След отбиването на бозайниците, на свинете-майки се прави оценка по данните от приключилото прасило, екстериорни и други признаци и част от тях се бракуват, а останалите преминават в групата на заплождащите се. При отглеждането на тази категория животни, основните грижи се свеждат до навременното откриване на разгонените свине и избирането на най-подходящия момент за осменяване, с цел получаване на най-голям брой живородени прасета от прасило. Проверката за разгоненост на свинете-майки се прави задължително два пъти дневно, сутрин и след обед преди приключване на работния ден с нерез-пробник. Откритите свине през сутринта, се осеменяват обикновено след обяд или веднага по преценка на гледача. При двукратно осеменяване се повтаря сутринта на следващия ден. Разгонените свине след обед се осеменяват веднага на следваща сутрин. Целта е покриването на разгонените свине да става в момент на максимална овулация, която продължава обикновено от 20-40час след рефлекса на неподвижност. Точното определяне момента на овулация често пъти се затруднява поради това, че периода на разгоненост започва по-рано и продължава по-дълго от нея. Практиката и научните изследвания показват, че покриването на свинете-майки е най-ефективно когато се извършва 20-25 часа от началото на разгонеността. Препоръчва се старите свине да се покриват 15-20 часа, а младите 20-25 часа след първите признаци на еструса. Във фермите, където се произвеждат ремонтни прасета, се практикува двукратно и трикратно покриване на свинете-майки от един и същи нерез, с цел установяване на произхода. В стоковите стада, където всички приплоди се угояват, се допуска покриване с различни нерези. Според приетия ритъм във фермата, покритите свине-майки от няколко последователни дни, формират производствена група от условно бременни. При групово отглеждане на заплождащи се майки се осигурява подова площ от 1,8-2,0 кв.м/гл., а при индивидуално- 1,2-1,3 кв.м/гл.