Учредяване на Асоциация на козевъдите и овцевъдите - нови моменти

 • S
  Здравейте!\r\n\r\nЕто какво се случва до момента:\r\n\r\nПопитахте ни за адвокатските услуги, кога да бъде срещата, къде ще се спи и т.н.\r\n\r\nАдвокатските услуги за изготвяне на всичката документация за вкарване в съда и регистрация в Министреството на правосъдието е 400 лв. Трябва да се даде половината сума авансова, за да започне изготвянето на всички документи, така че като се съберете направо да се учреди сдружението\r\n\r\nАдвокатът ще бъде в чужбина от края на тази седмица, до началото на следващия месец. Ако решите да ползвате неговите услуги, ще може да направим срещата в началото на октомври.\r\n\r\nЗа самото учредяване ви е нужен устав с дейността на сдружението и целите, които си поставя. За да може да се подготви документа е нужно да си формулирате целите, задачите, дейността на сдружението.\r\n\r\nТрябва още да измислите името, къде ще е седалището, ще може ли да се откриват клонове, членски внос.\r\n\r\nАко ще се придържаме към първоначалния план, ще очаквам да ми се изпрати файл с целите на сдружението, да коментираме новата дата през октомври и да се даде заявка за участие от всеки който ще вземе участие.\r\n\r\nЗащо е избрано Тръново, защото ние ще ви помогнем с организирането на срещата и е по средата на България. Така за всеки, които иска да пресъства разстоянието ще е еднакво.\r\n\r\nЩе очаквам да ми изпратите нещата, които сте изкоментирали по тези точки.
 • M
  Три години по-късно!??
 • F
  Прекрасно! Много добра работа Само няколко дребни забележчици и предложения: 1."и) съдействане за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;" 2.Освен ОС,УС,и ПУС трябва задължително да има и КС (Контролен Съвет)
 • P
  ЕТО УСТЪВ КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА КОРЕКЦИИ СЛЕД ПРЕДЛОЖЕНИЯУстав на СОКБ У С Т А В НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ‘’СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ’’ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Сдружение с нестопанска цел "СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ", което се изписва и на латиница BULGARIAN ASSOCIATION OF SHEEP AND GOAT-BREEDERS , наричано оттук нататък в настоящият Устав само СДРУЖЕНИЕТО, е самостоятелно юридическо лице. 2. СДРУЖЕНИЕТО е организация, учредена за осъществяване на дейност в частна полза. 3. СДРУЖЕНИЕТО е независима гражданска неполитическа организация. 4. Правният статус и дейността на СДРУЖЕНИЕТО се определя от разпоредбите на настоящият Устав, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), от законите на Република България и на международните договори, по които Република България е страна. 5. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е град …………………………………... 6. СДРУЖЕНИЕТО има свой печат и банкова сметка. I I. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ -СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 7. Целите и Приоритетите на СДРУЖЕНИЕТО са: а) представляването, подпомагането и насърчаването на овцевъдите и козевъдите на територията на Република България с оглед извършваните от тях дейности и да се грижи за интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред други органи и организации както и пред институциите на Европейския Съюз; б) Да събира, обобщава и предоставя на своите членове полезна стопанска, техническа и финансова информация; в) подпомагането развитието на ефективно и конкурентно производство в сектор месо и мляко, чрез подобряване на пазарната инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти в дейността на земеделските производители в сектор овцевъдство и козевъдство;. г) съдействие на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др; д)Да популяризира възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови връзки с потенциални партньори от страната и чужбина; е)Да издига престижа на бранша пред обществото чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в сектора; ж)Да съдейства за повишаване на квалификацията на своите членове във връзка с въвеждане на новите изисквания чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми; з)Да работи за създаване на проекти за международно сътрудничество и развитие на отношенията в неправителствения сектор; и)Да ускори процеса на адаптиране на сектора към изискванията и стандартите на ЕС, като популяризира нормативната база и информира превантивно своите членове за възможните изменения на съществуващите норми. 8. Средствата за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО са: а) изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове , отнасящи се до дейността на земеделските производители в сектора; б) информационно осигуряване по въпроси на национални и европейски програми в областта на овцевъдството и козевъдството; в) анализиране и обобщаване на данни по процесите и тенденциите в сектор месо и мляко; г) разработване и предоставяне на държавните и общински органи предложения, анализи, експертизи и др., които се отнасят до развитието на овцевъдството и козевъдството; д) организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на земеделски производители при спазване на действащите нормативни актове; е) участване в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите от сектора, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти; ж) организиране конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други форуми; з) консултиране както на български, така и на международни правителствени и неправителствени организации, потенциални инвеститори в Република България, като подготвя анализи, води делови преговори и други; и) съдействане за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията; й) съдействане на асоциираните членове на СДРУЖЕНИЕТО при съдебни спорове, с оглед защитата на техните законни интереси; к) установяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участва в дейността на европейски и други международни организации; л) участване в национални и в международни проекти и програми; м) организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО; 9. Предметът на основна дейност на СДРУЖЕНИЕТО е: съдействие на овцевъдите и козевъдите на територията на Република България, с оглед издигане техния престиж и икономически възход. Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България. 9."а". СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност. III. ИМУЩЕСТВО 10. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични влогове, обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на идеалната цел на СДРУЖЕНИЕТО. 11. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира на доброволни начала от членовете му, както и от други физически и юридически лица чрез: а) годишен членски внос, определен по размер от Управителния съвет; б) дарения, спонсорства и завещания; в) прехвърляне на права и вземания; г) лихви по парични средства и депозити. IV. ЧЛЕНСТВО 12. За членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да се приемат юридически и физически лица, извършващи земеделска или свързана с нея дейност на територията на Република България, в т.ч. и регистрираните като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и приемащи настоящия Устав и желаещи да работят за постигането на целите на СДРУЖЕНИЕТО. 13. Кандидатът за член на СДРУЖЕНИЕТО подава писмена молба до Управителния съвет /УС/, който се произнася с решение в 14 /четиринадесет/ дневен срок. Решението се съобщава на молителя. 14. Членството възниква от момента на вземането на решението за приемане от УС. Решението се вписва в протоколната книга на УС, а името на новоприетия член - в книгата (прошнурована и подпечатена с печата на СДРУЖЕНИЕТО) на членовете на СДРУЖЕНИЕТО. 15. В СДРУЖЕНИЕТО могат да членуват и лица, извън тези по чл. 12, които съдействуват за постигане на целите й и за изпълнение на нейните задачи. 16. Членуването в сдружението е доброволно Всеки член има право: а) да избира и бъде избиран за член на Общото събрание /ОС/ на СДРУЖЕНИЕТО б) да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО, свободно да прави предложения и да изразява мнението си; в) да участва и се ползва от всички мероприятия, организирани от СДРУЖЕНИЕТО. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму. 17. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява: 1. доброволно след подаване на писмена молба до УС или 2. по решение на ОС за изключване. Изключването се прилага като дисциплинарна мярка при грубо нарушаване на разпоредбите на Устава, при неплащане на дължимия членски внос за повече от две поредни години, както и при всички случаи на незаинтересованост и невземане на участие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО. V. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 18. (1) На основание чл. 24 от ЗЮЛНЦ, се определят следните органи на управление на СДРУЖЕНИЕТО: Ø Общо събрание /ОС/ Ø Управителен съвет /УС/ Ø Председател на УС А) ОБЩО СЪБРАНИЕ 19. Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който представлява интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на СДРУЖЕНИЕТО. 20. Възпрепятстваният да участва лично може да изрази писмено становището и волята си по дискутираните въпроси, като го предаде на Председателя на УС. 21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. (3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 22. ОС има следните правомощия: а) приема, изменя и допълва Устава; б) взема решение за прекратяване, реорганизиране, сливане на СДРУЖЕНИЕТО; в) избира и освобождава членовете на УС; г) приема отчета на УС и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО; д) изключва членовете на СДРУЖЕНИЕТО в случаите на чл. 18, т. 2; е) взема решение за откриване на клонове на СДРУЖЕНИЕТО, както и избирането и освобождаването на техния Управител. Решенията по т. "а" и т. "б" се приемат с мнозинство 2/3, а останалите решения - с обикновено мнозинство от присъстващите. 23. ОС е редовно, ако в него присъстват най-малко половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. Ако няма необходимия кворум събранието се отлага с един час и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят. 24. (1) В ОС всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие. (2) По въпроси, които не са били предварително вписани в Дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Б) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 25. УС е управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО, който действа в съответствие с разпоредбите на Закона, настоящия Устав и решенията на ОС. УС взема решения за конкретните мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО. 26. (1) УС се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. (2) УС се избира за срок от 5 /пет/ години. 27. УС провежда заседанията си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Същите са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете на УС. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. 28. Не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на УС същият избира новия състав на УС, като член на УС не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата, освен с решение на ОС на СДРУЖЕНИЕТО. 29. Управителният съвет: 1) представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; 2) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 3) взема решения за разпореждане с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава; 4) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 5) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 6) определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, и носи отговорност за това; 7) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган; 8) избира измежду членовете си Председател; 9) избира национален координатор и регионални координатори на СДРУЖЕНИЕТО. 10) взема решения относно размера на годишния членски внос. В) ПРЕДСЕДАТЕЛ 30. (1) Председателя на УС представлява СДРУЖЕНИЕТО пред всички държавни органи и институции, обществени организации, физически и юридически лица в страната и чужбина, ръководи текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО. В отсъствието на Председателя неговите функции се изпълняват от посочен от него друг член на УС. VI. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ 31. СДРУЖЕНИЕТО се създава за неопределен срок. Същото може да бъде прекратено по решение на ОС, взето по определения от Устава ред. 32. При ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО имуществото, останало след удовлетворяването на всички кредитори, се предоставя на организации със същите или близки до целите на СДРУЖЕНИЕТО, по решение на ликвидатора. VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 33. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО може да участва и в други граждански организации, стига целите им да не са в противоречие с настоящия Устав. 34. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, други разпоредби в законодателството на Република България относно Сдруженията с нестопанска цел и други нормативни актове в областта на медиацията. 35. Настоящият Устав се прие на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел "СДРУЖЕНИЕ НА ОВЦЕВЪДИТЕ И КОЗЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ", проведено на ,………………………………………….
 • F
  Устава беше променен през 2007,по желание на много колеги,които желаеха да се включат в асоциацията и така стана възможно участието на всеки който се занимава с козевъдство.А тези които се занимават и с овцевъдство (такъв е и нашия случай) членуват в друга асоциация отговаряща на тяхната насоченост (порода,млечно или месодайно направление). Наистина ще е доста по-трудно да се справи една асоциация с всички задачи,трябва да се има предвид,че за водене на развъдните и генетични таблици трябва да има задължително човек с необходимото образование и квалификация (зооинженер,агроинженер и т.н.),който да отчита своевременно списъците пред МЗХ.
 • M
  Колега вашата организация е основана на основата на ББМ коза, устава и целите са Ви насочени натам, трудно мисля че хората отглеждащи овце имат място в асоциацията, освен ако не се промени част от устава.
 • F
  И аз съм член на УС, и някъде в предните ми постове попитах колегите защо неискат да се присъединят към вече съществуваща такава асоциация. Защото основаването на една нова асоциация е много труд и ангажименти свързани със значителни суми и време а дефакто няма смисъл от такава,по-скоро трябва да се направи нещо като съюз или сдружение за да се постигнат целите които колегите споменаха ( закупуване и размяна на високо продуктивни животни,отстояване на позиции) целта на асоциацията е както сходна но тя главно се занимава с развъдно-подобрителни работи бонитировка и т.н. и не трябва да се забравя,че асоциацията е юридическо лице което означава,че трябва да се води счетоводство и т.н ....
 • V
  Член съм на управителния съвет на тази асоциация и за това неисках това което правим да е асоциация ,незнам какви са ви очакванията но каквото и да стане съм с вас
 • F
  Ето я последната част от устава 22.3. По предложения на Препседателя, УС избира Изпълнителен директор и един секретар на Асоциацията. В отсъствие на Прецседателн неговите функции се поемат от Изпълнителния директор. Председателя и Изпълнителният директор представляват Асоциацията пред трети лица, като представителството е заедно или поотделно. 22.4. Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя на Асоциацията най-малко веднъж на три месеца. Извънредни заседаиия може да се провеждат по искане на Председателя иа УС,на някои от члегговете на УС, на Председателя на общото събрание, членове на Общото събрание и Председателя на Контролния съвет. 22.5. Заседанията се ръководят от Председателя на УС или от Изпълнителния директор и се провеждат при присъствието на не помалко от половината на членовете му. 22.6. Управителният съвет има следните правомощия: Да ръководи оперативната дейност на Асоциацията; Да приема бюджета и утвърждава щата на Асоциацията; Да изработва планове и програми за работа на Асоциацията; Да определя размера и встъпителния и редовен членски внос, да опредсля начина на неговото събиране и отчитане; Да утиърждава направените парични разходи, Да разпрецеля държавните субсидии, постъпилите парични средства от различии източници, като извършва разпределигелни. действия сьс средствата на Асоциацията и всички останали финансови въпроси. 22. 7. Взема решение за членство на Асоциацията в наши и чуждестранни съюзи и организации. 22. 8. Взема решения за сключване на договори за сътрудничество. 22. 9. Решенията на УС се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъствуващите членове с право на глас. 22. 10. УС може да взема реишеие и неприсъетвено след съгласувене между членовете си, чрез писмено съобщение (факс, електронна поща и др.), като в последствие ипротокола с взетите решения трябва да бъде подписан от членовете му. Чл. 23. Председателя на УС : • Отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на Асоциацията. • Пописва всички документи, договори за сътрудничество и нас и в чужбина и всички останали актове на Асоциацията. Назначава щатния персонал за извършваfте и подпомагане на перативната дейност и определя възнаграждението му след съгласуване с УС. • Разпоредител на паричните средства на Асоциацията, като дава отчет пред УС, който утвърждава направените разходи. • Предствлява Асоциациата пред държавните органи, стопански и обтществени организации в страната и в чужбина. • Изпълява всички други функции произтичащи от Устава и такива определено от УС на Асоциацията. Чл. 24. Председателят или Изпълнителният директор (поединично или заедно) представляват Асоциацията пред съдебните инстанциипри юридически, имуществени и др. спорове. Те организират и контролират изпълнението на решенията на Общото събрание и УГ на Асоциацията. 25. 2. Контролният съвет отчита дейносгга си пред Общотото събрание. 25. 3. Председателят или цруги членове на Контролния сьвет имат право да участвуват в заседания на УС без право на глас. 25. 4. Извършва превантивен контрол и при установени нарушения дава препоръки по съответниге органи на Асоциацията за тяхното отстраняване. ГЛАВА V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА Чл. 26. Асоциацията има свой бюджет, собствена счетоводна отгчетност и може да разкрива банкови смегки в лева и валута. Чл. 27. Асоциацията управлява паричните постъпления, включително целеви и държавни субсидии и такива от чужбина. Чл. 28. Имуществото на Асоциацията се състои от движими и иецвижими имоти, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, вземания, ценни книжа и др. права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска дейност. Чл. 29. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година За иачало се счита датата на вnисването на Асоциацията в регисгъра на Троянския районен съд. Чл. 30. Бюцжетьт на Асоциацията се формира от: • Встьпителни вноски в размер на минимум 5 лв.; • Годишен членски внос за физически лица лв., за юридически лица....лв. плюс............лв. за всяка коза от основното стадо. Чл. 31. Бюджета на Асоциацията се утвърждава от УС. С изразходването на паричните средства на Асоциацията се разпорежда Председателят на УС на Асоциацията, който депозира в съответната банка спесимент по съответния ред. Той дава отчет пред УС, който утвърждава направенпте разходи. При отсъствие па Председателя, УС може да упълномощи и Изпълнителния директор на Асоциацията за разпоредител на паричните средства. Чл. 32. По решеиие на одобрено от Общото събрание, може да се формират, целеви паричпи фондове включително и във валута за финаисиране на определени дейности и мероприятия за осъществяване целите и задачите на Асоциацията в страната. ГЛАВА VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 33. Всички неуредени въпроси в Устава на Асоциацията се тълкуват от УС. Настоящият Усгав е ириет на Учредителното сьбрание на Асоциацията за развъждане на ББМ порода кози, проведено на ..........2000 год. гр. Троян.
 • F
  Ето и още една част 17. 2. С прекратяване на дейността на юридическото лице; 17. 3. При смърт на физическото лице; 17. 4. При изключване: осъществява се с решение на Управитения съвет, когато членът не спазва Устава, нарушава принципите па професионалната етика, законите на страната, представя неверии данни за произхода и продуктивните качества на животните, не спазва договорите, извършва действия или има поведение противоречащо на интересите и целите на Асоциацията, не плаща членския си внос и др. нарушения. Прекратяващият членството си е длъжен да уреди всичките си финансови задължения по отношение на Асоциацията, поети до момента на напускането. ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Чл. 18. Организациоините структури на Асоциацията са: Комитет за усъвършенстване на породата, админстративен комитет, регионални и местни клубове. 18. 1. Комитет за усъвършенстване на породата. Състои се от научни работници, представители на ДКРДЖ, специалисти, селекционери и фермери. Отговаря за: • Политиката и стратегията за развъждане на породата; • Научни изследвания и разработки; • Регистрация на постиженията; • Издаване на периодичен бюолетин за породата. 18. 2. Административния комитет. Координира дейността на всички нива в системата на Асоциацията. Отговаря за: • Плащанията; .Организиране на годишните събрания и всички публични изяви; l8. 3 Регионални и местни клубове: организират дейността на Асоциацията на регионално ниво. Чл. 19. Органите на упраиление на Асоциацията са: Общото събрание (ОС), Управителен съвет (УС) и Контролен съвет (КС). Чл. 20. Общо събрание. Чл. 21. Общото събране е върховен орган за управление на Асоциацията. В неговия състав се включват физически и юридически лица, действителни членове на Асоциацията; 21. 2. Общото събрание се ръководи от Председател, който се избира за срок от три годигги и по право е член на Управитлния съввет на Асоциацията. Изборът му се извършва от Учредителното или Общото събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство; 21. 3. Правомощията на Общото събрание са: • Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията; • Определя основните направления и насоки за дейностга на Асоциацията; • Определя броя и избира с явно гласуване членовете на Управителния съвет и Контролния съвет за срок от три години. За същия период избира с явно гласуване Председател на Асоциацията и Председателя на Контролния съвет; • Освобождава същите по предложение на Управителния съвет; • Утвърждава новите действащи членове на УС; • По предложение на Управителния сьвет се избира Комитет за усъвършенстване на породата. • Взема решения по други въпроси, свързани с насоките на дейността на Асоциацията. 21. 4. Общото събрание се свиква от УС най-малко веднъж годишно с писмена покана, изпратена до всичките му членове, не по късно от 10 (десет) дни преди датата на събранието. В поканата се посочват дневния ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието. Дневният ред се утвърждава от УС. 21. 5. Общото събрание е законно, ако на него присъстват минимум 50% от делегатите, избрани от местните и регионални клубове. Ако в определепия час не се явят нужния брой членове, то се отлаrа с един час при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове. 21. б. Всички членове имат право на един глас. 21. 7. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове с явно гласуване. Решенията за изменение на Устава или прекратяване дейността на Асоциацията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите. 21. 8. Извънредно Общо събрание може да се свика по искане на УС или по инициатива на 1/10 от членовете на Асоциацията, предложено със списък и подписи на подкрепящите го. 21. 9. На заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват всички разисквания, решения и резултати от гласуването. Протоколът се подписва от Председателя на Обшото събрание и секретар-протоколчика. Чл. 22. Управителен съвет (УС). 22. 1. Управителният съвет е изпьлнителният орган на Асоциацияrа, kOйTO организира изпълненията на решенията иа Общото сьбрание и ръководи дейността й в периода между заседанията на Общото събрание. 22. 2. УС се състои от пропорционален брой представители на ермери, научни работници и селекционери , но не повече от 9 члена.
 • F
  Здравейте колеги, ще ви предложа да прегледате устава на нашата асоциация която създадохме 2000г. надявам се да ви помогне. Предварително се извинявам за допуснатите правописни грешки (сканирам текст и машинно се чете и не съм го редактирал). ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. "Асоциацията за развъждане на ББМ порода кози в България", наричана по-накратко в Устава "Асоциация" е независима, неполитическа, доброволна организация на съмишленици, която се създава за неопределен срок. Чл. 2. Асоциацията е юридическо лице със собствена банкова сметка, печат и емблема, която се учредява като нестопанска организация с идеална цел. Чл. 3. Асоциацията обединява на доброволен принцип всички физически и юридически лица, включително и такива със стопанска дейност и други стопанска субекти, а също съмишленици, които със своите действия и познания допринасят за стимулирането и успешното развитие на ББМ кози в България. Чл. 4. Асоциацията осъществява своята дейност на територията на Р. България на основание на настоящия Устав и действащите в страната нормативни актове. Чл. 5. Асоциацията осъществява тясно взаимодействие с Министерство на земеделието и горите, "Дирекцията контрол на развъцната дейност” Чл. 9. Асоциацията се представлява от нейния Председател или от Изпълнителния директор. ГЛАВА II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ Чл. 10. Целите на Асоциацията са: 10. 1. Подпомага, обединява и насочва усилията и дейността на членовете си за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на ББМ кози в страната; 10. 2. Повишаване на генетическия потенциал на ББМ кози в България; 10. 3. Поддържа породната и структура съобразно икономическите и пазарни условия в страната. Чл. 11. За изпълнение на поставените цели Асоциацията решава следните основни задачи: 11. 1. Създава и поддържа национална развъдна книга на ББМ порода кози; 11. 2. Разработва и прилага национални програми, с цел повишаване на генетическия потенциал на ББМ порода кози; 11. 3. Изготвя и организира изпълнението на индивидуалния и групови случни планове, съобразно селекционната програма; 11. 4. Чрез научни методи, подпомага, производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал (сперма, ембриони, разплодни животни); 11. 5. Разработва национални, регионални и индивидуални инвес тиционни проекти; 11. 6. Представлява членовете си и защитава интересите им пред всички органи и институции; 11. 7. Организира обучение за повишаване квалификацията на своитечленове; 11. 8. Организира национални и регионални изложби, научни сесии, симпозиуми и други мероприятия. ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Чл. 12. Участието в организацията е доброволно. Членовете на асоциацията могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, които приемат и спазват Устава, плащат редовно членския си внос и допринасят за развитието и развъждането на ББМ кози в България, като: 12. 1. Физически лица: фермери, които отглеждат дадената порода кози, специалисти, селекционери, научни работници, любители козевъди, чуждестранни граждани и други, които имат интерес към тази дейност; 12. 2. Юридически лица: български и чуждестранни организации, научни институти, козевъдни дружества, фирми, rьрговски дружества и др•; 12. 3. Членовете могат да членуват и в други сдружения със сходни цели и задачи, при положение, че тези цели и задачи не са в конфликт и не пречат на целите и задачите на Асоциацията; 12. 4. Почетни членове: удостояват се български и чуждестранни лица, които със своите познания, опит и действия имат заслуги за развитието на ББМ порода кози в България. Те получават почетни грамоти за членство в Асоциацията, не плащат членски внос и нямат право на глас в Общото събрание. Чл. 13. Учредители на асоциацията са физически и юридически лица, които на доброволен гtринцип се договарят за създаване на АсоциацЕiя, която обединява усилията на заинтересованите лица за развитието на ББМ порода кози в България. 13. 1. Учредители на Асоциациата са лица, подписали учредителния протокол и Устава при приемането му Чл. 14. Приемане на членове в Асоциацията. 14. 1. Учредителите, подписали учредителния протокол и Устав, стават автоматично членове на Асоциацията. 14. 2. Нови членове на Асоциацията се приемат, като подават молба до Управителния съвет (УС), в която заявяват, че приемат Устава и ще плащат редовно членския си внос. 14. 3. Всеки член на Асоциацията получава членска книжка или друг официален документ, удостоверяващ членството му, който се подписва от председателя на Асоциацията. Чл. 15. Всеки член на Асоциацията има право: • Да участва в Общото събрание; • Да предлага и участва в обсъждането на въпроси, свързани с дейността на Асоциацията във всички струкryрни нива; • Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на Асоциацията; • Да бъде стимулиран и подпомаган в своята дейност от страна на Асоциацията, съгласно условията на Устава; • Да участва във всички регионални, национални и международни прояви на Асоциацията. Чл. 16. Всеки член на Асоциацията е длъжен: • Да спазва устава на Асоциацията и изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет; • Да участва активно при реализиране на целите и задачите на Асоциацията; • Да не предприема действия, които биха навредгtли на Асоциацията, уронили нейния авторитет и протворечапtп на закогггtте; • Да внесе встъпителна вноска при пргiемаето му в Асоциацията и да плаща редовно членския си вггос минимум на две вноски. Чл. 17. Членството в Асоциацията се прекратява: 17. 1. Доброволно, с писменно едномесечно препизвесгие до УС; 17.2. С прекратяване на дейността на юридическото лице; 17.3. При смърт на физическото лице; има и още но нещо скенера ми отказа :(
 • колеги,имало е животновъдно изложение в костинброд.някой ходи ли? Имаше ли нещо интересно?
 • S
  mai,mai ni6to nqma da stane i tozi p1t
 • S
  Докъде стигнахте? Формулирахте ли целите на асоциацията, членски внос, седалище? Нека по инициативните ги оформят тези неща и ги пратят на останалите, иначе няма как да се получат нещата
 • M
  Идеята е да си помагама взаимно, като разменяме разплодници/качествени/, да отстояваме правата си заедно, защото разделени сме слаби и лесно ни маниполират.също така да излизаме с продукцията си на пазара ние, като "прескочим прекупвачите.По този начен да влиаем и на цената.Да се кандидатства по определени програми и така на татък, но за жалост като гледам до никъде няма да я докараме [angry]
 • Колеги,от прочетеното до тук не ми стана ясно какво точно предлагате да се създаде и в чия полза.Ако е развъдна асоциация-то такива има и членуващите в тях -става дума за генофонда и контролираната част си получават субсидии.Средствата са определени и се разпределят спрямоброя на животните.За жалост далеч не всичко,което се води генофонд е наистина такова.Ощетени са отново хората които години на ред са влагали труд и средства в селекцията на определена порода.Ако вашата цел е да отглеждате високопродуктивни животни по-добре си създайте здружение,което да обменя информация и съответно разплодни животни.Аз съм внасял животни -последно преди дни и ви уверявам,че това не е толкова трудно,но се изискват средства.Членският внос трябва да е поне 1000лв.ако искате тази организация или там каквото решите да просъществува.В момента притежавам 35 кози 30 овце 20 малакини и 22 крави,но откровенно ви казвам,че не бих участвал вече в никакви организации.Винаги у нас се намират хора да опорочат и най-добрите инициатви.Все пак ви желая успех и незабравяйте че селекцията изисква много вложения.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

210 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

290 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

140 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

284 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

700 0