Българска Бяла Млечна коза (ББМ)- застрашена от изчезване.

 • F
  Колеги представям Ви, доклада ми относно изчезването на ББМ козите. В него е представена реалната ситуация на козевъдството в страната. \r\nДоклада е представен на НСГРЖ (Национален Съвет по Генетични Ресурси в Животновъдството) на 21.02.2012г. и беше предложен за гласуване. Към днешна дата е оформена документацията и подготвена за изпращане в Брюксел за нотификация. \r\nДо няколко месеца това ще стане факт и ББМ козите ще бъдат вписани в списъка на застрашени от изчезване видове, което ще даде възможност на всички козевъди, които развъждат чистопородни ББМ кози и имат сключен договор за селекционен контрол с асоциация, да се възползват от мярка 214 (в часта за плащане на глава за застрашени от изчезване видове - 25Е/бр. ) по този начин ще се насърчи запазването на единствената българска млечна порода кози.\r\n\r\n----------------------------------------\r\n\r\nДО \r\nПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСГРЖ И\r\nИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР\r\nНА ИАСРЖ\r\nДОЦ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ\r\n\r\n\r\nДОКЛАД\r\n\r\nДОКЛАДВА: Деан Живков Тодоров- председател на „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“\r\n\r\nОТНОСНО: Застрашително намаляващата популация на Българската Бяла Млечна порода кози.\r\n\r\n\r\nУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,\r\n\r\n През последните години козевъдството придоби голямо икономическо и социално значение за населението в нашата страна.\r\nС отглеждането на кози се ангажират в различна степен и намират препитание голям брой хора, в т. ч. безработни и социално слаби граждани. Използва се и трудът на непроизводителните членове на семействата — възрастни хора и деца. Козите силно се привързват към хората, предизвикват положителни емоции у тях и действат като антистресов фактор в напрегнатото им ежедневие.\r\nНякой от съществените предимства на козите в сравнение с другите селскостопански животни са следните:\r\n•Най-добре използват предпланинските и планински пасища, в т.ч. стръмни, трудно достъпни терени;\r\n• При едни и същи условия на 1 kg живо тегло при козите се получава 1,5 —2 пъти повече месо в сравнение с овцете, поради по-висока плодовитост. Полученото мляко превишава 10 — 20 пъти теглото им;\r\n•Те са устойчиви на хелминти и някои инфекциозни заболявания, в т.ч. и на туберкулоза;\r\n•Козите са много подходящи за личното стопанство и се отглеждат по-лесно от кравите и овцете. Moгат да се отглеждат и от хора с намалена трудоспособност.\r\n\r\n\r\nВ много от икономически развитите страни интересът към млечното козевъдство е повишен заради диетичните свойства на козето мляко. То е една алтернатива на кравето мляко при преодоляване на проблемите, свързани с млечните алергии. Преобладаваща част от козите продукти се произвеждат в екологични чисти райони.\r\nХарактерна тенденция в много развити страни е интензификацията, на млечното козевъдство, непрекъснатото намаляване на малките стада и създаването на специализирани козевъдни стопанства за производство на мляко и сирене. В Испания 32% от стадата са с 30 — 100 кози, а 22% имат над 100 кози. В страните от Европейския съюз се изпълнява специална програма за развитие на козевъдството, с важен акцент — подобряване качеството на козето мляко.\r\nВисокопродуктивно е козевъдството в Нидерландия, Норвегия, Англия, САЩ, Франция и Германия, където от специализирани млечни породи се получава над 1000 л. мляко. Козевъдството в света има добри перспективи и за по-нататъшното развитие. Те са свързани с непрекъснато увеличаващите се нужди от храна на нарастващото население на Земята и със стремежа да се използуват максимално растителните ресурси за производството на евтина и екологично чисти хранителни продукти и на ценни суровини.\r\nВ България през 1893 год. е имало 1 264 000 кози. Статистиката е регистрирала най-голям брой кози през 1911г. — 1 465 000. Впоследствие тенденцията е към намаление — до 913 000 броя 1935г., вследствие големите ограничения от горските власти на традиционно използваните горски площи за козевъдството. Обедняването на населението през Втората световна война води до нарастване на козите до 1 000 000 през 1947 г. След този период, в кооперативните стопанства козите не намериха място и към 1975 г. броят им спадна под 300 000. От началото на 80-те години започна увеличение на козите в страната. Голям принос за развитието и разпространението на породата ББМ имат създадените тогава шест племенни стопанства, които произвеждат племенни животни и благодарение на тогавашната политика, мъжки животни от тези стада са предоставяни безвъзмездно. Особено голям е ръстът им от 1990 до 2000 г. от 498 000 до над 1 000 000 . През последните години се забелязва негативна тенденция за намаляване броя на отглежданите кози в Р България, към днешна дата в страната се отглеждат общо 356 300 кози в това число най-голям брой имат местните кози 71% , второ място заемат кръстоски на местни кози с ББМ 18%, други 10% (Местна дългокосместа, Англонубийски-кръстоски, Тогенбургски-кръстоски) най-малък дял заема чистопородната БЪЛГАРСКА БЯЛА МЛЕЧНА КОЗА – 1%. \r\nВ страната има 18 млн. декара естествени ливади, мери и пасища. При катастрофалното намаляване броя на овцете и говедата много от пасищата, а вече и от естествените ливади остават неизползвани. Тези площи се превземат от папрат, храстовидна и плевелна растителност, като същевременно изменят и ботаническия си състав. Поддържането на тревостоя и продуктивността на тези земи може да се запази, ако бъдат усвоени от животновъдството, в т.ч. и от козевъството. Доказано е, че на пасище козите използват повече тревни видове в сравнение с овцете и говедата. В някои страни с козите почистват пасищата от храстовидна и плевелна растителност, неизползваема от други видове животни и подтискаща растежа на тревата. Това е рутинна практика за Нова Зеландия, Австралия, САЩ.\r\nВ същото време считаме за необходимо да посочим, че евентуалното надценяване на негативното влияние на козите върху горските площи според нас би било погрешно и неадекватно за конкретните социално-икономически условия.\r\nПодобряването на продуктивните показатели на местните кози само по пътя на храненето и начина на отглеждане не е достатъчно, а е необходимо да се съчетае с кръстосване с пръчове от високопродуктивни породи.\r\nЗа повишаване млечността и плодовитостта на местните кози след 1951г. в България започва кръстосване с млечни породи. За целта от Чехия и Германия бяха внесени саанизирани кози и пръчове. Проведеното възпроизводително кръстосване в страната, съчетано с периодично облагородително кръстосване и целенасочена племенна работа доведоха до създаването на Българска бяла млечна порода (ББМ), призната през 1992г.\r\nПородата е сравнително устойчива на неблагоприятните природо-климатични условия, добре се адаптира, което позволява нейното разпространение в цялата страна.\r\nСредното живо тегло на козите-майки е 50-60 kg, на пръчовете 70-80 kg, на козичките 45-48 kg и на пръчлетата 55-65kg.\r\nМлечността най-често е между 600 - 800 л, а процентът на мастните – 3.5% и на белтъчните вещества - 3.2%. При отделни кози млечността превишава 1000 л.\r\nСредната плодовитост на породата е 170 - 210%. Месодайността на българските бели млечни кози е по-добра от месодайността на местните кози.\r\nРазглеждайки статистическите данни на НСИ и Аграрния доклад на МЗХ за периода 1998-2011г. се забелязва трайна регресивна тенденция на намаляване броя на козите в страната.\r\n \r\n В периода 1990-2000г. 95% от козите се отглеждат в стопанства до 50 животни, а в периода 2000-2005г. стопанствата се окрупняват, като се създават фермите с промишлена насоченост. В периода 2005-2011 се наблюдава ликвидиране на ферми с повече от 100 животни. Голямото намаление на общия брой на козите доведе до много сериозни смущения на племенния фонд. През последните няколко години той е под нивото на критичния минимум. Преминаването на козевъдството в частните стопанства и прекратеното субсидиране на племенни и елитни животни от контролираната част и националния генофонд нарушиха племенната структура на породите и организацията на племенната работа. По данни от Аграрния доклад на МЗХ, през 2008 година в козевъдството ИАСРЖ работи с 2880бр. кози от Българска Бяла Млечна порода, като 592бр. са в елитните стада, а 2 288бр.- в племенните стада. По данни на зам. директора на ИПЖЗ-Троян доц. д-р Пенко Зунев чистопородните кози от породата ББМ в периода 1990-1995г. са били 22 500 през 2000г. броя им намалява до 10 000, през 2005 броя им достига 5000-6000 бр. \r\nПо данни на „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ през 2009г. в страната се отглеждаха 9 чистопородни стада с ББМ кози през 2010г. в резултат на икономическата криза бяха ликвидирани две от стадата, две продължиха работа с АРМПК, а останалите пет не пожелаха да водят селекционно-подобрителна дейност. През 2011г. асоциацията работи с четири чистопородни стада. По наши данни към днешна дата в страната се отглеждат между 2000-3000 чистопородни ББМ кози, от които асоциацията контролира 493 кози-майки. Намаляване броя на ББМ козите оказва негативно влияние върху продуктивността на цялата популация на кози в страната, видно в статистиката на Националния Статистически Институт и Аграрните доклади на МЗХ за периода 1998-2011г. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nФактори влияещи върху намаляване на популацията:\r\n\r\n1. Прекратеното субсидиране на стадата от национален генофонд и контролираната част на популацията.\r\n2. Увеличената цена на козето мляко.\r\n3. Повишените разходи за отглеждане на чистопородни разплодни животни.\r\n4. Усложнената икономическа обстановка в национален и световен мащаб.\r\n\r\nПо тези причини все повече стопани на елитни стада включени в списъка на животни от национален генофонд не отглеждат мъжки и женски разплодни животни, а ги ликвидират.\r\nПо този начин е налице рязко намаляване на популацията на чистопородни животни отговарящи както фенотипно така и по генетични заложби на БЪЛГАРСКА БЯЛА МЛЕЧНА КОЗА.\r\n\r\nВъв връзка с гореизложеното трябва да се вземат спешни и адекватни мерки за да бъде съхранена единствената българска млечна порода кози плод на дългогодишен труд и селекция, която е от национално значение.\r\nКъм момента популацията на ББМ козите в страната е под прага, под който дадена местна порода се счита за застрашена от изчезване от земеделието съгласно Приложение 1 към чл.14 ал.1 т.А на Регламент ЕО № 817/2ОО4 , а именно популацията им е по-малка от 10 000 кози майки на територията на общността. Според Регламента този брой е изчислен за всички държави-членки на ЕС, женски животни за разплод от една и съща порода, за расов разплод, включена в регистър, признат от държавата-членка (напр. племенна книга или зоотехническа книга)\r\n\r\nПредлагам на заседание на НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ в ЖИВОТНОВЪДСТВОТО (НСГРЖ) да бъде разгледано предложението ми БЪЛГАРСКАТА БЯЛА МЛЕЧНА ПОРОДА КОЗИ да бъде вписана като застрашена от изчезване по смисъла на чл.18 ал.3 т.3 от Закона за животновъдството .\r\n\r\n\r\n\r\nС уважение,\r\nДеан Тодоров\r\nЧлен на НСГРЖ и Председател на АРМПК
 • M
  Много работи Мирко, мога да ти разкажа за тази порода.Може да не дава злато,но дава достатъчно мляко за бизнес-поне на този етап.Стига да си намериш кози от породата ББМ,защото не всички бели на цвят кози са такива,още по-малко евтините!
 • M
  Още малко ще я изкарате тази порода , че не дава мляко , а злато . Не виждам какво толкова и харесвате .
 • M
  Понеже се засягат все по често теми за млякото,ще си позволя да коментирам че Саанизираните породи каквато е ББМ притежават най-положителните качества на млякото в графа полезни за човешкият организъм.
 • M
  Включване на слънчогледа в дажбите,като цяло е икономически не обосновано.По-добре продавай слънчогледа и включи в дажбите кюспе или шрот,но с второто трябва да се внимава.
 • M
  Колега,на овце,кози,крави-слънчогледа НЕ се дава смлян с другите компоненти,защото ПОНИЖАВА маслеността.Само цяло зърно! Дълго е за обяснение.В учебниците по хранене на селскостопанските животни е обяснено подробно за който се интересува!
 • S
  Благодаря за съветите ,тя този номер го прави още от лятото ,като ходи на паша и напълни много вимето .Дажбата и е доста добра в сравнение с повечето около мен като ги гледам как хранят козите си ,като включвам витамино-минерални добавки в концентрирания фураж ,който е жито царевица ечемик и слънчоглед всичко омешано и смляно.Дава през наи-силните месеци 4-5литра на дневен млеконадои ,като ходят на паша но не изключвам и варианта със създармичката но първо другите методи препоръчани от колегите ,още веднъж благодаря на всички .
 • M
  Тази козичка,я направи създърмичка.
 • I
  Аз, все пак като практик, бих и вързал една торба на вимето. Те практически се връзват за друго, но и тука ще свърши работа!
 • M
  Ако е една козичка-връзваш с оглавник по изкъсо на яслата,но не забравяй,че трябва да я поиш поне три пъти дневно!
 • V
  ТОВА НЕЩО НЕ СЕ ОПРАВЯ ЛЕСНО.НА ПЪРВО ВРЕМЕ ВЗИМАШ ЕДИН КЮНЕЦ ОТ ПЕЧКА.РЕЖЕШ ГО НА ДЪЛЖИНАТА НА ВРАТА НА КОЗАТА.ПРОБИВАШ ГО И С ТЕЛ ИЛИ НИТАЧКАТА ГО ВЪРЗВАШ ТАКА ЧЕ ДА НЕМОЖЕ ДА СИ СВИВА ВРАТА НАСТРАНА.ТАКА ЩЕ СИ ПАСЕ ЯДЕ ПИЕ ВОДА НО НЯМА ДА МОЖЕ ДА СИ СТИГНЕ ВИМЕТО.И ВЗЕМИ НЯКАКВИ МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ И СЛАГАЙ ВЪВ ФУРАЖА ЗАЩОТО ОТ ТОВА СЕ ПОЛУЧАВА. И НЕКАЗВАЙ НИКЪДЕ ЧЕ АЗ СЪМ ТИ КАЗАЛ УСПЕХ
 • S
  Добре така да бъде ,но ще чакам твоя съвет На зор е работата въпросната коза има яре и не остава мляко за него ,по -точно остава много малко.
 • V
  ПРИЯТЕЛЮ ПИТАЙ ПРАКТИЦИТЕ ДА ТИ КАЖАТ А АЗ ТЕОРЕТИКА ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ ПО КЪСНО СЛЕД ТЯХ пък ако си на голям зор казвай да помагам
 • S
  Знам ,че въпроса не е по темата ама положението е напечено, дайте съвет ,как да се справя с проблема .Едната коза си суче млякото какво може да направя?
 • I
  Хубаво е да имаш и собствена ферма, но след това ще ти трябва и собствен магазин, а още по-нататък и верига от хипермаркети, а като ги имаш няма да ти се отглеждат кози. Затова и едни отглеждат фураж, други животни, трети правят кланници и мандри, а четвърти магазини. За да се печели по тази система всеки е заинтересаван да не излиза от местоработата си - на зърнопроизводителя да вземат зърното от силозите, животновъда да получи фуража в неговите силози и да предаде животните на изхода на фермата, мандражията да получи млякото във мандрата и от склада да му изкупят продукцията. Между земеделеца и животновъда седи фуражния завод, между фермата и мандрата или колбасарницата - изкупчика. Така е нареден светът и само така може да се печели. Другият вид животновъдство, в който ти си приготвяш фуража, правиш сирене в гаража и продаваш мляко в пластмасови бутилки пред суперите носи само допълнителни приходи към основната работа - счетоводител, миньор, магазинер, но тава в никакъв случай не е професионално животновъдство носещо печалби каквито подобават.
 • K
  лечебните качества на козето мляко http://media.framar.bg/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Колко мляко дава една коза като ббм

От известно време мисля дали да не си купя малко кози да спра да работя за хората а да раб...

143 0

Кaкви сa цените нa млякото в моментa и кои облaсти?

Здрaвейте колеги, кaкви сa цените нa суровото мляко и в кои облaсти, зa Ямбол и окръгa ?

433 0

Окозване

Здравко: Препоръчвам ти на 3-ия ден да започнеш да й даваш по-малко храна от обичайното. Нека това...

170 1

Печели ли се от кози

Kolega!: Колега, моят съвет e бегай от козите. Не е просто стока да се гледат. Отглеждането е специ...

649 2

Моля за съвет

т: Не го прави, по добре проси в София, ще си по-добре, поне ще си на печалба. В момента в к...

793 2