МОТИВИ към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители