Сградите за отглеждане на говеда са различни по тип и конструкция в зависимост от технологията на отглеждане,като те трябва да са съобразени с физиологичните особености на животните и да осигуряват определени технологични параметри.

Най- общо изискванията към сградите са да осигуряват :

1) необходимата площ за животно

2) добро осветление и вентилация

3) оптимална влажност

4) лесно и бързо почистване

В говедовъдството се използват следните технологии – вързано, свободно и пасищно.Първите две са характерни за млечното говедовъдство, а пацищнотоотглеждане е типично за месодайното направление.

Задължителните елементи при прилагане на вързано отглеждане са :

1)хранителна пътека

2)ясла

3)устройство за фиксиране

4)легло

5)торова канавка

6)торова пътека

Важное да се знае, че дължината на леглата зависи от едрината на кравите и те могат да бъдат къси ( с дължина минимум 1,70 м) и дълги ( с дължина минимум 2,20 м)

Свободното отглеждане може да се реализира по два начина – свободно- боксово и свободно – групово.При свободно – боксовото отглеждане помещението се разделя на секции, в които се оформят места за харнене,за отдих (легла), за движение.

При свободно-груповата система най-често животните се отглеждат върху дълбока несменяема постеля.

В зависимост от избраната технология за отглеждане при млечните крави важен елемент е доенето на животните.То може да се извършва ръчно или машинно.Ръчно доене се прилага при малък брой крави във фермата, като то е трудоемко и недостатъчно ефективно от гледна точка на продуктивността на животните.

Машинното доене изисква използване на доилни апарати и инсталации.При вързаното отглеждане на кравите доенето може да се извършва чрез централен млекопровод или чрез доене в гюмчета.Най-съвременният метод за доене на кравите е в доилна зала,която може да бъде - „тандем“ , „рибена кост“, „каросел“ .

С цел намаляване на разходите при малките ферми (до 10 -15 крави) и оптимизиране на производствения процесвсе по-широко приложение намират доилните агрегати върху подвижна платформа.

В много европейски страни животновъдите се кооперират и използват една и съща платформа почасово.