Информационен бюлетин за ПРСР във връзка с кандидатстването през 2011г.

  • B
    Здравейте, колеги. \r\n\r\nПърво искам да се извиня за закъснялото пускане на тази информация, но все пак се надявам да бъда полезен на повечето от вас.\r\nИ сега, за да не вкарам в размисъл и повечето от вас, първо ще подам кратък преглед на основната информация относно ПРСР, а след това и промените, корекциите и актуалните срокове за тази година.\r\n\r\nЗа да не правя поста много дълъг - информацията за ПРСР можете да прочетете на http://financing.netnotebook.net/evropeiski-programi-za-finansirane-2007-2013/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni.html\r\n\r\nА ето ги и актуалните данни за тази година:\r\n\r\nМярка 121:\r\n\r\nСрокът за подаване на заявления по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е от 25 юли до 19 август 2011 г. Важно е да се знае, че при кандидатстване по Нитратната директива субсидиите са с 10 % повече, отколкото за други дейности по мярката, което е допълнителен стимул за производителите.\r\n\r\nЩе се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно:\r\n1. инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (Нитратна Директива);\r\n2. инвестиции за привеждане на животновъдни стопанства от сектор \\\"Мляко\\\" от II-ра и III-та група в съответствие с изискванията на стандартите на Общността и преминаването им в I-ва група;\r\n3. инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор \\\"Мляко\\\" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;\r\n4. инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти\r\n\r\nФинансовата помощ по мярка 121 е предназначена за:\r\n1. Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;\r\n2. Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба.\r\n\r\nИзисквания към кандидатите по мярка 121\r\n1.Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.\r\n2.Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1(една) икономическа единица.\r\n3.Общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им стопанство да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя.\r\n4.Юридическите лица да са получили минимум 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности.\r\n5. Юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на кандидатстване и да имат за предходната финансова година минимум 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.\r\n6.Юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.\r\n7.Едноличните търговци и юридическите лица търговци да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.\r\n\r\nФинансиране\r\nМинималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро.\r\nМаксималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2007-2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.\r\n\r\nФинансовата помощ за одобрени проекти по мярка 121 след 1.01.2010 г. е в размер на:\r\n• 60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000;\r\n• 50% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000.\r\n• 50% от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000, които не са млади фермери;\r\n• 40% от общите допустими разходи за всички останали земеделски производители.\r\n\r\nФинансовата помощ е по-голяма с 10 % за:\r\n1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко;\r\n2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство на кандидата;\r\n3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;\r\n4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);\r\n5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;\r\n6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.\r\n\r\nДопустими разходи\r\n1.Закупуване на земя, необходима за изграждане на сгради за земеделската производствената дейност и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения – до 10% от всички допустими разходи по проекта.\r\n2.Закупуване, строителство или обновяване на сгради и други недвижими активи, използвани за производствени нужди от земеделското стопанство. Разходите за закупуване на сгради и помещения са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Разходите за закупуването на сгради и помещения не могат да надхвърлят 10% от всички допустими разходи по проекта.\r\n3.Закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения необходими за подобряване на производство, в т.ч. и за:\r\n• опазване на околната среда,\r\n• съхранение и подготовка на продукцията на стопанствата за продажба,\r\n• за получаване на топлинна или електроенергия чрез използване на биомаса.\r\n4.Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и бързо растящи храсти и дървесни видове използвани за производство на био-енергия.\r\n5.Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.\r\n6.Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.\r\n7.Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни/отводнителни съоръжения и малка инфраструктура, както и закупуване на необходимото оборудване за тяхната експлоатация.\r\n8.Закупуване на специализирани транспортни средства .\r\n9.Покриване на международно признати стандарти за:\r\n• въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; ISO 22000:2005, системи за управление, базирани на информационни технологии и др.),\r\n• подготовка на сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);\r\n• въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства.\r\n10.Закупуване на софтуер\r\n11.Разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти и с пред-проектни проучвания.\r\n\r\nКак се кандидатства\r\nКандидатите по мярка 121 представят бизнес план с подробно описание на планираните инвестиции, за период не по-малък от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насъждения или извършване на строително монтажни работи – за 10 годишен период. Бизнес палнът трябва да показва значително подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата.\r\n\r\nПри закупуване на техника за обработка на почвата или събиране на реколтата, в бизнес плана трябва да бъде посочен размерът на земята, за който ще бъде използвана.\r\n\r\nКонсултантските разходи за подготовка на бизнес план се признават за разход по проекта и се финансират както останалите допустими разходи.\r\n\r\n\r\nМярка 123 :\r\n\r\nОт 15 август до 16 септември 2011 година ще се приемат заявления за подпомагане за всички допустими сектори по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” от Програма за развитие на селските райони, съобщиха от земеделското ведомство.\r\n\r\nБюджетът, предвиден за обявения период, е в размер на 68 364 991 евро.\r\n\r\nПо мярката ще се приемат инвестиционни проекти, с цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в хранително-преработвателната промишленост и горския сектор.\r\n\r\nЗа нея могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия и така наречените междинни предприятия. За подпомагане в горския сектор могат да кандидатстват само микро предприятия за първична преработка на дървесината до производство на мебели.\r\n\r\nФинансовата помощ е в размер на 50% от общите допустими разходи, а за междинни предприятия - 25%. Минималният размер на инвестиционен проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 - 2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.\r\n\r\nНа основа на промяна в ПРСР помощта по мярката е увеличена с 10% за инвестиции в сектор мляко и млечни продукти, инвестиции за производство на енергия от растителна и животинска биомаса, инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, инвестиции свързани с пречистване на отпадните води от производството и е съответно 60% от общите допустими разходи за микро, малки и средни предприятия и 35% - за междинни предприятия.\r\n\r\nФинансират се инвестиции, свързани с изграждане и/или модернизиране на производствени сгради; закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения за нуждите на производствения процес; оборудване на лаборатории за нуждите на производствения процес; закупуване на земя за изграждане на недвижими активи; нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти; закупуване на софтуер, предварителни разходи и други.\r\n\r\nИ за финал - дерзайте, безаварийно прибиране на реколтата ... и дано да е повечко

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

217 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

295 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

145 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

286 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

704 0