Методология за изчисляване на компенсаторните плащания по интервенция за използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия