Субсидии и регистрация по ДДС

 • A
  kolegi molq vi,ako nqkoy e naqsno da pomaga!Subsidiitekoito polu4ihme prez 2010 s4itat li se za oborot,tyj kato ako e taka minavame 50 000 lv oborot i trqbva da se registrirame po DDS.Ve4e sme naqsno 4e vyrhu subsidiite 6te pla6tame plosyk danyk,ako gi dobavqt i kato oborot registraciqtane ni myrda i togava qka gyrbina!!!!! [gun]
 • Uvajaema gospojo,ako tova koeto mi otgovarqte e verno,kyde da vi namerq za da vi blagodarq i da vi razceluvam?Ot v4era ne sme na sebe si ot trevoga po razbiraemi pri4ini.O6te vednyj-dylboko Vi blagodarq!!!Aneliq
 • A
  Коя съм аз, че да споря със...законите ПО ЗДДС - Данъчно третиране на субсидиите и финансиранията по ЗДДС - Лиляна Панева Да­нъч­но тре­ти­ра­не на суб­си­ди­и­те и фи­нан­си­ра­ни­я­та по ЗДДС Ли­ля­на Па­не­ва, данъчен консултант Прак­ти­чес­ка­та прецен­ка от­нос­но учас­ти­е­то на суб­си­ди­и­те и фи­нан­си­ра­ни­я­та в да­нъч­на­та ос­но­ва (ДО) на дос­тав­ки­те, чес­то съз­да­ва зат­руд­не­ния на да­нъч­но за­дъл­же­ни­те ли­ца. Най-го­ле­ми проб­ле­ми им съз­да­ва оцен­ка­та за пря­ка­та об­вър­за­ност меж­ду кон­к­рет­на­та дос­тав­ка и по­лу­че­ни­те сред­с­т­ва от та­ки­ва из­точ­ни­ци. Проб­ле­ми­те про­из­ти­чат от фак­та, че в съ­от­вет­с­т­вие с раз­по­ред­би­те на да­нъч­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во по ДДС в ДО на дос­тав­ки­те се включ­ват са­мо суб­си­ди­и­те и фи­нан­си­ра­ни­я­та, “пря­ко свър­за­ни” с дос­тав­ки­те. Ето за­що яс­на­та де­фи­ни­ция на кри­те­ри­и­те, ко­и­то оп­ре­де­лят ко­га из­пол­з­ва­не­то на сред­с­т­ва­та от да­де­на суб­си­дия или фи­нан­си­ра­не е “пря­ко свър­за­но” с дос­тав­ки­те, има клю­чо­во зна­че­ние за за­ко­но­съ­об­раз­но­то осъ­щес­т­вя­ва­не на об­ла­га­тел­на­та прак­ти­ка. Още по­ве­че, че за це­ли­те на об­ла­га­не­то с ДДС не­за­ко­но­съ­об­раз­на­та ква­ли­фи­ка­ция на по­лу­че­ни­те сред­с­т­ва ка­то свър­за­ни или нес­вър­за­ни “пря­ко с дос­тав­ки­те” се от­ра­зя­ва не са­мо вър­ху ДО на дос­тав­ки­те, но и вър­ху про­из­ти­ча­щи­те от нея не­точ­нос­ти при оп­ре­де­ля­не раз­ме­ра на час­тич­ния да­нъ­чен кре­дит, право на кой­то имат да­нъч­но за­дъл­же­ни­те ли­ца, но и вър­ху раз­ме­ра на об­щия об­ла­га­ем обо­рот за це­ли­те на ре­гис­т­ра­ци­я­та им по ЗДДС (учас­ти­е­ на суб­си­ди­и­те при из­чис­ля­ва­не ко­е­фи­ци­ен­та по чл. 73 от ЗДДС и при оп­ре­де­ля­не на об­ла­га­е­мия обо­рот по чл. 96, ал.1 от за­ко­на). За съ­жа­ле­ние, въп­ре­ки не­ед­нок­рат­ни­те про­ме­ни в де­фи­ни­ци­я­та на по­ня­ти­е­то “Суб­си­дии и фи­нан­си­ра­ния, пря­ко свър­за­ни с дос­тав­ки­те” (изм. ДВ, бр.111 от 1999 г., в си­ла от 1.01.2000 г., бр.109 от 2001 г., в си­ла от 1.01.2002 г., бр. 63 от 2006 г., в си­ла от 1.01.2007 г.), прак­ти­чес­ко­то й при­ло­же­ние про­дъл­жа­ва да съз­да­ва зат­руд­не­ния. То­ва се дъл­жи как­то на раз­но­об­раз­ния ха­рак­тер и пред­наз­на­че­ние на пре­дос­та­вя­ни­те суб­си­дии и фи­нан­си­ра­ния, та­ка и на раз­лич­ния под­ход за да­нъч­но­то тре­ти­ра­не на по­лу­че­ни­те чрез тях сред­с­т­ва, съ­об­раз­но кон­к­рет­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва, с ко­и­то е свър­за­но из­пол­з­ва­не­то им. Пос­ле­ден (за­се­га) опит за пре­о­до­ля­ва­не на те­зи проб­ле­ми е про­мя­на­та в де­фи­ни­ци­я­та на по­ня­ти­е­то, нап­ра­ве­на в ЗИДЗДДС, обн. ДВ, бр.108 от 2007 г., в си­ла от 1.01.2008 г. Как­во из­ме­ни тя? Де­фи­ни­ци­я­та на по­ня­ти­е­то е по­со­че­на в § 1, т.15 на До­пъл­ни­тел­ни­те раз­по­ред­би (ДР) на ЗДДС. След пос­лед­на­та й про­мя­на от нея от­пад­на изис­к­ва­не­то суб­си­ди­и­те и фи­нан­си­ра­ни­я­та да се ква­ли­фи­ци­рат ка­то “пря­ко свър­за­ни с дос­тав­ки­те”, ко­га­то те са пря­ко об­вър­за­ни с ко­ли­чес­т­во­то и ка­чес­т­во­то на пре­дос­та­вя­ни­те сто­ки или ус­лу­ги. В ре­зул­тат на то­ва от 1.01.2008 г. един­с­т­вен общ кри­те­рий за ква­ли­фи­ка­ци­я­та на сред­с­т­ва­та, по­лу­че­ни от да­нъч­но за­дъл­же­ни­те ли­ца под фор­ма­та на суб­си­дии от бю­д­же­та или фи­нан­си­ра­ния от тре­ти ли­ца, ка­то “пря­ко свър­за­ни” с дос­тав­ки­те ста­на връз­ка­та им с це­на­та на дос­та­вя­ни­те сто­ки и ус­лу­ги. Не се счи­тат пря­ко свър­за­ни с дос­тав­ки­те суб­си­ди­и­те и фи­нан­си­ра­ни­я­та, ко­и­то са пред­наз­на­че­ни един­с­т­ве­но за пок­ри­ва­не на за­гу­би или за фи­нан­си­ра­не на раз­хо­ди, вклю­чи­тел­но за при­до­би­ва­не или за лик­ви­да­ция на ак­ти­ви. С то­ва съ­дър­жа­ни­е­то на въп­рос­но­то по­ня­тие се при­ве­де в съ­от­вет­с­т­вие с чл.73 от Ди­рек­ти­ва 2006/112 /ЕС, спо­ред кой­то в ДО на дос­тав­ки­те се включ­ват са­мо суб­си­ди­и­те, пря­ко свър­за­ни с це­на­та на сто­ки­те или ус­лу­ги­те, но не и с тях­но­то ко­ли­чес­т­во и ка­чес­т­во
 • Kak puk da ne sa oborot!!!
 • A
  Споко!Един данък стига...засега Субсидиите не са оборот за регистрация по ЗДДС

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

210 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

290 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

140 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

284 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

700 0