-силен и по-важен от далекосрочния - развъден. самия аз се занимавам с развъждане и, макар да не ми харесва, зная, че икономическия интерес води до други по-бързи и спасителни решения. внимателно изчетох устава, както сте го представили в началото. добър е като за старт. но, повярвай - има много работа да бъде свършена, докато хората се убедят, че съединението прави силата. а, темата за развъждането и селекцията не стои на дненвен ред в тази дискусия.
 • M
  Докторе, Иванов още обмисля отговора. А иначе жалко за хубавата идея която имахме, но аз не губя надежда, рано или късно ще узреем за такова нещо.
 • Здравейте, Независимо, че сте анонимен искам да Ви задам няколко въпроса на които ако искате отговаряйте: 1. Има ли целенасочена държавна политика в България по отношение на козевъдството и ако има кои са селекционните критерии? 2. Кои породи са интродуцирани в ЯВаша помощ и къде се намират животните сега? 3. Отглеждали ли сте някога кози? С уважение д-р Лалев e-mail [email protected]
 • Това горе е от мен. По другото за асоциацията. Някой неща са осъществими, други не. Без значение кое е осъществимо и има ли смисъл да се прави идва въпросът: Кой ще го плати? Няма как да даговорите каквито и да са цени, казвам ти го от опит. Министерството не решава нищо, освен за помощите, за да имате каквато и да е работа там, отделно, че на този дето ще се занимава с това трябва да му се плати и то здраво, защото няма човек с капацитет да го прави, който да го прави за малко пари. Цената се определя от пазара, не от министерството. Асоциациите са напълно откъснати от пазара. Какви цени ще договаряте, ако крайната цена на продукта ще е над вносната или над продукта на тези дето не са в асоциацията? Правилно е, че ще се съберете и ще направите организация за да се събира повече мляко и агнета на едно място, за това може да се поискат нещо отгоре, но не може да се налага цена. Аз тук не намерих заешки дробчета, след 5 минути на компютъра намерих в Испания, затова няма как да товарите цените извън разумните мерки, които трябва да се направят.
 • в много от исканията си от асоциацията си прав.но-има едно голямо но. ако беше прочел внимателно експозето на братята по отношение на асоциациите щеше да разбереш, че се говори за два вида асоциации. едната е развъдната-тя се занимава само със селекция, водене на родословната книга, даване съвети по селкцията, развъждането и храненето. към нея са и станциите за изкуственото осеменяване. бюджета се оформя на 50 процента от такси при търговията с разплодни животни, 35 процента от продажбата на сперма и останалото от членски внос и дарения и др. това е идеалното и работи много добре в европа. контрола на продуктивните качества се извършва от независими предприятия които само контролират продуктивността и дават резултатите на развъдните асоциации. какво е сега- асоциацията си върши сама контролите- ами тя може да си пиши всичко. и третия вид асоциации са тези за които вие искахте да направите нещо. те се занимават единствено със защита интересите на фермерите-всичко това за което говорят братята. това е-просто и работещо. ние какво направихме-по закона развъдните асоциации могат да са само по породи. в овцевъдството над 20 и някои от по 200-300 животни, каква селекция ще правиш с такава популация. необходими са поне 10000овце за да се направят всички тестове. в говедовъдството още по-лошо-три или четири черношарени асоциации които контролират 15000 крави. за да имаш производство на бици ти трябват поне 60000 контролирани крави. и идва въпроса защо ни са тези станции за изкуствено осеменяване, като не можеш да направиш нито тестаж нито нищо. всъщност защо е и държавната служба по селекция. кои ще контролира -фермерите сами трябва да контролират селекционерите. те са си дали животните, плащат членски внос, пращат такса за контрола,значи дават заплатата на селекционерите ите като видят фермерите трябва да стават прави. стига с контролни органи. асоциацията сама си поставя целите , задачите и инструментите с които ще ги изпълни. съответно и тя ще върши контрола. иванови хубаво дават примера с бразилия и австралия но за съжаление неприложим за българия. въпреки това надушили са нещо и го правят добре спаред мен-поне за това което казват във форума. колкото до парите за генофонда тази година няма да има такива така, че тез които напуснат развъдните асоциации ще докажат българския сииндром че сме там където дават прави. по отношение субсидите споделям напълно мнението на братята.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

N

Болна коза

Здравейте! Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне със съвет за да спасим жив...

109 0
В

Построяване на козарник

Здравейте, понеже увеличаваме капацитета на стопанството и ни е нужен вече голям обор с вс...

325 0
M

Колко мляко дава една коза като ббм

Nikolay: Миро , аз също обмислям този вариант , но съм в процес на развъждане на животните и засега...

806 1
С

Кaкви сa цените нa млякото в моментa и кои облaсти?

Здрaвейте колеги, кaкви сa цените нa суровото мляко и в кои облaсти, зa Ямбол и окръгa ?

816 0
В

Окозване

Здравко: Препоръчвам ти на 3-ия ден да започнеш да й даваш по-малко храна от обичайното. Нека това...

348 1