Могат ли да се включват необработваеми ниви в споразумения по 37ж?

  • P
    Tъй като в статията по темата има някакъв безсмислен отговор, ще публикувам тук отговора на МЗХ. ""Във връзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция „Поземлени отношения и комасация” с рег. № 93-7606/15.11.2019 г. за становище по писмо от г-н Пламен Якимов, получено на електронен адрес Харта на клиента на МЗХГ, Ви предлагам следното становище до гражданина: От изложеното в писмото на г-н Пламен Якимов е видно, че счита за неправилно в процедурата за създаване на масиви за ползване на пасища, мери, ливади, да не могат да се включват изоставени и затревени ниви, овощни градини и др. Пита на какво основание при споразуменията по чл. 37ж не се прилага § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г.) се създава чл. 37ж, в който е регламентирана процедура за създаване на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади. С цитираната промяна на ЗСПЗЗ – от една страна се преодолява въведената със ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) забрана за включване в процедура за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в на имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади и трайни насаждения, а от друга – се цели окрупняване на ползваните от животновъдите имоти, необходими за отглежданите пасищни селскостопански животни, чрез създаване на масиви за ползване по споразумение между тях. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г.) в Допълнителните разпоредби е създаден § 2ж, в който е дадена дефиниция на „масив за ползване“. С оглед цитираните разпоредби е видно, че дефиницията на „масив за ползване“ не се отнася за създадената по-късно процедура за създаване на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади, регламентирана в чл. 37ж от ЗСПЗЗ. Относно изложеното в писмо на гражданина становище, че зърнопроизводители разорават пасища, мери, ливади, които включват в споразуменията по чл. 37в, следва да се има предвид, че с разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), се забранява преобразуването и разораването на площите, включени в слой "Постоянно затревени площи", от техните собственици и ползватели. Изключването на имоти от слой "Постоянно затревени площи" може да се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите в посочените в чл. 33б, ал. 2 от ЗПЗП случаи. Заповедта се издава, въз основа на подадено до 1 март искане на собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи. Освен това при процедурата за промяна на начина на трайно ползване на пасища, мери и ливади за други земеделски нужди, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. С уважение, Петър Вутов (Директор) Дирекция "Поземлени отношения и комасация" 25.11.2019г. 15:28ч. МЗХГ ""
  • P
    Ето и въпроса към МЗХ: Уважаема, Г-жо Танева, По сега действащия ЗСПЗЗ, собствениците на пасищни животни с регистриран животновъден обект, могат да участват в споразумение за ползване по чл. 37ж на ЗСПЗЗ. Съгласно тоя член, се споразумяваме за ползването на Пасища, мери и ливади. Голяма част от пасищата, които ползваме са изоставени земи. По документи НТП-то на тия изоставени земи може би са овощни градини, ниви и други неизвестни... По тая причина те не влиз ат в споразумението. Въпреки че по сега действащия закон: 1. Към момента съгласно Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ в § 2ж. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) "Масив за ползване" по смисъла на този закон е непрекъсната земеделска площ, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. При необходимост се взема предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта. (което стриктно се спазва при споразуменията на зърнопроизводителите и разораните ПМЛ стават ниви, въпреки че закона не позволява това без Ваше, Г-жо Министър позволение) Местните комисии по чл. 37в и чл.37ж, години наред не желаят да прилагат закона, което е видно в приложеното писмо. Контактувах по проблема с Г-жа Лилия Стоянова, Началник отдел "Поземлени отношения и комасация" в повереното ви министерство. Тя потвърди, че §2ж от Допълнителните разпоредби не се прилагал при споразумения по чл. 37 ж на ЗСПЗЗ. Това изключение ни поставя в неравноправно положение в сравнение с други бенефициенти каквито са например зърнопроизводителите в България! Ще бъдем принудени да сигнализираме Европейската комисия, че чрез законодателството ни, се създават привелигировани условия за облагодетелстване на малка група едри земеползватели за сметка на европейските данъкоплатци и погубването на поминък в селските региони. Изоставената земя е основен показател най-бедните региони на страната ни. Европа дава парите, да се поддържа живота в тях. Моля да ми отговорите, на какво основание при споразуменията по чл.37ж, не можем да се възползваме от §2ж на Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ! С Уважение!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Пчеларска кръгла маса

До Председатели на пчеларските...

32 0

Искам да си купя кози моля за помощ

Търся кози млад фермер съм

62 0

Въпроси относно отглеждането на малък брой кози

Здравейте, след няколко години мисля да се преместя в село където да се отдам на животнов...

118 0

Във Ферма за гъски 500 кв.м. - колко птици мога да се гледат?

Здравейте колеги, нов съм във форума, но живо се интересувам от темата за отглеждане на гъ...

83 0

Агнета

Трифон: А де , какво ще правим, кой ще купува в това време? Трябва да се реши нещо. Питайте Танев...

118 1