Интегрираната растителна защита има недълга история. По-малко от век. След оценка на негативните последици от тоталната химическа растителна защита, много учени апелират за търсенето на алтернатива. 

23 хил. дка с медоносни видове ще бъдат залесени през 2020 г. 

Целта на интегрираната растителна защита не е да унищожи популациите от вредни насекоми, а да ги сведе до определена популационна плътност (под праговете на икономическата вредност).  По този начин не се нарушава биоразнообразието в биоценозите. 

Важно: При интегрираната растителна защита не се наблюдават отрицателни въздействия, каквито са налице при химическата растителна защита. 

Например: 

- Нарушаване на биологичното равновесие;

- Създаване на условия за възникването на нови икономически значими видове вредители;

- Риск от отравяне на хора, животни и насекоми; 

- Създаване на устойчивост на вредителите към прилаганите продукти за растителна защита.

Ползи от интегрираната растителна защита: 

Тя е важна не само с оглед опазването на културите и продукцията им, но и стимулира биоразнообразието в природната среда, поддържа почвите и водите чисти. Засяга екологията на човека и животните.