Преотстъпен данък за земеделски производители

 • T
  Здравейте колеги,\r\nповдигам отново темата за облагането на земеделските производители. Очевидно правителството на ГЕРБ влезе в поредното недвусмислие и ощети всички земеделски производители физически лица, които са регистрирани по ДДС. Последните не могат да ползват данъчните облекчения за преотстъпен данък и ще трябва да си плащат данъците на общо основание. Това е поредния абсурд в нашата мила държава и трябва по някакъв начин да се противопоставим на тази данъчна дискриминация. Хем ще си плащаме 15% данък, хем ще си плащаме авансов данък на база този данък(15%), но и няма да имаме възможност да се възползваме от данъчното облекчение на едно ЕТ, което с нищо не се различава от едно ЗП освен, че е регистрирано по Търговския закон.\r\nМоля, ако има по-компетентни участници във форума, да стигнем до правни изводи как да сезираме Конституционния съд на РБ, омбудсмана или парламента, за да се вземе адекватно решение на въпроса.\r\nМоля коментирайте без излишна емоционалност.\r\nБлагодаря.\r\nЕдин от засегналите.
 • A
  Това е окончателното http://www.nap.bg/page?id=270
 • A
  Здравейте, някой чувал ли е за промени по темата? Намерих това http://www.nap.bg/news?id=1566 но то е от 17 април и ... чета, чета, ама няма го сякаш преотстъпването за ЗП -ФЛ
 • T
  ВЪПРОСА И ПОСТАВЕН НА РАЗИСКВАНЕ ОТ ОДИТОРИ. НЕ МОЖЕ ДА ИМА ТАКОВА РАЗМИНАВАНЕ В ОБЛАГАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ СУБЕКТИ. ЕДИН ПЪТ СИ ЕТ С 15%, а после не си ЕТ. НЯМА ЛОГИКА. НЯМА РАВНОПОСТАВЕНОСТ, А ТОВА Е В ОСНОВАТА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ.ЩЕ ИЗЧАКАМ ОЩЕ ДЕН.
 • S
  Въпреки уверенията на двама счетоводителя с които се консултирах че може ЗП - физическо лице, регистрирано по ддс да се възползва от преотстъпване на данък, реших да попитам и в нап, отговора беше че само ЕТ може да се възползва от преотстъпването [mnogo-qdosan] [mnogo-qdosan] [mnogo-qdosan]
 • A
  пуснах го в твоя подкрепа, въпреки че и аз съм потърпевша от НЕпреотстъпването. Но нямаме друг избор! Мълчим и сърбаме попарата [mnogo-qdosan]
 • A
  Е, че то същото като "моето", де Няма значение-важното е, че са...прецакани- полуЕТ, полуФЛ, но с цял данък [lud]
 • A
  Заповядай! Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители Понеделник, 26 Март 2012 17:08 Последно променен на Понеделник, 26 Март 2012 17:12 Относно: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители и прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО. В запитването, без да e изложена конкретна фактическа обстановка е поставен въпрос, свързан с ползване на данъчно облекчение на регистриран земеделски производител по реда на чл.189б от ЗКПО. Въпросът се свежда до това дали следва да се закупят до края на 2012 г. едновременно нови сгради и нова земеделска техника или може да се закупи само нова земеделска техника, за да се ползва данъчното облекчение ? При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г./ и Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22 декември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г./ Становище на НАП: Служебно известен факт е, че Х е регистрирано по ЗДДС лице с идентификационен номер – ZZZ и не е регистриран като едноличен търговец. Съгласно чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 от раздел ІІ от ЗДДФЛ "Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец" и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Лицата по чл.29а, ал. 1, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26, прилагат Закона за счетоводството, като в този случай се приравняват на едноличните търговци /чл. 29а, ал.6 от ЗДДФЛ/. В т.56 от §1 от ДР на ЗДДФЛ за целите на чл. 29а е дефинирано понятието "Доход от стопанска дейност на физически лица". Това е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон. Съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията за преотстъпване на корпоративния данък по чл.189 б от ЗКПО. Видно е, че физическите лица по чл. 29а от ЗДДФЛ, които не са еднолични търговци, не са посочени в текста на цитираната разпоредба, поради което независимо от факта, че се облагат с данък върху годишната данъчна основа и са регистрирани като земеделски производители, не могат да ползват преотстъпване на дължимия годишен данък. Предвид гореизложената нормативна уредба, в случая не са приложими разпоредбите за преотстъпване на корпоративния данък, регламентирани в чл.189 б от ЗКПО, тъй като през 2011 г. лицето е осъществявало дейността в качеството на физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец./ Въпроси и отговори НАП ЗДДФЛ чл.29а, ал.1 ЗДДФЛ чл. 26 ЗДДФЛ чл. 28 ЗДДФЛ чл. 48, ал. 6 ЗКПО чл. 189б
 • A
  angora, линка не се отваря.Не знам дали само при мен.Би ли го копнал
 • A
  становище на НАП http://www.bgstuff.net/zakoni-i-normativni-aktove/danyci/9124-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
 • A
  Табакова, ако беше толкова ясно нямаше да има разяснения...както винаги:(
 • T
  какъв е смисъла на новия текст от 2011 година в чл.2 ал.1 т.3 в Закона за корпоративно подоходна облагане .Ако чл.26 ми указва ЗКПО. ЗКПО - Чл. 2. (1) Данъчно задължени лица са: 1. местните юридически лица; 2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност или получават доходи от източник в Република България; 3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите. Кои случаи от ЗДДФЛ изключват?
 • A
  Табакова, хубаво е, ако е и вярно 3_390/03.02.2012 т. ЗДДФЛ чл.29а, ал.1 ЗДДФЛ чл. 26 ЗДДФЛ чл. 28 ЗДДФЛ чл. 48, ал. 6 ЗКПО чл. 189б Относно: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители и прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО. В запитването, без да e изложена конкретна фактическа обстановка е поставен въпрос, свързан с ползване на данъчно облекчение на регистриран земеделски производител по реда на чл.189б от ЗКПО. Въпросът се свежда до това дали следва да се закупят до края на 2012 г. едновременно нови сгради и нова земеделска техника или може да се закупи само нова земеделска техника, за да се ползва данъчното облекчение ? При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г./ и Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22 декември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г./ изразяваме следното становище: Служебно известен факт е, че Х е регистрирано по ЗДДС лице с идентификационен номер – ZZZ и не е регистриран като едноличен търговец. Съгласно чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 от раздел ІІ от ЗДДФЛ „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Лицата по чл.29а, ал. 1, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26, прилагат Закона за счетоводството, като в този случай се приравняват на едноличните търговци /чл. 29а, ал.6 от ЗДДФЛ/. В т.56 от §1 от ДР на ЗДДФЛ за целите на чл. 29а е дефинирано понятието „Доход от стопанска дейност на физически лица". Това е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон. Съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията за преотстъпване на корпоративния данък по чл.189 б от ЗКПО. Видно е, че физическите лица по чл. 29а от ЗДДФЛ, които не са еднолични търговци, не са посочени в текста на цитираната разпоредба, поради което независимо от факта, че се облагат с данък върху годишната данъчна основа и са регистрирани като земеделски производители, не могат да ползват преотстъпване на дължимия годишен данък. Предвид гореизложената нормативна уредба, в случая не са приложими разпоредбите за преотстъпване на корпоративния данък, регламентирани в чл.189 б от ЗКПО, тъй като през 2011 г. лицето е осъществявало дейността в качеството на физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец.
 • T
  колега, чл.2 ал.1 т.3 от ЗКПО задължени лица са и зп и могат да си преотстъпват данък по зкпо и да спазят процедурата по преотстъпване.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

213 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

292 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

142 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

285 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

703 0