Отглеждането на нерезите от различните породи, изразена чрез инстинкта за сношаване и образуване на годна за оплождане сперма, настъпва между 6 – 8 месечна възраст, при жива маса 50-70 кг. След това спермогенезата протича непрекъснато през целия полов живот.
Използването на нерезите за разплод от основните породи у нас Голямата бяла, Ландрас и Дунавската бяла/ започва от 7-10 месечна възраст при жива маса 110-130 кг, а при Източнобалканската порода – на 13-16 месечна възраст и по-малка жива маса.

 


Грижите за младите нерезчета започва от момента на настаняването им карантинно помещение за период от четири седмици или след тестирането им при собствено производство. След този период нерезчетата се настаняват във фермата и веднага се приучват да покриват. За целта се използват добре разгонени свине-майки с подходящ ръст, като се вкарват в бокса на нереза, а не обратното. При невнимателно и грубо отношение от страна на гледачите, те придобиват лоши привички и стават злонравни.

 


Ранното включване на нерезчета в разплод води до получаването на ниска заплодяемст или малобройни прасила. Усиленото им натоварване в млада възраст ги изтощава и изхабява като разплодни животни. От друга страна много добре развити и израснали нерези могат да загубят полово влечение и дори да станат импотентни, ако не се използват за разплод продължително време. Качеството на получавана сперма се определя в голяма степен от натовареността им. При нормалното развитие на нерезите се препоръчва натовареност от 8-12 месечна възраст по 1-2 скачки, от 12-18 месеца по 2-3 скачки на седмица.

 


Възрастните нерези могат да правят по една скачка дневно или след натоварване в продължение на една седмица се осигурява почивка от 7 дни. При кръглогодишно опрасване един нерез покрива 50-60 свине майки за година. Умереното използване на нерезите е физиологично по-нормално състояние в сравнение с половия покой. Когато нерезът се пуска за първи път след дълга полова пауза /над 30 дни/, свинята може да остане незаплодена. В такива случаи спермата от първите 2-3 еякулата е много гъста и се състои предимно от изменени и аглутирали сперматозоиди, и обратно при по-интензивно използване е наложително да се следи спермограмата и поведението на нареза.

 


Върху половото поведение на здравия нерез оказват влияние природната принадлежност и редица безусловни и условни рефлекси, изработени с течение на времето. Те си изработват рефлекси по отношение на мястото на скачката, времето за получаване на спермата, присъствието на персонала и др. Особено трябва да се внимава с младите нерези през времето на първите скачки, като в техния бокс се вкарват много добре разгонени свине-майки, с подходящ ръст и тегло. Необходимо е да присъства познат гледач и отсъствието на дразнители от всякакво естество.

 


Боксовете, където се отглеждат нерезите трябва да бъдат сухи и чисти, при използването на постеля е необходимо достатъчно слама, за да не се допусне навлажняване. За тяхното добро здравословно състояние се осигурява добра хигиена, изкъпване с топла вода и дезинфекционен разтвор. При откриване на признаци на заболяване, същите се подлагат на медицинско третиране и тяхното отделяне до пълното оздравяване.

 


Отглеждането на ремонтни свине – правилното отглеждане, провеждането на първото заплождане и опрасяване, нормалното протичане на следващите полови цикли, определят възпроизводителните им качества в основното стадо. Съществено влияние върху репродукцията им влияе и средата в която се отглеждат ремонтните прасета. Най-подходяща е традиционната технология и проиродосъобразното отглеждане на животните с използване на паша, зелени и сочни фуражи в дажбата. Движението на чист въздух и слънце спомагат за отглеждането на добре развити животни за разплод-здрави и жизнени. При тестирането на ремонтните прасета, както и при закупуването, се обръща внимание на вторичните полови белези, състоянието и постановката на краката /без наливи и куцота/, наличието на ринит, кратерни цицки и други недостатъци.

 


Животните трябва да имат минимум 12-14 добре развити цицки. При включването им разплодна дейност, основните грижи се свеждат до навременното откриване и правилното покриване в отсъствие на стрес. През този период прасетата се отглеждат групово от 6-10 в бокс, при осигурена площ от 0,8-1,0 кв.м. Препоръчва се непосредствено след покриването да се избягва транспортирането, формирането на нови групи, провеждането на ветеринарни мероприятия, предизвикващи стрес. Формата на боксовете, в която се отглеждат прасетата за разплод да е правоъгълна, като поилките се поставят в единият край над скаровия под, а хранилките в противоположния, до хранителната пътека. Така свинете се принуждават да се движат повече, което е от значение за закаляването им и поддържането на сух под.

 


Прасетата за разплод се заплождат като навършат 180-190 дни, а най-късно на 250-260 дневна възраст, при съответно живо тегло. Желателно е женските ремонтни прасета да се проверяват за разгоненост преди навършването на 200 дневна възраст, чрез нерез-пробник. За тази цел се пуска нерез по пътеката, обслужваща груповите боксове и се регистрира всяка разгонена свиня, като не се допуска съешаване. Обикновено до 200 дневна възраст се откриват и регистрират от 70-80 % от животните. В производствените групи за заплождане се вкарват само предварително регистрирани за разгоненост ремонтни прасета. Това допринася за по-бързо формиране на групите и спазване на приетият производствен ритъм.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на незаплодени свине –майки

Отглеждане на бременни свине-майки

Отглеждане на опрасени свине –майки и прасета бозайници

Препоръки за хранене на свине за угояване