Течен азотен тор (UAN)

 • O
  Колеги споделете опит за използване на Течен азотен тор (UAN
 • K
  Колеги, успешно можете да използвате гъвкави резервоари за съхранение и торене с УАН. Резервоарите са от РVС брезент на фирма Люто.
 • A
  СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР /УАН/:  Течният азотен тор /UAN/ уврежда съдове от цветни метали. По тази причина частите, които отвеждат течността, особено дюзите, арматурите и манометрите, трябва да са от устойчиви материали като пластмаса, неръждаема стомана или керамика;  Течният азотен тор /UAN/ /28%/ е стабилен от –17 0С до + 320С. При температури под -170С или над +320С частиците на UAN кристализират- получава се отделяне в резервоара и запушване на дюзата. При по-високо концентриран тор точката на кристализиране преминава до -100С. По тази причина UAN трябва да се разрежда до 28%;  Течният тор /UAN/ има по-голяма гъстота;  Течният тор /UAN/ е неутрален и не окислява почвата. Гарантира безопасна употреба, тъй като не е токсичен, пожаро и взривоопасен. Трите форми на азот, внесени в почвата, се използват за храна от растенията. Амониевият азот се абсорбира върху почвените частици в усвоима за растенията форма, а нитратите остават в почвения разтвор и веднага се приемат от корените на растенията. Карбамидът се подлага на хидролиза чрез почвените микроорганизми уробактерии и се трансформира до амониев азот, като част от него впоследствие постепенно се окислява до нитратен азот. Продължителността на тези промени е различна и зависи от почвените условия: - в почви, които са богати на органично вещество и със слабо кисела до неутрална реакция, процесът на трансформация на азотните форми е около 5-10 дни; - в почви, бедни на хумус и с кисела реакция, промените се извършват за около 10-15 дни. Освен с прякото си предназначение /за наторяване/ UAN може да се използва и като база за суспензионни торове. Посочените физични и агрохимични свойства на Течния азотен тор го правят по-добър от твърдите азотни торове по отношение на усвояемостта, тъй като .  Течният азотен тор е по-подходящ, както за предсеитбено торене, така и за подхранване на зимни и пролетни полски култури, защото осигурява на растенията амониева и нитратна азотна храна веднага след торенето в началните фази от растежа и развитието. Амидната форма постепенно се преобразува в усвоима от растенията храна. Така се намаляват загубите от измиване на нитратите при по-големи количества валежи при почви с лек механичен състав или високи подпочвени води, при поливни условия.  Течният азотен тор практически е бързо действащ, защото осигурява веднага храна за растенията, но в същото време отдава част от активното си вещество постепенно чрез преобразуването на карбамида.  Течният азотен тор може да се внесе върху почвата , ако е необходимо при по-висока температура на въздуха ( над 18-20 оС) и при ниска почвена влага, защото той веднага се поема от почвените частици. По този начин се намаляват газообразните загуби от азот, които при твърдите торове - карбамид и амониева селитра - при подобни условия достигат 10-20%. Ето защо течният тор не изисква бързо заораване (инкорпориране) в почвата. Това може да стане със сеитбата, ако торенето се извърши след последната почвена обработка или непосредствено преди сеитбата. Така се пести време и разходи за допълнителна почвена обработка.  При използване на Течен азотен тор се постига много по- равномерно разпръскване върху повърхността на почвата.  Прибавената към Течния азотен тор инхибираща съставка го прави некорозионен. Така Течният азотен тор може да се транспортира чрез цистерни за вода, цистерни от черна стомана или стъклопласт. Торенето на полето се извършва безпроблемно с всички известни на българските земеделци машини, използвани за пръскане с пестициди или със самолет.  При Течния азотен тор транспортните разходи и разходите за товарене, разтоварване и торене /ръчен и механизиран труд/ са по-ниски в сравнение с тези при твърдите азотни торове.  Добрите свойства на Течния азотен тор /главно неутралната реакция/ го прави подходящ при определени условия и за листно торене на земеделски култури –зимен и пролетен ечемик, пшеница, царевица за зърно и силаж, многогодишни треви и тревни смески, тютюн и други.  Течният азотен тор успешно се прилага съвместно с пестициди, микроелементи, течни фосфорни и калиеви торове.  При отглеждане на култури в неполивни условия цялата торова норма трябва да се внесе преди последната почвена обработка или преди сеитбата. При организационни проблеми Течният азотен тор може да се разпръсне върху повърхността на почвата непосредствено след сеитба. Не съществуват никакви рискове за нормално поникване и растеж на растенията.  Вегетационното подхранване на полските култури е зависимо от валежите и е по-често неефективно мероприятие. При по-малко валежи твърдите торове не се усвояват достатъчно добре от растенията.  В България Течният азотен тор има добра перспектива за приложение при пролетните полски култури поради факта, че използването му е много подходящо за: - районите с трайни засушавания –Северозападна България, Добруджа, Тракийската низина, Югоизточна България; - при по-късни сеитби /април- май/, когато температурите са високи; - при отглеждане на култури в условията на поливен режим на почви с лек механичен състав, където загубите на азот са високи – песъчливи и алувиални почви. 1.3.ПРЕДИМСТВА НА ТЕЧНИЯ АЗОТЕН ТОР:  Течният азотен тор се разпределя точно и равномерно, включително при по-големи работни площи;  При използване на Течен азотен тор загубите от промиване на нитрати в почвата са по-ниски;  Течният азотен тор се поема не само посредством кореновата система на растенията, но и от листата- така азотът се усвоява и използва по-ефективно;  Торенето с Течен азотен тор може да се комбинира с мероприятия по растителна защита, като се разпръсква едновременно тор и препарати, водещо до спестяване на време и разходи;  При използване на течен азотен тор значително се намалява капковото изпаряване, а с това и атмосферното отклонение на веществата;  Течният азотен тор не съдържа свободен амоняк и може да се внася повърхностно с високопроизводителна наземна техника в т.ч. и със самолети. Може да се внася и с поливните води. Позволява пълна механизация.  Заравянето на Течния азотен тор не е задължително. Осигурява висока равномерност на торенето.  Течният азотен тор може да се смесва с необходимите микроелементи и пестициди и не изисква оптимална влажност на почвата;  При Течния азотен тор разходите за производство, транспорт, съхраняване и торене са значително по-ниски от тези при гранулираните торове.  Течният азотен тор не е токсичен, пожаро и взривоопасен и може да се транспортира и съхранява в съдове от черна стомана или стъклопласт;  Течния азотен тор има ниска температура на кристализиране – от –2оС до –18оС в зависимост от съдържанието на N (от 32% до 28%);  В равен обем в 32%-ния Течен тор се съдържа 1,3 пъти повече активен азот, отколкото в гранулираната урея и 1,5 пъти повече, отколкото в амониевия нитрат. При това загубите на азот след торене с Течен азотен тор са значително по-ниски в сравнение с твърдите азотни торове;  Азотът в Течния азотен тор е свързан в три форми – амониева, нитратна и амидна, което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено за тези с дълъг вегитационен период. Течният азотен тор може да се внася в почвата по всяко време (от периода на основното и предсеитбеното торене до подхранването). В строго определена концентрация Течния тор може да се използва и за листно торене;  Течният азотен тор се проявява като неутрален по отношение на окисляването на почвата, тъй като съдържащия се в него карбамид под влияние на уробактериите се амонифицира до амониев карбонат, който временно алкализира почвата и неутрализира киселинността получена при усвояване на амониево-нитратната съставка;  Течният азотен тор е бързодействащ тор, защото осугурява на растенията амониева и нитратна азотна храна веднага след торенето.  В същото време е с много благоприятно въздействие за културите с дълъг вегетационен период, тъй като отдава част от активното си вещество постепенно чрез преобразуванията на карбамида;  Течният азотен тор може да се внесе повърхностно върху почвата дори при по-висока температура на въздуха и при ниска почвена влага, затова е особено подходящ за региони с недостиг на почвена влага или такива с трайно засушаване;  Прибавянето на Течен азотен тор към препаратите за растителна защита подобрява тяхното действие като повишава прилепваемостта на впръсканите вещества. Приемането на активните вещества посредством листата се повишава и по този начин в много случаи предизвиква намаляване на разходите за растителна защита.
 • V
  Тези продукти за които ще спомена са на база УРЕЯ, подобни са на УАН, но са много по добри по десетки причини Най-новите и иновативни продукти за подхранване на пролетници листно се казват : " Ласт Н" , "Грийн Н ", " Сазолен" или " Сазолен НПК" . Въпреки че са много нов и много ефикасен продукт те са на достъпни цени. Уникалното при тези торове е че АЗОТА в тях е под формата на МЕТИЛЕН УРЕЯ. Метилен уреята е резултат на урея третирана с формалдехидна смола. Новият продукт МЕТИЛЕН УРЕЯ е с много повече предимства пред всеки един от останалите листни торове на пазара., а именно: - бавно разграждане/ подхранване на посева в продължение на 5 седмици/ - не се влияе от метеорологичните условия / не се измива, не се изпарява / - действа като много ефикасен прилепител при смесването си с хербициди или фунгициди. - продуктите са с много нисък солен индекс, което означава че не правят пригори по растенията. - усилва ефекта на всеки един хербицид ако се внесе заедно с него в посева. за въпроси е-маил : варбанов_н @абв.бг / на латиница разбира се / тук не мога да пиша на латиница.
 • M
 • F
  Колеги преди всичко трябва да обърнете внимание, че тук говорим за монотор ( само азот ), лошо няма но при положение, че сте решили да слагате листна тор...сложете комплексен тор. Искам да Ви обърна внимание на това, че няма такова нещо като монодифицид ( той трае 2-3 часа ) за това трябва да се сложи комплекс от елементи, за да може комплексно да се задоволи нуждата на растението и то да започне да приема правилно от почвата внесените торове. От колеги съм чувал за Лактофол- бил комплексен тор (например). Успех на всички
 • D
  Не, че има лошо, но ето как се размиват темите Задаваш един въпрос, а получаваш отговор, който не е свързан с него [:slap:] И аз съм мн заинтересуван от този вид тор, и бих се радвал да чуя мнения
 • J
  колега аз го правя така -есента с 15 кг ЕНПК и февруари 20 азот-март пак 20 кг азот и никога не сам имал добиви ниски е разбира се и дядото от горе,и на него ве4е му омразна с ал4носста ни но садба

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Хидопоника-ягоди

Здравейте, искам да започна отглеждане на ядоди чрез хидропоника(от любителска гледна точк...

149 0

Листен тор от водорасли!!!

Борко: Аз ползвам Мегафол на Валагро ,аминокиселини и растеженирегулатори има във него Доза 300...

656 1

Течни органични торове-разграждане на растителни отпадъци

bilkobegins: Байкал Ем съм ползвал 2 пъти, но го прецаках. От целият опит в годините съм разбрал, че е...

1932 2

Листен тор или амониева силитра?

htz180limited: Крайно различни са двата ефекта ако листният тор е бор ,какъвто и предполагам имаш предвид...

7631 13

Торене през капково напояване

agra: Консултирай се с реален агроном. Да погледне растенията. Иначе правиш грешка за съвети на...

10536 7