Сградите за отглеждане на овце могат да бъдат закрити, открити и полуоткрити, като при тях не е задължително да се обособяват отделни сектори за почивка, хранене и почистване.Оформянето на боксове свързани с физиологията на овцете,техните възрастови особености, изпълнението на ветеринарни и зоотехнически мероприятия, може да стане чрез използване на подвижни оградни елементи- дървени или метални.Независимо от типа сграда е необходимо да се осигурят:

1, площ за животното

2, добро осветление и вентилация

3,оптимална влажност

4. лесно и бързо почистване

Добрите производствени и икономически показатели в овцевъдството се предопределят от въвеждането на механизация в производствения процес (хранене, поене , доене)

Залагането на фуражите може да става чрез лента или фуражораздаващо ремарке.Този начин на представяне на храната намалява разхода на труд, пести време и повишава плодовитостта и продуктивността при овцете, тъй като дажбите са балансирани според физиологичните и възрастови изисквания.

Начинът на поене зависи от категорията, възрастта на животните и прилаганата технология на отглеждане. В зависимост от тези фактори в овцефермите могат да се използват индивидуални поилки или водопойни корита, като се отчита необходимият фронт на поене.

Друг важен въпрос при организирането на производствения процес е начина на получаване на млякото.Млечната продуктивност е основна в овцевъдството като направление.Трябва да се отбележи, че получаването на мляко,като стокова продукция е присъщо не само за специализираните млечни породи, но и за т.нар. Комбинирани породи.Доенето може да се извършва ръчно или машинно.Ръчното доене отнема време, трудоемко е , недостатъчно ефективно е, от гледна точка на продуктивността на животните и при него трябва да се отчете субективния фактор.Нормата при ръчно доене е 80 – 90 овце / час.Въвеждането на машинно доене в овцевъдството зависи от физиологичните особености на породата и по-специално от типа на вимето.Най-подходящи са виметата при ,които основите на вимето и на папилите са на едно ниво.


Системите на машинното доене,които са удачни за използване в овцефермите са :

централен млекопровод,

доене в гюмчета

доилна зала

За определяне на породна принадлежност и съвети относно технология на отглеждане, развъдна дейност и др. , фермерите могат да се обръщат към отдел „ Животновъдство и генетични ресурси“, Дирекция „Животновъдство“ и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.