В България биволите се отглеждат повече от хилядолетие. Местният български бивол, както и италианският са от речен тип и се използват за работа, мляко и месо. През 1962 година за първи път у нас и в Европа са внесени от Индия мъжки и женски биволи за разплод от порода Мурра. Започва се масово кръстосване на местния български бивол с породата подобрителка за получаване на животни с млечно направление. Получените резултати показват, че местният български бивол подлежи на генетично усъвършенствуване. В сравнение с него кръстоските с порода Мурра имат по-висока млечност и много се доближават по тип и телосложение до нея.
Животните от породата Нили-Рави са неподходящи за машинно доене поради много дългите и дебели цицки. Животните от породите Джафарабади и Сурти се използват главно с експериментална цел в Института по биволовъдство в Шумен. Породата Мурра, кръстосана с местния български бивол, дава най-добри резултати по отношение на млечната продуктивност. Вимето и е много добре развито, често коремно и с правилно разположени, средно големи цицки. Новата порода биволи, с наименование Българска Мурра е официално призната през 2001г. Към Българската Мурра се причисляват всички кръстоски R2 (с 87,5% кръв от породата Мурра), R3 (с 93,75%) и по-вече, отговарящи на селекционния тип. Българската Мурра има отлични адаптационни способности, поради което намира бързо разпространение при различни природни и климатични условия. Живото тегло на пълновъзрастните биволици е 550 – 600 кг, а на биците: 700 – 800 кг. Българската Мурра има средна млечна продуктивност за нормален лактационен период (210 - 305 дни) от 1500 до 2220 кг.(средно 2000 кг.) за различните поредни лактации със 7,5% мастни вещества и 113 – 165 кг.(средно 150 кг.) млечно масло. Репродуктивните признаци са: възраст на първо омалачване 32- 38 месеца, средната продължителност на бременния период 312 - 315 дни, интервал между две поредни омалачвания 390- 450 дни.Породата Българска Мурра притежава високо качество на месото и пригодност на животните за отглеждане както при екстензивни, така и при интензивни условия.